Rytwiany, 12–15 VII 2012

The Fate of Monasteries and Former Monastery Collections During the Period of Repression Following the November Uprising in 1831

Kategorie: organised under the Project, conferences | Dodano: 12 July 2012 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education – Research project: Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in the 18th and 19th centuries: fate, significance, cataloguing (11H 11 021280); Wrocław Friends of History Society, branch of the Polish Historical Society; Institute of History of the University of Wrocław

Organising committee:

Prof. dr hab. Marek Derwich (chair), Mgr Katarzyna Bock, Mgr Mateusz Matuszyk

Programme:

browse / download

Papers:

 1. Mariusz Ausz (Institute of History, Maria Curie-Skłodowska University), Sytuacja zakonu pijarów po powstaniu listopadowym [The situation of the Piarist Order after the November Uprising]
 2. Elżbieta Bylinowa (Early Printed Books Department, Warsaw University Library), Dokumentowanie strat bibliotek klasztornych na przykładzie księgozbioru kanoników regularnych laterańskich z Mstowa [Documenting the losses of monastic libraries as evidenced by the book collection of the Canons Regular of the Lateran from Mstów]
 3. Tomasz Ciesielski (Institute of History, University of Opole), Stan zachowania i wykorzystanie budynków poklasztornych w guberni wołyńskiej w latach 70. [The condition and use of former monastery buildings in the Volhynia Governorate in the 1870s]
 4. Marianna Czapnik (Early Printed Books Department, Warsaw University Library), Stare druki proweniencji klasztornych pochodzące z Biblioteki Publicznej przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim w drukowanych katalogach i bazach elektronicznych. Stan badań [Old printed books of monastic provenance from the Public Library at the Royal University of Warsaw in printed catalogues and electronic databases. State of research]
 5. Marek Derwich (Institute of History, University of Wrocław), Losy księgozbioru wywiezionego przez B.S. Linde z dawnego opactwa benedyktynów na Łysej Górze po 1831 roku [The fate of the library collection taken by B.S. Linde from the former Benedictine Abbey on Łysa Góra after 1831]
 6. Marek Derwich (Institute of History, University of Wrocław), Projekt badawczy: „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” (11H 11 021280) Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Research project: “Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in the 18th and 19th centuries: fate, significance, cataloguing” (11H 11 021280), Ministry of Science and Higher Education National Programme for the Development of Humanities]
 7. Anna Dymmel (Institute of Scientific Information and Library Studies, Maria Curie-Skłodowska University), Z dziejów księgozbioru lubelskiego klasztoru Bonifratrów. Darowizna doktora Józefa Szteina dla Bonifratrów lubelskich w 1830 r. i dalsze losy biblioteki [The history of the library of the Monastery of the Brothers Hospitallers of St. John of God in Lublin. Dr. Józef Sztein’s gift for the Brothers Hospitallers in Lublin in 1830 and the subsequent fate of the library]
 8. Agnieszka Fluda-Krokos (Institute of Scientific Information and Library Studies, Pedagogical University of Cracow), Losy biblioteki puławskiej Czartoryskich w świetle rękopisów dotyczących majątku rezydencji z lat 1830–1878 (ze zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich) [The history of the Czartoryski library in Puławy in the light of manuscripts dealing with the residence property in 1830–1878 (from the collection of the Princes Czartoryski Library)]
 9. Piotr Paweł Gach (John Paul II Catholic University of Lublin), Przyczyny i rezultaty kasat zakonnych w Cesarstwie Rosyjskim w latach 1832–1843 [Causes and effects of the dissolution of monasteries in the Russian Empire in 1832–1843]
 10. Anna Gąsior (Tarnów), Klasztor Trynitarzy w Krywiczach i jego losy [The Trinitarian Monastery in Krywicze and its fate]
 11. Czesław Hadamik (Kielce), Porozbiorowe losy klasztoru wizytek w Lublinie (1809–1918) [Post-partition history of the Convent of the Visitation Sisters in Lublin (1809–1918)]
 12. Cezary Jastrzębski (Institute of Geography, Jan Kochanowski University of Kielca), Dwukrotna kasata klasztoru w Piotrkowicach w pierwszej połowie XIX wieku [The two dissolutions of the monastery in Piotrkowice in the first half of the 19th century]
