Participation rules

To become a Project participant, please send your Declaration and Form to the Project Office (by regular or electronic mail as a scan).
Go to the documents page

Participants

B

mgr Ryszard Bacmaga – archiwista, Archiwum Państwowe we Wrocławiu (r.bacmaga@ap.wroc.pl)

mgr Marek Bebak – archiwista, muzykolog, Biblioteka i Archiwum Bonifratrów w Krakowie; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (marek.bebak@gmail.com)

mgr Urszula Bończuk-Dawidziuk – historyk sztuki, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (ubd@itbce.pl)

mgr Magdalena Borowiec – muzykolog, Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (m.borowiec@uw.edu.pl)

mgr Ałła Brzozowska – filolog, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Klasycznych, (alla.brzozowska@gmail.com)

dr Andrzej Buczyło – historyk, (andrzej.buczylo@gmail.com)

dr Dominika Burdzy – historyk, Zakład Historii XVI–XVIII wieku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (dominika_burdzy@op.pl)

mgr Elżbieta Bylina – kustosz, Gabinet Starych Druków, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (e.h.bylina@uw.edu.pl)

C

dr Aldona Chlewicka – bibliolog, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (aldona.chlewicka@ukw.edu.pl)

mgr Rafał Cholewa – bibliotekarz w Książnicy Cieszyńskiej (cholewa@kc-cieszyn.pl)

mgr Maciej K. Cichoń – Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kazimierza w Kielcach (mkwjtc@gazeta.pl)

dr hab. Tomasz Ciesielski – prof. UO, historyk, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski (ciesielski2@wp.pl)

mgr Łukasz Cybulski – historyk literatury, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa (l.cybulski@uksw.edu.pl)

mgr Marianna Czapnik – st. kustosz dyplomowany, Gabinet Starych Druków, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (m.czapnik@uw.edu.pl)

mgr Aleksandra Czech – magister sztuki w zakresie teorii muzyki (ak.czech@wp.pl)

dr Marta Czyżak – bibliotekarz, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Oddział Zbiorów Specjalnych (mc@umk.pl)

D

mgr Krzysztof Demidziuk – st. kustosz, Oddział Muzeum Archeologicznego Muzeum Miejskiego Wrocławia (k.demidziuk@wp.pl)

dr Ołeh Duch – historyk, Wydział Historyczny, Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie (o_duch@yahoo.com)

dr Anna Dymmel – historyk, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (annadymmel@wp.pl)

mgr Joanna M. Dziewulska – historyk, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (dziewulska@biblioteka.pau.krakow.pl)

dr Janina Dzik – historyk sztuki, firma konserwatorska SIMA-ART, Kraków (nina.dzik@gmail.com)

F

dr Waldemar Firlej – historyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (wfirlej@ujk.edu.pl)

mgr Stanisław Firszt – st. kustosz, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (muzeum@muzeum-cieplice.pl)

dr Agnieszka Fluda-Krokos – bibliolog, językoznawca, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (a.fluda_krokos@interia.pl)

dr Kamila Follprecht – archiwista, Archiwum Narodowe w Krakowie (kfollprecht@ank.gov.pl)

mgr Agnieszka Franczyk-Cegła – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Starych Druków (agnieszka.franczyk@gmail.com)

mgr Patryk Frankowski – muzykolog, Muzeum Narodowe w Poznaniu (patryk.frankowski@gmail.com)

G

mgr Anna Gadomska – archiwista, Archiwum Państwowe w Radomiu (amgadomska@wp.pl)

mgr Katarzyna Gąsienica (kejt1983@yahoo.pl, kejt1983@tlen.pl)

dr Anna Gąsior – teolog, historyk literatury, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie (agasior@pro.onet.pl)

dr Patrycja Gąsiorowska – redaktor działu średniowiecza w Polskim Słowniku Biograficznym, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii w Warszawie, Zakład Polskiego Słownika Biograficznego w Krakowie (pa8ta@poczta.onet.pl)

dr Maja Gąssowska – historyk, muzealnik, Muzeum Narodowe Warszawa (mgassow@poczta.onet.pl)

