Płock, 5–7 VI 2014

The fate and significance of the cultural heritage of dissolved monasteries in Płock, Mazovia and the Dobrzyń region

Kategorie: organised under the Project, conferences | Dodano: 7 June 2014 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education – Project: The cultural legacy of the monasteries resolved in the former Polish Commonwealth and in Silesia during 18th and 19th centuries: the fate, importance, inventory (11H 11 021280); Wrocław Friends of History Society, branch of the Polish Historical Society; Scientific Society in Płock; Diocesan Museum in Płock

The Organising Committee:

prof. dr hab. Marek Derwich, mgr Angelika Lipka, mgr Katarzyna Romanow, mgr Piotr Piętkowski, mgr Maciej Wróbel

Programme:

browse / download

Papers:

 1. mgr Krzysztof Augustyniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Zakonnicy a powstanie listopadowe w świetle zespołu Akta Władz Centralnych Powstania Listopadowego w AGAD (na obszarze województwa płockiego) [Members of religious orders and the November Uprising in the light of the Documents of the Central Authorities of the November Uprising fonds in the Central Archives of Historical Records (AGAD)]
 2. dr hab., prof. UW Agnieszka Bartoszewicz (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Zabudowania poklasztorne w obrazie kartograficznym Pułtuska XIX w. [Former monastic buildings in the cartography of Pułtusk in the 19th century]
 3. dr Henryk Bartoszewicz (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Miejsce klasztoru benedyktynek w Sierpcu i jego dóbr w obrazie kartograficznym miasta i okolicznych wsi w XVIII–XIX w. [The functions of the Benedictine Convent in Sierpc and its property in the cartography of the town and its environs 18th–19th centuries]
 4. mgr Andrzej Buczyło (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kasata klasztoru marianów w Skórcu w świetle archiwaliów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych, zespół „Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego” [The dissolution of the Marian Monastery in Skórzec in the light of archive documents kept in the Central Archives of Historical Records, “Central Religious Authorities of the Kingdom of Poland” fonds]
 5. mgr Elżbieta Bylinowa (Gabinet Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), Stare druki po kanonikach regularnych laterańskich z Czerwińska zachowane w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie [Old printed books formerly belonging to the Canons Regular of the Lateran from Czerwińsk preserved in the Warsaw University Library]
 6. ks. Stefan Cegłowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku), Zachowane wyposażenie ruchome z klasztoru norbertanek płockich (komunikat) [The surviving movable furnishings from the Monastery of the Norbertine Sisters from Płock] (short paper)
 7. dr Irena Ciborowska-Rymarowicz (Ірина Ціборовська-Римарович, с. н. с. відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ), Księgozbior ojców reformatów z Krzemieńca: losy historyczne i stare druki w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W. Wernadskiego [The book collection of the Reformati Fathers from Kremenets: the historical fate and early printed books in the collection of the V. Vernadsky National Library of Ukraine]
 8. dr Maria Cubrzyńska-Leonarczyk (Gabinet Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), Z dziejów biblioteki norbertanek płockich [From the history of the library of the Norbertine Sisters from Płock]
 9. mgr Marianna Czapnik (Gabinet Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), Książki z biblioteki dominikanów płockich w zbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie [Books from the library of the Płock Dominicans preserved in the Warsaw University Library]
 10. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Aktualny stan prac nad realizacją projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” [The current state of the project “The cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and Silesia in the c18th and c19th: fate, significance, cataloguing”]
 11. dr Tomasz Gałwiaczek (IPN, oddz. Wrocław), Losy klasztorów na Mazowszu w świetle polskiej prasy z XIX w. [The fate of monasteries in Mazovia in the light of the Polish press in the 19th century]
 12. ks. prof. dr hab. Michał Grzybowski (Sekcja Historyczna Towarzystwa Naukowego Płockiego), Kasata klasztorów w diecezji płockiej w 1864 r. i w latach następnych [Dissolutions of monasteries in the Diocese of Płock in 1864 and the following years]
 13. dr Barbara Kalinowska (Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce), Losy  zabudowań i majątku ruchomego po skasowanym w 1864 r. klasztorze OO. Bernardynów w Ostrołęce [The fate of the buildings and movable property of the Monastery of the Franciscan Observants in Ostrołęka dissolved in 1864]
