Mąchocice Kapitulne near Kielce, 25–27 september 2014

The fate and significance of cultural heritage of dissolved monasteries in territories annexed by Russia, 1864–1905. On the 150th anniversary of the great dissolution of monasteries carried out in 1864

Kategorie: organised under the Project, conferences | Dodano: 22 July 2014 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education – Scientific work “Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in 18th and 19th c.: fate, significance, cataloguing”;Wrocław Friends of History Society, branch of the Polish Historical Society; Institute of History of the University of Wrocław

The Organising Committee:

prof. dr hab. Marek Derwich, Weronika Wojciech; mgr Katarzyna Romanow

Programme:

browse / download

Papers:

 1. dr Andrzej Buczyło (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Stan i wyposażenie cerkwie klasztornej bazylianów w Białej (podlaskiej) w momencie kasaty klasztoru w 1864 r. w świetle materiałów z Archiwum Państwowego w Lublinie z zespołu „Chełmski Konsystorz Greckokatolicki” [The condition and furnishings of the Basilian Greek Catholic Monastic Church in Biała (Podlaska) at the time of the 1864 dissolution in the light of documents from the State Archives in Lublin, from the “Chełm Greek Catholic Consistory” fonds]
 2. dr Dominika Burdzy (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Kasata klasztoru dominikanów przy kościele św. Jakuba w Sandomierzu w 1864 r. i jej konsekwencje [The dissolution of the Dominican Monastery at the St. James’ Church in Sandomierz in 1864 and its consequences]
 3. dr hab., prof. UJK Ewa Danowska (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Starania w 1867 r. o uchronienie przed kasatą klasztoru bernardynów w Radecznicy [Attempts to save the Franciscan Observant (Bernardine) Monastery in Radecznica from dissolution in 1867]
 4. prof. zw. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Na półmetku: projekt „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” po 2,5 latach realizacji. Stan i dalsze kierunki badań [Halfway through: the project “Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in 18th and 19th centuries: fate, significance, cataloguing” two-and-a-half years after its launch. State and further directions of research]
 5. dr Joanna Dzik (Kraków), Losy dekoracji malarskich w kościołach klasztorów bernardyńskich skasowanych w 1864 r.  [The history of painting decorations in Franciscan Observant (Bernardine) churches dissolved in 1864]
 6. dr hab., prof. KUL Piotr P. Gach (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Przyczyny kasaty klasztorów w Królestwie w 1864 r. [Causes of the 1864 dissolution in the Kingdom of Poland]
 7. dr hab., prof. KUL Piotr P. Gach (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Losy zakonników po kasacie w 1864 r. [The fate of the monastics after the 1864 dissolution]
 8. dr Anna Gąsior (Tarnów), Rosyjskie rozporządzenia dotyczące kasaty klasztorów z lat 1865–1900 [Russian ordinances concerning dissolutions of monasteries of 1865–1900]
 9. dr Patrycja Gąsiorowska (Instytut Historii PAN, Oddział w Krakowie), Echa represji wobec klasztorów w Królestwie Polskim na łamach krakowskiego „Czasu” [Echoes of repressions towards monasteries in the Kingdom of Poland found in the Cracow daily newspaper “Czas”]
 10. dr Czesław Hadamik (Kielce), Opactwo benedyktynów Świętego Krzyża na Łyścu po supresji. Przekształcenia budowlane i przestrzenne w latach 1820–1914 [The Benedictine Holy Cross Monastery on Łysiec after the suppression. Structural and spatial transformations in 1820–1914]
 11. dr Cezary Jastrzębski (Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Losy klasztoru reformatów w Kątach Starych (Stopnicy) po kasacie w 1864 r. [The history of the Reformati Monastery in Kąty Stare (Stopnica) after the 1864 dissolution]
 12. ks. dr hab. Robert Kantor (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie), Postanowienia ukazu carskiego z 22 XI 1864 r. dotyczące utrzymania i zarządu klasztorów w Królestwie Polskim [The provisions of the tsar’s ukase of 22 November 1864 on the maintenance and management of monasteries in the Kingdom of Poland]