dr Bożena Grabowska – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim (bonadom@poczta.onet.pl)

mgr Wojciech Grabowski – ARGO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska (argo_grabowski@op.pl)

prof. dr hab. Artūras Grickevičius – historyk, Uniwersytet Edukacji Litwy (arturas.grickevicius@vpu.lt)

br. dr Tomasz Michał Gronowski – historyk, kustosz Muzeum Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, redaktor naczelny wydawnictwa Tyniec, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach (michal@benedyktyni.pl)

dr hab. Janusz Gruchała – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (janusz.gruchała@uj.pl)

mgr Łukasz Guldon – archiwista, Archiwum Państwowe w Kielcach, kierownik Oddziału Informacji Archiwalnej (lukas.guldon@kielce.ap.gov.pl)

mgr Bernadeta Gurbierz – archiwista, Archiwum Państwowe w Opolu (bernadettmat@gmail.com)

dr Jolanta Gwioździk – bibliotekoznawca, Instytut Bibliotekoznawstwa Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski (jolawio@gmail.com)

H

dr Czesław Hadamik – archeolog (cehadamik@wp.pl)

mgr Paulina Halamska – muzykolog, Instytut Sztuki PAN (paulina.halamska@mailplus.pl)

mgr Ewa Hauptman-Fischer – muzykolog, Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej Warszawa (e.hauptman@uw.edu.pl)

J

mgr Anna Jabłońska – historyk sztuki, architekt krajobrazu, Poznań (annajaboska@gmail.com)

mgr Wojciech Jagoda – podinspektor, Urząd Miejski w Zawadzkiem (wojciech.jagoda@interia.pl)

ks. mgr Andrzej Jakóbczak – dyrektor Biblioteki Diecezjalnej, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (dyrektor@bdsandomierz.pl)

dr Monika Jakubek-Raczkowska – historyk sztuki, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (mracz@umk.pl)

mgr Łukasz Janeczek – historyk (l_janeczek@poczta.fm)

dr Paweł Janowski – historyk, teolog, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (pawel.janowski@kul.pl)

mgr Anna Jaroszek – referent, Starostwo Powiatowe w Radomiu (anna.jaroszek@hotmail.com)

dr Marcin Jewdokimow – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (jewdokimow.marcin@yahoo.com)

mgr Anna Jezierska – historyk sztuki, Fundacja Śląski Barok, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (annajez@gmail.com)

dr Tomasz Jeż – muzykolog, Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski (tomasz.jez@uw.edu.pl)

mgr Grzegorz Joachimiak – muzykolog, Katedra Muzykologii, Uniwersytet Wrocławski (joachimiak@wp.pl)

K

Barbara Kalinowska – Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (b.k.kalinowska@uw.edu.pl)

dr hab. Robert Kantor – adiunkt, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Katedra Prawa Kanonicznego (juez@wp.pl; rkantor@poczta.onet.pl)

mgr Łukasz Kąś – historyk, Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich (lukikas@interia.pl)

dr Małgorzata Kierczuk-Macieszko – historyk sztuki, Instytut Historii Sztuki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (mkmpost@wp.pl)

mgr Krzysztof Kleczek – bibliotekarz, Książnica Cieszyńska (kleczek@kc-cieszyn.pl)

dr Artur Kolbiarz – historyk sztuki, Uniwersytet Szczeciński (d.art.agnan@wp.pl)

mgr Witold Konopka – historyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (konopka.witold@gmail.com)

mgr Monika Kopeć – bibliotekarz, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (monika.kopec1988@gmail.com)

Iga Kostrzewska – Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (panimalaczarna@wp.pl)

dr Sławomir Kościelak – historyk, Instytut Historii, Uniwersytet Gdański (doksjk@ug.edu.pl)

mgr Małgorzata Kośka – st. kustosz, gł. specjalista ds. kwerend, Archiwum Główne Akt Dawnych (mkoska@agad.gov.pl)

mgr Tomasz Kowalski – doktorant w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (kowal.timon@wp.pl)

dr hab. Andrzej Kazimierz Kozieł – prof. UWr, historyk sztuki, kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Baroku, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski (akoziel@adm.uni.wroc.pl)

ks. dr hab. Janusz Królikowski – prof. UPJPII, teolog, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie (jkroliko@poczta.onet.pl)

ks. dr Łukasz Krucki – Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie (anaklet@wp.pl)

dr Anna Krzemińska – historyk, archiwista, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (krzemin@if-pan.krakow.pl)

dr Danuta Krześniak-Firlej – historyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (wfirlej@ujk.edu.pl)

