Jarosław, 11–14 VII 2013

The fate of the heritage from Jesuit monasteries dissolved on the territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth and its significance for the establishment and activities of the Commission of National Education (on the occasion of the 240th anniversary of the suppression of the Jesuit order and establishment of the Commission of National Education)

Kategorie: organised under the Project, conferences | Dodano: 14 July 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education – Project: The cultural legacy of the monasteries resolved in the former Polish Commonwealth and in Silesia during 18th and 19th centuries: the fate, importance, inventory (11H 11 021280); Wrocław Friends of History Society, branch of the Polish Historical Society; Institute of History of the University of Wrocław; Benedictine Abbey in Jarosław; Town Centre of Sport and Recreation in Jarosław

The Organising Committee:

prof. dr hab. Marek Derwich, Magdalena Jakubczyk, Angelika Lipka, ks. Marek Pieńkowski, Marcin Zdyb

Programme:

browse / download

Papers:

 1. dr hab. Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Losy budowli pojezuickich na obszarze dawnego województwa ruskiego po likwidacji zakonu [The fates of the post-Jesuit buildings in the territory of the former Ruthenian voivodeship after the suppression of the order]
 2. mgr Doris Bieñko de Peralta (Escuela Nacional de Antropología e Historia, I.N.A.H., Meksyk D.F.), mgr Paweł Drabarczyk (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa), „Vos estis sal terrae”. Działalność, dziedzictwo i wygnanie Towarzystwa Jezusowego z Nowej Hiszpanii [“Vos estis sal terrae”. Activity, heritage and expulsion of The Society of Jesus from New Spain]
 3. mgr Jolanta Byczkowska-Sztaba (Polskie Centrum RISM, Zakład Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Narodowa), Muzykalia po kapeli wokalno-instrumentalnej przy Kościele SJ Jezuitów w Świętej Lipce [Musicalia left behind after the vocal instru-mental band operating at the Jesuit Church in Święta Lipka]
 4. dr Irena Ciborowska-Rymarowicz (Ірина Ціборовська-Римарович, с. н. с. відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ), Biblioteka kolegium jezuickiego w Łucku: losy księgozbioru oraz jego stare druki w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W. Wernadskiego [Library of the Jesuit college in Lutsk: the fate of the book collection and its early printed books in the collection of the Vernadsky National Library of Ukraine]
 5. dr hab., prof. UJK Ewa Danowska (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Materiały do dziejów kasaty jezuitów i początków KEN w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie [Materials for the history of the dissolution of the Jesuits and the beginning of the Commission of National Education in libraries of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences in Cracow]
 6. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Projekt „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” [The project “Cultural heritage of dissolved monaste-ries on the territory of former Poland and in Silesia in 18th and 19th century: fate, significance, cataloguing”]
 7. dr Anna Dymmel (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie; Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Biblioteka kolegium jezuitów w Lublinie i jej losy [Library of the Jesuit College in Lublin and its fate]
 8. mgr Joanna M. Dziewulska (Polska Akademia Umiejętności), Historia pojezuickiego kolegium i kościoła śś. Piotra i Pawła w Krakowie [History of post-Jesuit college and church of Saints Peter and Paul in Cracow]
 9. dr Janina Dzik (Kraków), Ikonografia św. Stanisława Kostki w kościołach jezuickich w Jarosławiu [Iconography of St. Stanislaus Kostka in the Jesuit churches in Jarosław. A contribution to the study of the history of images of saints in the period of dissolutions]
 10. dr Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie), Nieruchomości jezuickie w Krakowie i ich losy po kasacie zakonu [Immovable properties of Jesuits in Cracow and their fate after the dissolution of the Order]
 11. dr Anna Gąsior (Tarnów), Losy jezuitów na terenie diecezji tarnowskiej i przemyskiej po ich wygnaniu z Rosji w 1820 r. [Fates of the Jesuits in the diocese of Tarnów and Przemyśl after their exile from Russia in 1820]
 12. dr Anna Gąsior (Tarnów), Umowa między Komisją Edukacji Narodowej a biskupem wileńskim Ignacym Massalskim w sprawie dóbr po skasowanym zakonie jezuitów w Wilnie (1777 r.) [Agreement between the Commission of National Education and Ignacy Massalski, the bishop of Vilnius, on the property of the dissolved Jesuit Order in Vilnius (1777)]
 13. dr Patrycja Gąsiorowska (Instytut Historii PAN, oddział w Krakowie), dr hab. Stefan Gąsiorowski (Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Osiemnastowieczni jezuici w „Polskim Słowniku Biograficznym” i ich losy po kasacie zakonu
 14. dr Bożena Grabowska (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Gorze, Delegatura w Gorzowie Wlkp.), Losy kościoła i kolegium jezuitów w Międzyrzeczu po kasacie zakonu [Fates of the church and the college of the Jesuits in Międzyrzecz after the dissolution of the Order]