 13. ks. dr Grzegorz Kopij (Archidiecezja Wrocławska), Losy wyposażenia kościoła klasztornego reformatów w Dederkałach Wielkich na Wołyniu po kasacie klasztoru w 1891 r. [The history of furnishings from the former Reformati Monastery Church in Dederkały Wielkie in Volhynia after the dissolution of the monastery in 1891]
 14. mgr Małgorzata Kośka (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Źródła do kasaty 1864 r. w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych [Sources for the study of the 1864 dissolution in the Central Archives of Historical Records]
 15. mgr Małgorzata Kośka (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Wpływ kasaty 1864 r. na zmiany w strukturze parafialnej Warszawy [Sources for the study of the 1864 dissolution in the Central Archives of Historical Records – short communication paper]
 16. mgr Tomasz Kowalski (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Łaskami słynąca figura Matki Bożej w kościele konwentualnym benedyktynek w Sierpcu; kult maryjny przed i po kasacie opactwa [The gracious statue of the Madonna in the Benedictine Conventual Church in Sierpc; Marian cult before and after the dissolution of the abbey]
 17. ks. dr hab., prof. UPJPII Janusz Królikowski (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie), Kasaty klasztorów paulińskich po 1864 r. w świetle akt kapitulnych zakonu [The dissolutions of Pauline monasteries after 1864 in the light of the Order’s Acts of the Chapter]
 18. dr Maksymilian Kuśka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie), Przez likwidacje i kasaty do ostatecznego upadku. Zarys dziejów bonifratrów na terenie Imperium Romanowów w XIX stuleciu [Through closures and dissolutions to the final collapse. An outline of the history of the Brothers Hospitallers of St. John of God in the Romanov Empire in the 19th century]
 19. mgr Dorota Lewandowska (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Udział duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w powstaniu styczniowym oraz represje popowstaniowe w źródłach archiwalnych z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych [The participation of the secular and the religious clergy in the January Uprising and post-Uprising repressions in sources kept in the Central Archives of Historical Records]
 20. dr Beata Lorens (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie), Monaster bazyliański i cerkiew Przemienienia Pańskiego w Lublinie w przededniu kasaty i ich losy po 1864 r. [The Basilian Monastery and the Orthodox Church of the Transfiguration in Lublin on the eve of the dissolution and their fate after 1864]
 21. mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań), Wspaniały początek tragiczny koniec – kapucyni w Lądzie nad Wartą w latach 1850–1864 [A magnificent beginning and a tragic end – the Capuchins in Ląd on Warta in 1850–1864]
 22. dr hab., prof. UPL Małgorzata Milecka (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Pokasacyjne losy zespołu klasztornego bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim [Post-dissolution fate of the Franciscan Observant (Bernardine) Monastery in Piotrków Trybunalski]
 23. o. mgr Marek Miławicki OP (Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie), Dominikanie na ziemiach zaboru rosyjskiego w przededniu i po Powstaniu Styczniowym [The Dominicans in the territories annexed by Russia on the eve of and after the January Uprising]
 24. dr hab. Monika Ożóg (Akademia Ignatianum w Krakowie), dr Kazimierz Ożóg (Opole, Uniwersytet Opolski), Dziedzictwo kulturowe pozostałe po kasacie klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku [The cultural heritage remaining after the dissolution of the Monastery of Canons Regular of St. Augustine in Kraśnik]
 25. o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Kasata klasztorów w 1864 r. a Polska Prowincja Kapucynów [The dissolution of monasteries in 1864 and the Polish Capuchin Province]
 26. o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Zanik obecności zakonników franciszkańskich w diecezji sandomierskiej po 1864 r. [The disappearance of Franciscan monks from the Diocese of Sandomierz after 1864]
