Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 1, 2015

Piotr OLIŃSKI, Waldemar ROZYNKOWSKI (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.) (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek DERWICH, 1), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 284, 26 il., 1 mapa, bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych, streszczenia w języku angielskim

tom 1
Spis treści: przeglądaj / pobierz
Autorzy: przeglądaj / pobierz
Cena: 80,00 zł

Spis treści:

Strony redakcyjne 1
Spis treści 5
Piotr OLIŃSKI, Waldemar ROZYNKOWSKI
Wstęp (Introduction)
7
Rafał KUBICKI
Akta rejencji w Gdańsku i Kwidzynie oraz Nadprezydium Prowincji Prusy Zachodnie dotyczące kasat klasztorów przeprowadzonych w pierwszej połowie XIX w.
11
Records from Gdańsk and Kwidzyn districts and the Chief Administrative Committee of the Province of West Prussia concerning the dissolution of monasteries carried out in the first half of the 19th century 38
Piotr OLIŃSKI
Akta dotyczące kasat klasztornych w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu
39
Records concerning the monastic dissolutions from the State Archive in Toruń 51
Rafał KUBICKI
Wybrane źródła dotyczące kasaty klasztoru dominikanów w Tczewie znajdujące się w zespole Ministerstwa Wyznań (Kultusministerium) w Berlinie (wraz z wykazem przechowywanych tam akt kasacyjnych innych klasztorów z terenu prowincji Prusy Zachodnie)
53
Selected sources concerning the dissolution of the Dominican monastery in Tczew from the Ministry of Religious Affairs (Kultusministerium) in Berlin (including the register of records regarding the suppressions of other monasteries in the territory of the Province of West Prussia stored therein) 70
Sławomir KOŚCIELAK
Obsady klasztorów gdańskich w raportach personalnych pruskiego Ministerstwa Wyznań z lat 1817–1835. Materiały do prozopografii duchowieństwa zakonnego na Pomorzu Nadwiślańskim
71
Staffing of Gdańsk monasteries in personnel reports of the Prussian Ministry of Religious Affairs from 1817–1835. Materials for prosopographic study on religious clergy in Pomerelia 151
Marta CZYŻAK
Rękopisy poklasztorne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
153
Post-monastic manuscripts in the collection of the University Library in Toruń 165
Monika JAKUBEK-RACZKOWSKA, Juliusz RACZKOWSKI
Dwie podominikańskie figury gotyckie w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu i ich wota. Przyczynek do badań nad trwałością funkcji obrazów religijnych po kasatach klasztornych
167
Two formerly Dominican Gothic figures in St. James’s church in Toruń and their votive offerings. Contribution to the research on the permanence of the functions of religious images after monastery suppressions 194
Izabela MAZANOWSKA
Likwidacja żeńskich domów zakonnych w diecezji chełmińskiej w latach 50. i 60. XX w.
195
Dissolution of religious houses for women in the Chełmno diocese in the 1950’s and 60’s 213
Waldemar ROZYNKOWSKI
Likwidacja domu zakonnego sióstr pasterek w Dębowej Łące w 1954 r. w świetle kronik zakonnych
215
Dissolution of the convent of sisters shepherdesses in Dębowa Łąka in 1954 in view of monastic chronicles 223
Witold KONOPKA
Rewizje i konfiskaty księgozbiorów zakonnych w Polsce po II wojnie światowej na przykładzie działań władz komunistycznych wobec bibliotek zakonnych w Toruniu w sierpniu 1960 r.
225
Inspections and confiscations of monastic book collections in Poland after World War II as exemplified by the action taken by the Communist authorities towards monastic libraries in Toruń in August 1960 241
Spis ilustracji 243
Spis map 245
Bibliografia 247
Indeks osób oraz nazw miejscowych 271
Informacje o autorach 283
4069 Views since 27 V 2015 1 Views Today
4069 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top