Martyna Kubicka – Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski (martynakubicka@wp.pl)

mgr Krzysztof Kukla – historyk (kukle87@gmail.com)

mgr Maksymilian Kuśka – kierownik biblioteki i archiwum w Cieszynie, Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie (maxkuska@interia.pl)

dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki – historyk, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach (arkadkp@wp.pl)

ks. dr Andrzej Kwaśniewski – historyk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Kielcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach (andrzej220777@wp.pl)

L

mgr Dorota Lewandowska – st. kustosz, kierownik Oddziału II (akta porozbiorowe), Archiwum Główne Akt Dawnych (dlewandowska@agad.gov.pl)

dr Beata Lorens – historyk, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski (blorens@poczta.fm)

Ł

mgr Ivo Łaborewicz – archiwista, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddz. w Jeleniej Górze (igora@ap.wroc.pl)

mgr Jerzy Stanisław Łojko – st. kustosz, Miejska Biblioteka w Koninie (jjolas@wp.pl)

M

mgr Aneta Malik – archiwista, Archiwum Państwowe w Opolu (malik7aneta@gmail.com)

dr Beata Marcisz-Czapla – historyk, muzealnik (cameliano@wp.pl)

mgr Andrea Mariani – historyk, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mariani.andrea86@gmail.com),

dr Barbara Markowska – socjolog, Katedra Socjologii Collegium Civitas (barbara.markowska@collegium.edu.pl)

dr Krzysztof Mastykarz – historyk (krzysztofmas@poczta.onet.pl)

mgr Dorota Matyaszczyk – historyk sztuki, socjolog, Poznań (dorota.matyaszczyk@gmail.com)

dr Antoni Jan Maziarz – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego (aamaziarz@gmail.com)

prof. dr hab. Ryszard Mączyński – historyk sztuki, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (r_maczynski@poczta.onet.pl)

dr hab. Alina Mądry – muzykolog, Katedra Muzykologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (almadry@poczta.onet.pl)

dr hab. inż. Małgorzata Milecka – prof. UP, kierownik Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (eko_styl@op.pl)

dr Joanna Milewska-Kozłowska – kustosz dyplomowany, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (j.milewska-kozlowska@uw.edu.pl)

mgr Ewa Mikołajczak – historyk sztuki, kustosz, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Archiwum Budowlane (evamik@op.pl)

dr Angelika Modlińska-Piekarz – neolatynista, bibliotekarz rękopiśmiennik, adiunkt, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Oddział Zbiorów Specjalnych (angelikamodlinska@wp.pl)

mgr Krzysztof Myśliński – historyk sztuki, Muzeum Historii Kielc (myslinski@muzeumhistoriikielc.pl)

N

mgr Joanna Napierała – archiwista, Kuria Metropolitalna w Poznaniu (napieralajoanna@gmail.com)

dr Joanna Nastalska-Wiśnicka – kustosz dyplomowany, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Oddział Informacji Naukowej (joanna.nastalska@kul.lubin.pl, j.nastalska@gmail.com)

dr hab. Dariusz Nawrot – historyk, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach (dariusz.nawrot@neostrada.pl)

mgr Tomasz Niklas – historyk, Katedra Historii Sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (t.p.niklas@gmail.com)

mgr Alicja Nowak – kustosz w Oddziale II, Archiwum Główne Akt Dawnych (anowak@agad.gov.pl)

mgr Sobiesław Nowotny – historyk (papilio137@interia.pl)

