Serpelice, 3–5 IX 2015

The fate and significance of cultural heritage of dissolved monasteries in former Poland and Silesia given to the Orthodox Church or to Protestant Churches

Kategorie: organised under the Project, conferences | Dodano: 24 February 2015 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

Serpelice - plakat

The conference is organised within the framework of the project Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in the 18th and 19th centuries: fate, significance, cataloguing (Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”, no. 11H 11 021280); Institute of History and International Relations; Siedlce University of Natural Sciences and Humanities; Wrocław Friends of History Society, branch of the Polish Historical Society.

The Organising Committee:

prof. dr hab. Marek Derwich, dr hab. Dorota Wereda, Weronika Wojciech

Programme:

browse / download

Papers:

 1. mgr Ivan Almes = Іван Альмес (Instytut Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. Hruszewskiego, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, oddział we Lwowie), Касата православного Манявського Скита у 1785 р. та доля його монастирської книгозбірні: в пошуках книг зі зниклої бібліотеки = Kasata prawosławnego Skitu Maniawskiego w 1785 r. i losy jego klasztornego księgozbioru: w poszukiwaniu książek ze zlikwidowanej biblioteki [The dissolution of the Orthodox Manyava Skete in 1785 and the fate of its book collection: in search of books from the closed library]
 2. mgr Aleksander Andrzejewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), Zespół klasztorny w Boćkach na Podlasiu po kasacie, perspektywy badań archeologicznych [The monastery in Boćki, Podlasie region, after the dissolution – archaeological research prospects]
 3. ks. dr hab Tomasz Błaszczyk (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Wpływ Kulturkampfu na pozyskanie przez śląskie wspólnoty zakonne nowych obszarów działalności [The impact of the Kulturkampf on the emergence of new fields of activity for religious orders in Silesia]
 4. dr Andrzej Buczyło (Biała Podlaska), Od Kościoła katolickiego przez Kościół unicki do Kościoła prawosławnego. Pokasacyjne dzieje świątyń dominikanów w Janowie Podlaskim i reformatów w Białej Podlaskiej w świetle materiałów z Archiwum Państwowego w Lublinie z zespołu Chełmski Konsystorz Greckokatolicki [From the Roman Catholic Church through the Uniate Church to the Orthodox Church. The post-dissolution history of the Dominican Monastery in Janów Podlaski and the Reformati Monastery in Biała Podlaska in the light of the material from the State Archives in Lublin from the fonds “Chełm Greek Catholic Consistory”]
 5. dr hab. Jarosław Cabaj (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), W służbie prawosławia i państwa rosyjskiego – działalność mniszek leśniańskich na obszarze nadbużańskiego Podlasia na przełomie XIX i XX w. [In the service of the Orthodox Church and the Russian state – the work of the nuns from Leśna in the Podlasie region]
 6. dr Irena Ciborowska-Rymarowicz [Ірина Ціборовська-Римарович] (Biblioteka Narodowa Ukrainy im. W. Wernadskiego, Kijów [Київ]), Losy historyczne księgozbioru bosych karmelitów w Berdyczowie, 1627–1866 [The history of the book collection of the Discalced Carmelites from Berdychiv, 1627–1866]
 7. ks. dr Dariusz Ciołka (Wrocław), Sytuacja Kościoła unickiego w imperium rosyjskim po rozbiorach Rzeczypospolitej [The situation of the Uniate Church in the Russian Empire after the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth]
 8. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski), Stan prac nad realizacją projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” oraz korzystanie z jego baz danych i mapy klasztorów [Report on the status of the research project “Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in 18th and 19th c.: fate, significance, cataloguing”]
 9. dr Janina Dzik (Kraków), Stan malowideł monumentalnych kościołów zakonnych przekształconych na cerkwie na terenie Rusi Koronnej [The condition of monumental paintings from Roman Catholic monastery churches turned into Orthodox Churches in Crown Ruthenia]
 10. mgr Marta Kaluch-Tabisz (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), Wpływ sekularyzacji oraz zmian w przynależności konfesyjnej na architekturę i wyposażenie klasztoru karmelitów w Strzegomiu
 11. ks. dr hab., prof. UPJPII Janusz Królikowski (Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Kasata oratorium filipinów w Świętej Górze a początki ich oratorium w Tarnowie. Nowe życie skasowanej instytucji w nowym miejscu [The dissolution of the Oratory of Saint Philip Neri in Święta Góra and the beginnings of the Oratory in Tarnów. A new life for the dissolved institution in a new place]
 12. mgr Zofia Kurzawa (Poznań), Srebra ze skasowanych klasztorów wielkopolskich w kościołach poznańskich [The silverware from monasteries dissolved in Wielkopolska in Poznań churches]
 13. dr Beata Lorens (Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski), Cerkiew Prawosławna i Kościół rzymskokatolicki jako spadkobiercy bazylianów – losy monasteru i cerkwi bazyliańskiej w Zamościu po kasacie z 1864 r. [The Orthodox Church and Roman Catholic Church as heirs of the Basilians – the fate of the Basilian church and monastery in Zamość after the 1864 dissolution]