 14. dr Kamila Kłudkiewicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Proces likwidacji biblioteki klasztornej pod zaborem pruskim Kobylina, Grabowa i Woźniki oraz innych, wybranych klasztorów [The dissolution of monastic libraries in the territories annexed by Prussia as exemplified by the dissolutions of the Franciscan Monastery in Grabów, Bernardine Monastery in Kobylin and the Reformati Monastery in Woźniki (as well as other selected monasteries)]
 15. mgr Małgorzata Kośka (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Przejęcie zabudowań poklasztornych w Górze Kalwarii przez Komisję Rządową Wojny [The takeover of the former monastic buildings in Góra Kalwaria by the Government Commission of War]
 16. mgr Tomasz Kowalski (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK), Losy kościoła i klasztoru benedyktynek w Sierpcu od ukazu kasacyjnego z 1864 r. do restytucji opactwa w 1947 r. [The fate of the Benedictine Church and Monastery in Sierpc from the promulgation of the 1864 dissolution ukase to the restoration of the abbey in 1947]
 17. prof. dr hab. Robert Kunkel (Politechnika Warszawska), Kościół opactwa norbertanek w Płocku – losy budowli i jej wyposażenia [The church of the Norbertine Abbey in Płock – the fate of the building and its furnishings]
 18. mgr Justyna Lijka (Gabinet Rycin Muzeum Zamkowego w Malborku), Malbork – Śliwice – Biała Podlaska. Jeszcze raz w kwestii cudownego wizerunku Matki Boskiej z kościoła zamkowego w Malborku [Malbork – Śliwice – Biała Podlaska. Once again on the miraculous image of the Madonna from the castle church in Malbork]
 19. ks. dr Dariusz Majewski (Archiwum Diecezjalne w Płocku), Archiwalia po skasowanych klasztorach płockich w Archiwum Diecezjalnym w Płocku [Archive material from dissolved monasteries in Płock kept in the Diocesan Archives in Płock]
 20. dr hab., prof. UPL Małgorzata Milecka, mgr Ewelina Widelska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Krajobraz kulturowy oo. filipinów w Studziannej – zachowane i utracone dziedzictwo [The cultural landscape of the Oratorian Fathers in Studzianna – lost and preserved heritage]
 21. mgr Piotr Piętkowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Aktualny stan prac nad bazami danych w ramach projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” [The current state of the databases developed under the project “The cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and Silesia in the c18th and c19th: fate, significance, cataloguing”]
 22. o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Kasata klasztorów w 1864 r. w oczach świadków [The 1864 dissolution in the eyes of witnesses]
 23. o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Losy zakonników franciszkańskich z Królestwa Polskiego po 1864 r. Syntetyczne ujęcie problemu [The fate of the Franciscans from the Kingdom ofPoland after 1864. A synthesis]
 24. dr Jolanta Sawicka-Jurek (Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach), „Maryja ich tam wzywa…”. Uwag kilka o losach i działalności pisarskiej o. Rafała Mazurkiewicza i o. Prokopa Leszczyńskiego [“Mary is calling them…”. Some remarks on the fate and writings of Fr. Rafał Mazurkiewicz and Fr. Prokop Leszczyński]
 25. o. dr Aleksander Sitnik OFM (Klasztor Bernardynów w Krakowie), Klasztory bernardynów skasowane na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej [The monasteries of the Franciscan Observants dissolved in Mazovia and the Dobrzyń region]
 26. mgr Michał Skoczyński (Instytut Historii UAM), Schyłkowy okres funkcjonowania dominikańskiego klasztoru i kościoła św. Mikołaja w Sochaczewie (1795–1864) [The final period in the history of the Dominican Monastery and Church of St. Nicholas in Sochaczew (1795–1864)]
 27. dr Michał Spandowski (Biblioteka Narodowa), Zaginione inkunabuły z klasztorów płockich (na podstawie przedwojennej rejestracji K. Piekarskiego w Bibliotece Seminaryjnej w Płocku) [Lost incunabula from Płock monasteries (on the basis of K. Piekarski’s prewar register from the Seminary Library in Płock)]
 28. dr Jacek Szpak (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Sytuacja ekonomiczna klasztoru paulinów w Łęczeszycach w latach 1795–1819 [The economic situation of the Pauline Fathers’ Monastery in Łęczeszyce in 1795–1819]
 29. dr Krzysztof Wiśniewski (Muzeum Mazowieckie w Płocku), Benedyktyni pułtuscy pod panowaniem pruskim 1795–1806 [The Benedictines of Pułtusk under Prussian rule 1795–1806]
 30. ks. dr Ireneusz Wysokiński OP (Klasztor Dominikanów w Krakowie), Źródła do dziejów dominikanek i dominikanów  płockich w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów [Sources for the study of the history of the Dominican Brothers and Sisters from Płock in the Archives of the Polish Dominican Province]
 31. doc. Leszek Zygner (PWSZ w Ciechanowie), Kasata klasztoru misjonarzy św. Wincentego à Paulo w Mławie (1864) i losy majątku poklasztornego [The dissolution of the Monastery of the Vincentian Missionaries in Mława (1864) and the fate of the former monastic property]

Reports:

Information online:

Print publication:

In preparation, expected date of publication – 2017.

1205 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1205 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top