Informacje o Projekcie

Opis Projektu

Projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280) realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016.

Jego celem jest zapoczątkowanie wszechstronnego, interdyscyplinarnego i ogólnie dostępnego opracowania i zinwentaryzowania dziedzictwa kulturowego pozostałego po skasowanych klasztorach, jako ważnej części duchowego i materialnego dziedzictwa narodowego. Jest to pierwsza w Europie próba identyfikacji i dokumentacji rozproszonych zbiorów ponad tysiąca klasztorów. Zasięgiem terytorialnym kwerend objęta zostanie cała Polska oraz kilka krajów ościennych, zaś zasięgiem formalnym – różnego typu obiekty: archiwalia, stare druki, książki, inne różnorodne mobilia (np. liturgiczne, przedmioty użytku codziennego, pozostałości wyposażenia, w tym np. aptek), budynki i inne obiekty in situ, a także pozostałości archeologiczne i przyrodnicze, obecnie w niewielkim stopniu lub w ogóle nie badane.

Podstawowym sposobem realizacji projektu będzie stworzenie interaktywnego Portalu Wiedzy (e-platformy), składającego się z kilkunastu powiązanych ze sobą tematycznych baz danych (m.in. bazy skasowanych klasztorów, bazy bibliograficznej, bazy rękopisów, druków, akt urzędowych kasacyjnych i pokasacyjnych, losów zakonników, dziedzictwa przyrodniczego i in.), których konstrukcja pozwoli na wyszukiwanie pożądanych danych według rozmaitych kategorii. Pierwszy etap realizacji tej części projektu to budowa narzędzia w postaci interaktywnych schematów baz, które posłużą badaczom do stworzenia ujednoliconego i funkcjonalnego inwentarza poklasztornego dziedzictwa kulturowego.

Równolegle z budową Portalu Wiedzy postępować będzie popularyzacja wyników prowadzonych kwerend i analiz. W tym celu planujemy organizację w ramach projektu wielu konferencji naukowych (patrz: badania) oraz wydanie drukiem i online serii publikacji naukowych, w tym czasopisma „Hereditas Monasteriorum” (w nowym oknie).

Do realizacji projektu udało się nam pozyskać bardzo wielu znakomitych badaczy z kraju i z zagranicy, zarówno historyków i innych przedstawicieli nauk humanistycznych (historyków sztuki, filologów, bibliologów, bibliotekoznawców, kulturoznawców, muzykologów, teologów i in.), jak i reprezentantów nauk ścisłych (informatyków, architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, dendrologów) oraz specjalności użytkowych (archiwistów, bibliotekarzy, konserwatorów, muzealników i. in.). Projekt jest też stale otwarty na udział nowych badaczy różnych specjalności, zajmujących się tą tematyką. Współpracę nawiązaliśmy również z licznymi instytucjami naukowymi i gromadzącymi zbiory oraz z jednostkami samorządów terytorialnych (patrz: Partnerzy instytucjonalni).

Zapoznaj się ze szczegółową charakterystyką Projektu

Główne założenia projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016; nr 11H 11 021280

Sprawozdania z realizacji projektu:


Kwerendy:

  tag heuer formula 1 replica colombia omega railmaster review replica
  ferrari 458 replica for sale
  canal street fake watches

  6678 Views since 27 V 2015 1 Views Today
  6678 Views since 27 V 2015 1 Views Today
  Top