 14. mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań), Kościoły i klasztory w Wielkopolsce przekazane ewangelikom [Churches and monasteries in Wielkopolska transferred to the Lutherans]
 15. dr Antoni Maziarz (Instytut Historii, Uniwersytet Opolski), Likwidacja poznańskiego domu zakonnego sióstr Sacre Coeur w 1873 r. [The closure of the Poznań convent of the Sacre Coeur Sisters in 1873]
 16. prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku), Stan monasterów prawosławnych na terenie Rzeczypospolitej w końcu XVIII w. [The condition of Orthodox monasteries in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the late 18th century]
 17. dr Urszula Pawluczuk (Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku), Bazylianie wileńscy w XVIII w. [The Basilians of Vilnius in the 18th century]
 18. mgr Małgorzata Piórkowska (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach), Przekazanie Cerkwii prawosławnej zabudowań i wyposażenia po skasowanego w 1864 r. klasztorze reformatów w Węgrowie oraz ich dalsze losy [Transfer of the buildings and furnishings of the Reformati Monastery in Węgrów dissolved in 1864 to the Orthodox Church and the subsequent history of the monastery and the furnishings]
 19. dr Witalij Rosowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Źródła do dziejów klasztorów rzymskokatolickich na Ukrainie Prawobrzeżnej w zespołach archiwalnych Cerkwi prawosławnej przechowywanych w archiwach państwowych na Ukrainie [Sources for the study of the history of Roman Catholic monasteries in the Right-Bank Ukraine in the archive fonds of the Orthodox Church kept in the State Archives in Ukraine]
 20. dr Jolanta Sawicka-Jurek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Sanktuarium w Różanymstoku i jego losy po kasacji [The Różanystok Sanctuary and its post-dissolution history]
 21. o. dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (Klasztor bernardynów w Krakowie), Próby rewindykacji klasztorów bernardyńskich na początku XX wieku przekazanych po kasacie Kościołom protestanckim i Cerkwi prawosławnej [Early 20th-century attempts at restitution of Bernardine monasteries given to Protestant Churches and the Orthodox Church after the dissolution]
 22. mgr Michał Skoczyński (Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kasata klasztoru karmelitów bosych w Poznaniu w 1801 r. i jego późniejsze losy [The dissolution of the Monastery of the Discalced Carmelites in Poznań in 1801 and its subsequent history]
 23. dr hab., prof. IH PAN Tadeusz M. Trajdos (Instytut Historii PAN w Warszawie), Prawosławny epilog twierdzy brzeskiej na gruzach klasztoru augustianów-eremitów [The Orthodox epilogue of the Brest Fortress on the ruins of the Monastery of Augustinian Hermits]
 24. dr hab. Dorota Wereda (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Przekazanie Cerkwii prawosławnej zabudowań i wyposażenia po skasowanym w 1864 r. klasztorze paulinów w Leśnej Podlaskiej i ich dalsze losy [Transfer of the buildings and furnishings of the Pauline Monastery in Leśna Podlaska dissolved in 1864 to the Orthodox Church and the subsequent history of the monastery and the furnishings]
 25. dr Irena Wodzianowska (Lublin), Monastery bazyliańskie jako miejsca internowania na Prawobrzeżu. Zarys problemu [Basilian monasteries as places of internment west of the Dnieper River. An outline of the problem]
 26. mgr Sławomir Zieliński (Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski), Duchowieństwo prawosławne w myśli historycznej historyków krakowskich (komunikat) [The Orthodox clergy according to Kraków historians (short communication paper)]
 27. dr Emilia Ziółkowska (Katedra Historii Sztuki i Kultury, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kościół cerkwią. Adaptacje budowli poklasztornych przekazanych duchowieństwu prawosławnemu [A Roman Catholic church turned into an Orthodox church. Conversions of former monastic buildings transferred to the Orthodox clergy]

Study tour:

 • Siemiatycze: former Monastery of the Missionaries (dissolved)
 • Drohiczyn: Monastery of the Benedictine Nuns (dissolved, reactivated); former Franciscan Monastery (dissolved); former Monastery of the Jesuits and Piarists (dissolved); Orthodox church from former Basilian Monastery (dissolved)
 • Leśna Podlaska: former Monastery of the Pauline Fathers (dissolved, reactivated); monastery of Orthodox nuns (dissolved)
 • Biała Podlaska: former Basilian Monastery (dissolved); Reformati Monastery (dissolved), currently Capuchin Monastery

Reports:

Michał Skoczyński , Sprawozdanie z konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim (Serpelice, 3–5 IX 2015 r.), „Przegląd Tomistyczny”, 21, 2015, s. 539–546

Information online:

http://www.ihism.uph.edu.pl/main-page/717-konferencja-w-serpelicach

Print publications:

In preparation, expected date of publication – 2017.

 

1304 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1304 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top