O

dr hab. Piotr Oliński – historia średniowiecza, historia Kościoła, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (olinskip@umk.pl)

dr Kazimierz S. Ożóg – historyk sztuki i historyk, Instytut Sztuki Uniwersytet Opolski (kozog@uni.opole.pl)

dr Monika Ożóg – historyk, historyk sztuki, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski (mozog@uni.opole.pl)

P

dr Jerzy Pająk – historyk, Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (jerzypajak@op.pl)

mgr Szymon Paleczek – filolog angielski i hiszpański (szymon.paleczek@gmail.com)

mgr Paulina Parkitna – filolog angielski (paulina_parkitna@o2.pl)

mgr Krzysztof Pawlik – historyk (ka.pa@interia.pl)

dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz – prof. UP, bibliotekoznawca, historyk książki i bibliotek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (ampm@biskupin.wroc.pl)

mgr Marta Pielech – muzykolog, Warszawa (mpielech@plusnet.pl)

dr Joanna Pietrzak-Thébault – filolog włoski, historyk książki, kulturoznawca, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (jptwaleczna@gmail.com)

dr Iwona Pietrzkiewicz – bibliolog, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (ipietrzkiewicz@gmail.com)

dr Gregor Ploch – historyk, Archidiecezja Wiedeńska (gploch@aon.at)

prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz – historyk, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski (alenartowicz@poczta.wp.pl)

mgr Arkadia Podgórska – historyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (bubutopia@interia.pl)

mgr Iwona Pogorzelska – kierownik Oddziału Udostępniania, Popularyzacji i Edukacji Archiwalnej, Archiwum Państwowe w Kielcach (iwona.pogorzelska@kielce.ap.gov.pl)

dr hab. Remigiusz Pośpiech – prof. UWr i UO, muzykolog, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski; Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski (remigiusz.pospiech@uni.wroc.pl)

dr Adam Poznański – filolog, Uniwersytet Wrocławski, (a.st.poznanski@gmail.com)

ks. dr hab. Roland Prejs, prof. KUL – kierownik katedry, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Historii Kościoła, Katedra Dziejów Teologii (roland@kul.pl)

dr Olga Miriam Przybyłowicz – historyk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (olgamiriam@interia.pl)

dr Magdalena Przysiężna-Pizarska – archeolog, Zakład Archeologii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego (magdalenapp11@wp.pl)

R

dr Juliusz Raczkowski – historyk sztuki, zastępca dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej (jracz@umk.pl)

prof. dr hab. Jerzy Rajman – historyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (jerzy.rajman@poczta.fm)

dr Krzysztof Ratajczak – historyk, Uniwersytet Adama im. Mickiewicza w Poznaniu (tangram@amu.edu.pl)

mgr Dorota Rejman – bibliotekarz, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (dorotarejman@poczta.onet.pl)

mgr Anna Rogowska – Archiwum Państwowe w Kielcach (anna.rogowska@kielce.ap.gov.pl)

dr hab. Dariusz Rolnik – historyk, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach (dariusz.rolnik@us.edu.pl)

dr Marek Romaniuk – archiwista, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (mromaniuk85@gmail.com)

dr Witalij Rosowski – historyk, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (witalis@kul.lublin.pl)

prof. Waldemar Rozynkowski – historyk, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wr@umk.pl)

dr Halina Rusińska-Giertych – bibliolog, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, (halina.r.g@interia.pl)

S

dr hab. Maria Samek – historyk sztuki, Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (marcja100@gmail.com)

mgr Ludmiła Sawicka – muzykolog, młodszy bibliotekarz, pracownik Gabinetu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ludmilasawicka@gmail.com)

dr Jolanta Sawicka-Jurek – filolog, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (jolanta.jurek11@wp.pl)

dr Mariusz Sawicki – historyk, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski (sawicki4@wp.pl)

o. dr Krzysztof Sitnik OFM – historyk, Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (olo@ofm.pl)

mgr Michał Skoczyński – historyk, Instytut Historii, Uniwersytet Adama im. Mickiewicza w Poznaniu (mskoczynski@interia.pl)

dr Piotr Sławiński – historyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu (tyndyrynda@wp.pl)

dr Dariusz Smolarek – historyk, Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dsmolar@kul.pl)

dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska – historyk sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach (mirka@romanica.gliwice.pl)

dr Beata Spieralska – filolog klasyczny, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (beata.spieralska@gmail.com)

mgr Katarzyna Spurgjasz – muzykolog (katarzyna.spurgjasz@gmail.com)

dr Bartłomiej Stawiarski – historyk, archeolog, Namysłowski Ośrodek Kultury (bstawiarski@interia.pl)

dr Roman Stelmach – historyk, archiwista, Archiwum Państwowe we Wrocławiu (r.stelmach@ap.wroc.p)

mgr Inga Stembrowicz – st. archiwista w Oddziale I (akta dawnej Rzeczypospolitej), Archiwum Główne Akt Dawnych (inga.stembrowicz@agad.gov.pl)

mgr Robert Stępień – historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (robertstepien86@gmail.com)

prof. dr hab. Jerzy Szczepański – historyk, Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (jerzy.szczepanski@ujk.kielce.pl)

dr Wacław Szetelnicki – historyk, Państwowa Wyższa Szkoła im. Witelona w Legnicy (waclawwsz@gmail.com)

mgr Nina Szestakowa – historyk, przewodnik, firma turystyczna “Mari-Tour”, Lwów (tekop@sc.net.ua)

dr hab. Anna Szylar – historyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu (szylarp@wp.pl)

mgr Sławomir Zbigniew Szyller – bibliotekarz rękopiśmiennik, Zakład Rękopisów, Biblioteka Narodowa (s.szyller@bn.org.pl)

T

dr Agata Tarnas-Tomczyk – historyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (aga.tarnas@gmail.com)

mgr Joanna Tomalska – kustosz, kierownik Działu Sztuki, Muzeum Podlaskie w Białymstoku (joanna@tomalska.onet.pl)

prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos – historyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (t.trajdos@poczta.onet.pl)

mgr Łukasz Truściński – st. archiwista w Oddziale III, Archiwum Główne Akt Dawnych (truscinski@o2.pl)

U

dr hab. Magdalena Ujma – prof. UO, historyk, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski (magdau.opole@interia.pl)

W

dr Magdalena Walter-Mazur – muzykolog, Katedra Muzykologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mazurki@amu.edu.pl)

mgr inż. Ewelina Widelska – architekt krajobrazu, Katedr Projektowania Krajobrazu, Instytutu Architektury Krajobrazu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (e.widelska@gmail.com)

mgr Izabela Wiencek – kustosz dyplomowany, Gabinet Starych Druków, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (i.p.wiencek@uw.edu.pl)

dr Zdzisław Włodarczyk – historyk, Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu (z.wlodarczyk@poczta.onet.pl)

dr Irena Wodzianowska – historyk, Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (irkawod@poczta.onet.pl)

mgr Zofia Wojciechowska – starszy kustosz, Archiwum Państwowe w Poznaniu (zwojciechowska@poznan.ap.gov.pl)

ks. dr hab. Franciszek Wolnik – prof. UO, historyk, teolog, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (frwolnik@neostrada.pl)

mgr Agnieszka Woźniak-Hlebionek – archiwista, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (agneshlebionek@o2.pl)

dr Marek L. Wójcik – historyk, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski (mlwojcik@uni.wroc.pl)

prof. dr hab. Jan Wrabec – historyk sztuki, emerytowany pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (jan.wrabec@neostrada.pl)

Z

mgr Jarosław Zawadzki – st. kustosz, kierownik Oddziału III (archiwa rodowe i zbiory prywatne), Archiwum Główne Akt Dawnych (jarzaw@gmail.com)

dr Marcin Zdanek – Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (mzdanek@wp.pl)

mgr Raisa Zianiuk – historyk, Mińsk (raja.op@gmail.com)

dr Emilia Ziółkowska – historyk sztuki, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (emiliazet@o2.pl)

Ż

mgr Kamil Mateusz Żurawski – Polska Sekcja RISM Oddział w Lublinie (dixizurek@poczta.fm)

5424 Views since 27 V 2015 1 Views Today
5424 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top