 27. dr Witalij Rosowski (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Kasaty męskich klasztorów rzymskokatolickich na Podolu, Wołyniu i Kijowszczyźnie w latach 1864–1866 – przyczyny, przebieg, skutki [The dissolution of male Roman Catholic monasteries in Podolia, Volhynia and the Kiev region in 1864–1866 – causes, course and effects]
 28. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Uposażenia klasztorów w Królestwie Polskim w świetle „Memorjału” ks. Adolfa Piotra Szelążka [Endowments of monasteries in the Kingdom of Poland in the light of Fr. Adolf Piotr Szelążek’s “Memorial”]
 29. o. dr Aleksander Sitnik OFM (Klasztor Bernardynów w Krakowie), Udział bernardynów w powstaniu styczniowym i ich późniejsze losy [The participation of the Franciscan Observants (Bernardines) in the January Uprising and their subsequent fate]
 30. o. dr Aleksander Sitnik OFM (Klasztor Bernardynów w Krakowie), Życie zakonne bernardynów prowincji litewsko-ruskiej w XIX w. [The monastic life of the Franciscan Observants (Bernardines) of the Lithuanian-Ruthenian Province in the 19th century]
 31. dr hab. Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Klasztor klarysek chęcińskich i jego kasata w świetle archiwaliów w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach [The Convent of Poor Clares in Chęciny and its dissolution in the light of documents from the Diocesan Archives in Kielce]
 32. mgr Konrad Szymański (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Weronika Wojciech (Biuro Projektu), Stan prac nad bazami danych i Portalem Wiedzy projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja [A report on the work on databases and Knowledge Portal in the project “Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in 18th and 19th centuries: fate, significance, cataloguing”]
 33. dr hab., prof. IH PAN Tadeusz M. Trajdos (Instytut Historii PAN w Warszawie), Kasata i losy po kasacie opactwa benedyktynów w Starych Trokach [The dissolution of the Benedictine Abbey in Stare Troki and its subsequent fate]
 34. dr hab., prof. UO Magdalena Ujma (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu), Losy jezuitów z zaborów austriackiego i rosyjskiego w latach 1846, 1848 i 1864 w świetle dokumentacji Namiestnictwa Galicyjskiego [The fate of the Jesuits from the territories annexed by Austria and Russia in 1846, 1848 and 1864 in the light of documents of the Galician Governorate]
 35. dr Dorota Wereda (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Przebieg kasaty klasztoru bazylianów w Białej (podlaskiej) oraz losy jego zabudowań i wyposażenia, w tym księgozbioru [The dissolution of the Basilian monastery in Biała (Podlaska), and the fate of its buildings and furnishings, including the library]
 36. dr Zdzisław Włodarczyk (Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu), Dzieje klasztoru tzw. zbiorczego augustianów-eremitów w Wieluniu  w latach 1864–1893 [The history of the so-called collective monastery of Augustinian Hermits in Wieluń in 1864–1893]
 37. dr Irena Wodzianowska (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Przyczynek do kasat klasztornych w latach 60. i 70. na Litwie i Białorusi. Raporty płk. S. Daniłowa [The dissolution of monasteries in the 1860s and 1870s in Lithuania and Belarus. The reports of Col. S. Danilov]
 38. dr Emilia Ziółkowska (Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Inwentaryzacja budowlana warszawskich klasztorów skasowanych w 1864 r. [A structural condition survey of Warsaw monasteries dissolved in 1864]

Study tour:

 • Pińczów: former Pauline monastery, Reformat monastery (deleted, reactivated);
 • Busko-Zdrój: former Premonstratensian monastery;
 • Szaniec: site of the former Camaldolese monastery;
 • Piotrkowice: former Franciscan Observant (Bernardine) and Bennonite monastery, now a Carmelite barefoot monastery;
 • Kielce Karczówka: former Franciscan Observant (Bernardine), now Pallotine monastery

Reports:

 

Print publications:

In preparation, expected date of publication – 2017.

 

1219 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1219 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top