 15. o. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ (Katedra Historii Oświaty i Wychowania Akademii Ignatianum w Krakowie), Refleksja nad historiografią KEN w ostatnich 50 latach [Reflection on the historiography of the Commission of National Education in the past 50 years]
 16. mgr Małgorzata Kierczuk-Macieszko (Katolicki Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), Losy wyposażenia ruchomego z kościoła jezuitów w Lublinie [The fate of mobile equipment from the church of the Jesuits in Lublin]
 17. dr Sławomir Kościelak (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku), Inwentarze pojezuickiego dobytku w zespole akt szkolnych Wolnego (Napoleońskiego) Miasta Gdańska z lat 1808–1811 [Collection catalogues of the post-Jesuit belongings in the school records collection of Free (Napoleonic) City of Gdańsk (Danzig) in the years 1808–1811]
 18. mgr Małgorzata Kośka (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Zagospodarowanie dóbr pojezuickich w pierwszej połowie XIX w.u na przykładzie dóbr Białołęka pod Warszawą [Area development plan of the post-Jesuit estates in the first half of the 19th century on the example of Białołęka estate near Warsaw]
 19. ks. dr hab., prof. UJP II Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie), Bulla „Dominus ac Redemptor” papieża Klemensa XIV i inne dokumenty papieskie dotyczące kasaty jezuitów [Papal bull Dominus ac Redemptor of Pope Clement XIV and other papal documents concerning the suppression of the Jesuits]
 20. ks. dr hab., prof. UJP II Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie), Reperkusje kasaty jezuitów w rozporządzeniach oficjalatu tarnowskiego [Repercussions of suppression of the Jesuits in the regulations of the post of the Tarnów official]
 21. dr Ewa Kubiak (Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi), Losy świątyń zakonu jezuitów po kasacie Towarzystwa Jezusowego w Wicekrólestwach Peru, La Platy i Nowej Garanady [The fate of Jesuit churches after the dissolution of the Society of Jesus in the Viceroyalties of Peru, La Plata and New Granada]
 22. mgr Józef Kus (Archiwum Państwowe w Lublinie), Akta pojezuickie w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie [Post-Jesuits archival materials stored in the State Archive in Lublin]
 23. mgr Andrea Mariani (Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Wino tak podrożało, że tylko przy ołtarzu, abo we dnie galowe, używać go przyjdzie”. Życie codzienne byłych jezuitów w Nieświeżu między pracą szkolną a posługą parafialną [“Wine has become too expensive that it can be used only on the altar and in gala days”. Everyday life of former Jesuit in Nieśwież between school work and parish ministry]
 24. dr Neringa Markauskaite (Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie), Losy kościoła św. Kazimierza (jezuitów) w Wilnie po kasacie zakonu [Fates of the St. Casimir Jesuits Church monastery in Vilnius after the dissolution of the Jesuit Order]
 25. mgr Katarzyna Mączewska (Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Losy kolegiów jezuickich na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego po kasacie zakonu w kontekście problematyki konserwatorskiej zabytków architektury [The fates of the Jesuit colleges in the Grand Duchy of Lithuania after the dissolution of the order in the context of conservation problems of architectural monuments]
 26. prof. dr hab. Ryszard Mączyński (Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kłopotliwe dziedzictwo, czyli losy pojezuickich nieruchomości w gestii Komisji Edukacji Narodowej [The awkward legacy or the fate of the post-Jesuit property at the discretion of the Commission of National Education]
 27. dr hab., prof. UPL Małgorzata Milecka, mgr Iwona Brankiewicz (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Przekształcenia kompozycji krajobrazowych zespołu jezuickiego w Lublinie po kasacie klasztoru w 1773 r. [Transformation of the landscape composition of the Jesuit complex in Lublin after the dissolution of the monastery in 1773]
 28. dr Joanna Nastalska-Wiśnicka (Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie), Wizerunki Matki Bożej z kościołów pojezuickich dawnej Rzeczypospolitej, ich losy i kult. Zarys problematyki [Images of Our Lady of the former jezuits churches in the Polish-Lithuanian Commonwealth, their fate and cult. Issues Outline]
 29. dr Michał Nowicki (Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Szkolnictwo średnie Poznania w latach 1773–1780 [Secondary schools in Poznań in 1773–1780]
 30. dr Kazimierz S. Ożóg (Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu), Pamięć o Piotrze Skardze po zniesieniu zakonu jezuitów. Na przykładzie losów jego wizerunków znajdujących się w skasowanych domach jezuickich [Memory of Piotr (Peter) Skarga after the suppression of the Jesuit Order on the example of the fate of his effigies in the dissolved Jesuit religious houses]
 31. prof. dr hab. Roman Pelczar (Instytut Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli), Losy szkół jezuickich z terenu województwa ruskiego po kasacie zakonu [Fates of the Jesuit schools in the territory of the Ruthenian voivodeship after the dissolution of the Order]
