Support staff

mgr Ryszard Bacmaga – archiwista, Archiwum Państwowe we Wrocławiu (r.bacmaga@ap.wroc.pl)

mgr Łukasz Cybulski – historyk literatury, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa (l.cybulski@uksw.edu.pl)

mgr Krzysztof Demidziuk – st. kustosz, Oddział Muzeum Archeologicznego Muzeum Miejskiego Wrocławia (k.demidziuk@wp.pl)

dr Anna Dymmel – historyk, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (annadymmel@wp.pl)

mgr Katarzyna Gąsienica (kejt1983@yahoo.pl, kejt1983@tlen.pl)

mgr Wojciech Grabowski – ARGO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska (argo_grabowski@op.pl)

br. dr Tomasz Michał Gronowski – historyk, kustosz Muzeum Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, redaktor naczelny wydawnictwa Tyniec, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach (michal@benedyktyni.pl)

prof. dr hab. Artūras Grickevičius – historyk, Uniwersytet Edukacji Litwy (arturas.grickevicius@vpu.lt)

dr Jolanta Gwioździk – bibliotekoznawca, Instytut Bibliotekoznawstwa Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski (jolawio@gmail.com)

mgr Wojciech Jagoda – podinspektor, Urząd Miejski w Zawadzkiem (wojciech.jagoda@interia.pl)

mgr Łukasz Janeczek – historyk (l_janeczek@poczta.fm)

dr Paweł Janowski – historyk, teolog, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (pawel.janowski@kul.pl)

dr Tomasz Jeż – muzykolog, Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski (tomasz.jez@uw.edu.pl)

mgr Łukasz Kąś – historyk, Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich (lukikas@interia.pl)

dr Artur Kolbiarz – historyk sztuki, Uniwersytet Szczeciński (d.art.agnan@wp.pl)

Iga Kostrzewska – Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (panimalaczarna@wp.pl)

dr Anna Krzemińska – historyk, archiwista, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (krzemin@if-pan.krakow.pl)

Martyna Kubicka – Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski (martynakubicka@wp.pl)

mgr Krzysztof Kukla – historyk (kukle87@gmail.com)

dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki – historyk, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach (arkadkp@wp.pl)

mgr Ivo Łaborewicz – archiwista, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddz. w Jeleniej Górze (igora@ap.wroc.pl)

mgr Szymon Paleczek – filolog angielski i hiszpański (szymon.paleczek@gmail.com)

mgr Paulina Parkitna – filolog angielski (paulina_parkitna@o2.pl)

dr Joanna Pietrzak-Thébault – filolog włoski, historyk książki, kulturoznawca, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (jptwaleczna@gmail.com)

mgr Arkadia Podgórska – historyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (bubutopia@interia.pl)

dr Mariusz Sawicki – historyk, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski (sawicki4@wp.pl)

mgr Inga Stembrowicz – st. archiwista w Oddziale I (akta dawnej Rzeczypospolitej), Archiwum Główne Akt Dawnych (inga.stembrowicz@agad.gov.pl)

dr Agata Tarnas-Tomczyk – historyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (aga.tarnas@gmail.com)

4149 Views since 27 V 2015 1 Views Today
4149 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top