Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 7, 2016

Inwentarz archiwum opactwa benedyktynek w Krzeszowie na Śląsku. Archiwalia z okresu niemieckiego = Inventar des Archivs der Benediktinerinnenabtei in Grüssau in Schlesien. Die Archivalien aus der deutschen Zeit, opracowanie / bearbeitung Urszula OSOSKO, Rainer SACHS (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach / Das Kulturerbe der aufgehobenen Klöster, red. / hrsg. von Marek DERWICH, 7), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, ss. 243, bibliografia, indeks osób, indeks nazw geograficznych, indeks rzeczowy, Personenindex, Ortsindex, Sachindex, streszczenie w języku angielskim

Spis treści: przeglądaj / pobierz
Autorzy: przeglądaj / pobierz
Cena: 60,00 zł

Spis treści / Inhaltsverzeichnis

 

Strony redakcyjne 1
Spis treści 5
Wstęp 9
I. Wiadomości wstępne 9
1. Krótki zarys dziejów opactw krzeszowskich 9
2. Archiwalia przechowywane obecnie w opactwie benedyktynek w Krzeszowie 9
II. Zespół archiwaliów z okresu niemieckiego przechowywany w opactwie benedyktynek w Krzeszowie 10
1. Geneza 10
2. Zasady opracowania 10
3. Stan zachowania akt 11
4. Znaczenie zespołu 11
III. Podziękowania 13
IV. Warunki korzystania z archiwum 14
Einleitung 15
I. Einführung 15
1. Kurzer Abriß der Geschichte der Grüssauer Abteien 15
2. Die derzeit in der Benediktinerinnenabtei in Grüssau aufbewahrten Archivalien 16
II. Die in der Benediktinerinnenabtei in Grüssau aufbewahrten Archivalien der deutschen Zeit 16
1. Entstehung 16
2. Bearbeitungskriterien 17
3. Erhaltungszustand der Akten 17
4. Bedeutung des Bestandes 18
III. Dankesworte 20
IV. Benutzungsbedingungen des Archivs 20
Inwentarz / Inventar 21
I. Archiwum byłego archiprezbiteratu kamiennogórskiego /
Archiv des ehemaligen Archipresbyterats Landeshut
23
1. Generalia / Generalia 23
2. Sprawy administracyjne / Verwaltungssachen 25
3. Sprawy finansowe / Finanzwesen 30
4. Wizytacje / Visitationen 32
5. Budynki / Gebäude 33
6. Muzyka / Musik 34
7. Biblioteki / Bibliotheken 35
8. Sprawy personalne / Personalsachen 35
9. Sprawy szkolne / Schulsachen 38
10. Poszczególne parafie / Einzelne Pfarreien 39
II. Archiwum byłej niemieckiej parafii katolickiej w Krzeszowie / Archiv der ehemaligen deutschen katholischen Pfarrei Grüssau 45
1. Generalia / Generalia 45
2. Sprawy administracyjne / Verwaltungssachen 46
3. Sprawy finansowe / Finanzwesen 49
4. Budynki. Paramenty / Gebäude. Paramente 57
5. Życie duchowe / Geistiges Leben 60
6. Biblioteki / Bibliotheken 62
7. Sprawy personalne / Personalsachen 62
8. Sprawy szkolne / Schulsachen 67
9. Varia 70
III. Archiwum byłej niemieckiej parafii katolickiej w Krzeszówku / Archiv der ehemaligen deutschen katholischen Pfarrei in Neuen  73
1. Generalia / Generalia 73
2. Sprawy administracyjne / Verwaltungssachen 73
3. Sprawy finansowe / Finanzwesen 76
4. Wizytacje / Visitationen 133
5. Budynki / Gebäude 133
6. Biblioteki / Bibliotheken 135
7. Sprawy szkolne / Schulsachen 135
8. Sprawy personalne / Personalsachen 135
IV. Spuścizna po byłym opactwie benedyktynów w Krzeszowie / Hinterlassenschaft der ehemaligen Benediktinerabtei Grüssau 139
1. Generalia / Generalia 139
2. Sprawy administracyjne / Verwaltungssachen 141
3. Sprawy finansowe / Finanzwesen 147
4. Budynki / Gebäude  157
5. Życie duchowe / Geistiges Leben 159
6. Muzyka / Musik  167
7. Biblioteki / Bibliotheken  167
8. Sprawy personalne / Personalsachen 168
9. Nauka / Wissenschaft 182
10. Varia  182
V. Varia 183
1. Generalia / Generalia 183
2. Sprawy administracyjne / Verwaltungssachen 183
3. Sprawy finansowe / Finanzwesen 183
4. Życie duchowe / Geistiges Leben 185
5. Muzyka / Musik  186
6. Sprawy personalne / Personalsachen 186
7. Sprawy szkolne / Schulsachen 188
8. Varia 188
VI. Mapy i projekty / Pläne und Projekte 191
1. Mapy katastralne / Katasterkarten  191
2. Pomiary stawów / Teichvermessungen  191
3. Architektura / Architektur 193
Summary 203
Bibliografia / Bibliographie  205
Indeks osób 207
Indeks nazw geograficznych  211
Indeks rzeczowy 215
Personenindex  225
Ortsindex  229
Sachindex 233
Informacje o autorach / Die Autoren 243
2171 Views since 27 V 2015 1 Views Today
2171 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top