 32. dr Gregor Ploch (Archidiecezja Wiedeńska), Kasata zakonu jezuickiego w Austrii z uwzględnieniem Śląska Austriackiego [Dissolution of the Jesuit Order in Austria, including Austrian Silesia]
 33. dr hab. Dariusz Rolnik (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Pamiętnikarze czasów stanisławowskich o nauczaniu w szkołach zakonnych (1764–1795) [Memoirists of the Stanislavian period about teaching in religious orders schools (1764–1795)]
 34. dr Witalij Rosowski (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Losy kościoła i kolegium jezuickiego w Winnicy na Bracławszczyźnie po likwidacji zakonu [Fates of the church and the college of the Jesuits in Braclawszczyzna after the dissolution of the Order]
 35. dr hab., prof. UMK Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Inwentarz ,,Rzeczy kościelnych” kolegium jezuickiego w Toruniu z 1773 r. [Collection catalogue of “The Ecclesiastical Things” of the Jesuit college in Toruń from the year 1773]
 36. Anna Rusnok (Dział Zbiorów Specjalnych Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie), Pozostałości biblioteki i archiwum cieszyńskiej rezydencji jezuitów w kolekcji rękopisów eksjezuity Leopolda Jana Szersznika [Detruits of the library and archive of the Jesuit residence in Cieszyn in the collection of manuscripts of ex-Jesuit Leopold Jan Szersznik]
 37. o. dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (Klasztor Bernardynów w Krakowie), Szkoły bernardyńskie na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1772–1864 [Bernardine schools in the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1772–1864]
 38. dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska (Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Losy kościoła i kolegium jezuitów w Lublinie po kasacie zakonu [Fates of the Jesuit church and college in Lublin after the order’s dissolution]
 39. mgr Jadwiga Stęchły (Jarosław), Wyposażenie i wystrój zakrystii w kościele pojezuickim pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu w świetle prac konserwatorskich wykonanych w latach 2006–2009 [Equipment and decor of the sacristy in the post-Jesuit Church of Our Lady of Sorrows in Jaroslaw in the light of the conservation work carried out in 2006–2009]
 40. dr hab., prof. UMK Krystyna Sulkowska-Tuszyńska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Tumult w Toruniu – historia na naczyniu zapisana [The Tumult of Thorn – the history written on the pottery]
 41. dr hab. Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu), „W łzach prawie tonący, jękiem i łkaniem wydawali, co usty wymówić nie zdołali…” – jezuici a benedyktynki sandomierskie (XVII–XVIII w.) [“Sinking almost in the tears they expressed by moans and sobs what their lips could not say…” – the Jesuits and the Benedictine nuns from Sandomierz (17th–18th centuries)]
 42. dr Beata Topij-Stempińska (Katedra Historii Oświaty i Wychowania Akademii Ignatianum w Krakowie), Kasata zakonu jezuitów w polskiej historiografii XX wieku [The dissolution of the Jesuit Order in Polish historiography of the 20th century]
 43. dr hab., prof. UO Magdalena Ujma (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu), Spuścizna pojezuicka w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie [Archival materials of Jesuits in the resource of the Central State Historical Archives of Ukraine]
 44. dr Magdalena Walter-Mazur (Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pojezuickie rękopisy muzyczne w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu [The post-Jesuits musical manuscripts in the Diocesan Library in Sandomierz]
 45. dr Agata Wdowik (Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie), Edukacja – laicyzacja – polskość. Wokół dwusetnej rocznicy kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN na łamach prasy w roku 1973 [Education – Secularization – Identity. The bicentenary of the Suppression of the Society of Jesus and the founding of the Commission of National Education in the Polish press in 1973]
 46. mgr Ewelina Widelska (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Przekształcenia założenia klasztornego jezuitów w Drohiczynie po kasacie w 1773 r. [Transformations of the Jesuit monastery complex in Drohiczyn after its dissolution in 1773]
 47. ks. dr hab., prof. UKSW Wojciech Zawadzki (Instytut Nauk Historycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1618–1780 [The history of the residence of the Society of Jesus in Malbork in 1618–1780]
 48. dr Maciej Zdanek (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Komisja Edukacji Narodowej, mnisi i uniwersytet. Karta z dziejów kolegium pojezuickiego w Krakowie [The Commission of National Education, monks and the university. The card in the history of the post-Jesuit college in Cracow]
 49. dr hab. Ewa Ziółek (Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Z Towarzystwa Jezusowego do Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Myśl pedagogiczna Grzegorza Piramowicza a Ratio Studiorum [From the Society of Jesus to the Society for Elementary Books. The pedagogical thought of Grzegorz (Gregory) Piramowicz and Ratio Studiorum]

Reports:

 

Print publication:

In preparation, expected date of publication – end of 2017.

 

1196 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1196 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top