 13. Zbigniew Grzegorz Jędrychowski (Ossoliński National Institute), Dlaczego w roku 1831 zlikwidowano dominikańską szkołę w Nowogródku? [Why was the Dominican school in Navahrudak closed down in 1831?]
 14. Jerzy Kaliszuk (Institute of Scientific Information and Bibliological Studies, University of Warsaw), Średniowieczne rękopisy w przedwojennym zasobie Biblioteki Narodowej jako przedmiot badań [Medieval manuscripts from the pre-war collections of the National Library of as a subject of study]
 15. Marian Kanior OSB (Benedictine Abbey of Tyniec), Końcowe dzieje męskich klasztorów mniszych pod zaborem rosyjskim [The final days of male monasteries in the territories annexed by Russia]
 16. Małgorzata Kośka (Central Archives of Historical Records, Warsaw), Działalność delegacji polskiej w Komisji Mieszanej Specjalnej (1921–1927) w zakresie rewindykacji zbiorów archiwalnych i bibliotecznych [The work of the Polish delegation in the Special Mixed Commission (1921–1927) dealing with the restitution of archive and library collections]
 17. Janusz Królikowski (Faculty of Theology, John Paul II Pontifical University of Cracow, Tarnów Branch), Kasaty klasztorów trynitarskich na terenie zaboru rosyjskiego [The dissolutions of Trinitarian monasteries in the territories annexed by Russia]
 18. Jerzy Kuzicki (Institute of History, University of Rzeszów), Zakonnicy z klasztorów położonych na tzw. ziemiach zabranych jako uczestnicy Wielkiej Emigracji (1831–1863) [Monks from the monasteries in the so-called Taken Lands as participants in the Great Emigration (1831–1863)]
 19. Andrzej Kwaśniewski (Diocesan Archives in Kielce), Księgi liturgiczne zachowane w bibliotece bożogrobców w Miechowie (XVII–VIII w.) [Surviving liturgical books from the library of the Order of the Holy Sepulchre in Miechów (17th–18th century)]
 20. Krzysztof Mastykarz (Bydgoszcz-Kielce), Zbiory archiwalne w Archiwum Diecezji Kieleckiej w Kielcach dotyczące klasztorów męskich i żeńskich w XIX wieku [Archive documents dealing with male and female monasteries in the 19th century in the Archives of the Diocese of Kielce]
 21. Ryszard Mączyński (Department of History of Art and Culture, Nicolaus Copernicus University, Toruń), Powstaniowe i popowstaniowe losy warszawskich pijarów (1830–1866) [The history of Warsaw Piarists during and after the uprisings (1830–1866)]
 22. Małgorzata Milecka, Iwona Brankiewicz, Ewelina Widelska (Department of Landscape Design and Conservation, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin), Klasztor benedyktynek w Drohiczynie – ewolucja przekształceń przestrzennych zespołu klasztornego po ukazie carskim z 17 VII 1832 r. [The Benedictine Convent in Drohiczyn – the evolution of its spatial transformations after the tsar’s ukase of 17 July 1832]
 23. Marek Miławicki OP (Dominican Historical Institute in Cracow), Udział dominikanów w Powstaniu Listopadowym na ziemiach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego i represje władz carskich [The participation of the Dominicans in the November Uprising in the western provinces of the Russian Empire and repressions of the tsarist authorities]
 24. Angelika Modlińska-Piekarz (Library of John Paul II Catholic University of Lublin), Rękopisy po klasztorach skasowanych i materiały na temat kasat klasztornych w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL [Manuscripts from dissolved monasteries and documents concerning dissolutions of monasteries in the manuscript collection of the Library of the Catholic University of Lublin]
 25. Maria Pidłypczak-Majerowicz (Institute of Scientific Information and Library Studies, Pedagogical University of Cracow), Straty bibliotek zakonnych w wyniku represji po powstaniu listopadowym [Monastic libraries’ losses resulting from repressions after the November Uprising]
 26. Iwona Pietrzkiewicz (Institute of Scientific Information and Library Studies, Pedagogical University of Cracow), Działalność komitetów do podziału bibliotek poklasztornych na terenie guberni północno-zachodnich byłego WKL po powstaniu listopadowym [The activity of committees for the distribution of former monastic libraries in the north-western governorates of the former Grand Duchy of Lithuania after the November Uprising]
 27. Grzegorz Pisarski (Wrocław), Śląskie echa ukazu carskiego o kasatach klasztorów z 1832 r. [Silesian echoes of the tsar’s ukase on the dissolution of monasteries of 1832]
 28. Roland Prejs OFMCap (Department of the History of Theology, John Paul II Catholic University of Lublin), Kasata klasztorów kapucynów na ziemiach zabranych – pokasacyjne losy kapucynów [The dissolution of Capuchin monasteries in the Taken Lands – the post-dissolution fate of the Capuchins]
 29. Witalij Rosowski (Centre for the Study of the Polish Community Abroad and Its Ministry, John Paul II Catholic University of Lublin), Kasata rzymskokatolickich klasztorów 1832 roku na Podolu, Wołyniu i Kijowszczyźnie: przyczyna, przebieg, skutki [The 1832 dissolution of Roman Catholic monasteries in Podolia, Volhynia and the Kiev region: causes, course and effects]
 30. Waldemar Rozynkowski (Institute of History and Archive Studies, Nicolaus Copernicus University of Toruń), Powstanie bezhabitowego zgromadzenia sióstr serafitek- jako przykład reakcji na represje wobec zakonów w zaborze rosyjskim [The emergence of the habitless congregation of the Daughters of Our Lady of Sorrows as an example of reaction to repressions against monasteries in the territories annexed by Russia]
 31. Denis Rusnak OSBM (Institute of History and Political Science, University of Białystok), Monastery bazylianów w Wielkim Księstwie Litewskim na początku XIX w. [Basilian monasteries in the Grand Duchy of Lithuania in the early 19th century]
 32. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (Bernardine Monastery in Cracow), Udział bernardynów w Powstaniu Listopadowym i popowstaniowe losy klasztorów [The participation of Franciscan Observants (Bernardines) in the November Uprising and the post-uprising fate of the monasteries]
 33. Piotr Sławiński (Prof. Tarnowski State School of Higher Vocational Education in Tarnobrzeg), Dzieje pokamedulskiego kompleksu klasztornego Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach w latach 1819 (1820)–1867 [The history of the former Camaldolese Golden Forest Hermitage monastery in Rytwiany in 1819 (1820)–1867]
 34. Mirosława Sobczyńska-Szczepańska (Institute of Art History, Silesian University in Katowice), Losy potrynitarskich zespołów architektonicznych z terenu zaboru rosyjskiego [The history of the former Trinitarian architectural complexes in the territories annexed by Russia]
 35. Robert Stępień (Institute of History, Maria Curie-Skłodowska University of Lublin), Losy zbiorów poklasztornych benedyktynów z Sieciechowa po 1819 roku [The fate of former monastic collections of the Benedictines of Sieciechów after 1819]
 36. Anna Szylar (Prof. Tarnowski State School of Higher Vocational Education in Tarnobrzeg), Bernardynki lubelskie i ich klasztor (1832–1864–1885) [The Bernardine Nuns of Lublin and their monastery (1832–1864–1885)]
 37. Zdzisław Włodarczyk (Teacher Training College, Wieluń), Polityka władz wobec zgromadzeń zakonnych w Prusach Południowych 1793–1806 [The government’s policy towards religious orders in Southern Prussia in 1793–1806]
 38. Irena Wodzianowska (Institute of History, John Paul II Catholic University of Lublin), Rozporządzenia władz świeckich odnośnie majątku nieruchomego skasowanych klasztorów w guberniach kijowskiej, podolskiej, wołyńskiej w latach 1832–1834 [Ordinances of the secular authorities concerning immovable property of dissolved monasteries in the governorates of Kiev, Podolia and Volhynia in 1832–1834]
 39. Irena Wodzianowska (Institute of History, John Paul II Catholic University of Lublin), „Rozpatrywałem z przyjemnością”. Ukaz carski o „zniesieniu niektórych klasztorów rzymskokatolickich” z 19 VII 1832 r. [“I considered it with pleasure.” The tsar’s ukase on “the dissolution of some Roman Catholic monasteries” of 19 July 1832]
 40. Franciszek Wolnik (Faculty of Theology, University of Opole), Sekularyzacja opactwa cysterskiego w Wistyczach [The secularisation of the Cistercian Abbey in Wistycze]
 41. Emilia Ziółkowska (Department of History of Art and Culture, Nicolaus Copernicus University, Toruń), Działalność budowniczych rządowych w świetle likwidacji klasztorów rzymskokatolickich po 1831 roku [The work of government constructors in the light of the dissolution of Roman Catholic monasteries after 1831]

Reports:

Print publication:

In preparation, expected date of publication – 2017.

1269 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1269 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top