Namysłów, 10–12 X 2013

Namysłów and the Namysłów region in the history of Silesia and Poland. On the 700th anniversary of the establishment of the Duchy of Namysłów

Kategorie: with our contributions, conferences | Dodano: 12 October 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

Friends of History Society in Wrocław, branch of the Polish Historical Society; Institute of History, University of Wrocław; Namysłów Culture Centre – Regional Chamber in Namysłów

The Organising Committe:

prof. dr hab. Marek Derwich, dr Bartłomiej Stawiarski

Programme:

browse / download

Papers:

 1. prof. dr hab. Antoni Barciak (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Ocena pokoju namysłowskiego w historiografii polskiej i czeskiej [The assessment of the Treaty of Namysłów in the Polish and Czech historiography]
 2. dr Zbigniew Bereszyński (Opole), Opór społeczny i działalność opozycyjna na ziemi namysłowskiej w latach 1945–1989 [Society’s resistance and opposition activities in the Namysłów region in 1945–1989]
 3. Mgr Anna Caban (Archiwum Państwowe w Opolu), Nieznane materiały dotyczące historii Ziemi Namysłowskiej w zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu [Unknown documents dealing with the history of the Namysłów Region in the State Archives in Opole]
 4. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu), Rekonstrukcja pierwotnej parcelacji Namysłowa na tle lokacji miejskich na Śląsku [A reconstruction of the original division of land in Namysłów compared to urban locations in Silesia]
 5. dr Roland Czarnecki (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Obraz Czechów i Polaków w kronice namysłowskiej Johannesa Frobena [The image of the Czechs and the Poles in Johannes Froben’s Namysłów chronicle]
 6. mgr Marta Czyż (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Renesansowe pomniki nagrobne w powiecie namysłowskim [Renaissance tombstones in the Namysłów district]
 7. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Projekt badawczy: „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” jako szansa dla rozwoju badań regionalnych [The research project “Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in the 18th and 19th centuries: fate, significance, cataloguing” as a development opportunity for regional studies]
 8. dr hab., prof. UWr Rafał Eysymontt (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Rozwój przestrzennego Namysłowa w świetle źródeł kartograficznych i ikonograficznych [The spatial development of Namysłów in the light of cartographic and iconographic sources]
 9. dr Tomasz Gałwiaczek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu), Opisy ziemi namysłowskiej w literaturze historycznej i geograficznej XVIII–XIX wieku [Descriptions of the Namysłów region in 18th-19th century historical and geographical literature]
 10. mgr Mateusz Gigoń (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Rycerstwo Ziemi Namysłowskiej w pierwszej połowie XIV wieku [The knights of the Namysłów region in the first half of the 14th century]
 11. mgr Joanna Gacek (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Prześladowanie czarownic na ziemi namysłowskiej na tle Śląska [Witch-hunts in the Namysłów region as compared to Silesia]
 12. mgr Damian Halmer (Instytut Historii Uniwersytet Śląski w Katowicach), Proluksemburska polityka Bolka I Niemodlińskiego – geneza i konsekwencje związku księstwa niemodlińskiego z Czechami w świetle źródeł i literatury [Pro-Luxembourg politics of Bollko I of Niemodlin – the origins and consequences of the relations between the Duchy of Niemodlin and Bohemia in the light of the sources and literature]
 13. mgr Tomasz Hanejko, Mgr Adam Marcinkiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), Wychowanie i oświata w księstwie namysłowskim [Upbringing and education in the Duchy of Namysłów]
 14. prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Polityka Luksemburgów wobec Śląska [The policy of the House of Luxembourg towards Silesia]
 15. dr Ksawery Jasiak (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Opolu), AK za “słupkami”. Z dziejów podziemia niepodległościowego w pow. namysłowskim [The Home Army “beyond border poles”. The history of the independence underground in the Namysłów district]
 16. ks. dr hab. Norbert Jerzak (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Integracyjna rola kapłana na Dolnym Śląsku na przykładzie ks. Stefana Helowicza – proboszcza i dziekana z Namysłowa [The integrating role of priests in Lower Silesia as seen in the case of Father Stefan Helowicz – parish priest and dean from Namysłów]
 17. dr Dariusz Karczewski(Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Średniowieczne dzieje klasztoru franciszkanów w Namysłowie [The medieval history of the Franciscan Monastery in Namysłów]
 18. mgr Marcin A. Klemenski (Uniwersytet Jagielloński), Dziedzic Królestwa Polskiego – Konrad I Oleśnicki (1292/1298–1366) [An heir to the Kingdom of Poland – Konrad I of Oleśnica (1292/1298–1366)]
 19. dr Grzegorz Kłys (Samodzielna Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu), Miejsce – zapomniane miasto [Miejsce – a forgotten town]
 20. Ks. dr hab., prof. PWT Wr Mieczysław Kogut (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Protestantyzacja Namysłowa [The spread of Protestantism in Namysłów]
 21. ks. wikariusz mgr Grzegorz Kopij (Archidiecezja Wrocławska), Mecenat franciszkanów namysłowskich. Zachowane wyposażenie dawnego kościoła oo. franciszkanów w Namysłowie [The patronage of the Namysłów Franciscans. The surviving furnishings of the former Franciscan Monastery in Namysłów]
 22. dr Łukasz Krzywka (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Pałac rodziny von Posadowsky w Posadowicach [The palace of the von Posadowsky family in Posadowice]
 23. dr hab., prof. UO Barbara Krystyna Kubis (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu), Życie codzienne mieszkańców Namysłowa i ziemi śląskiej w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej [The everyday life of people of Namysłów and Silesia in the first few years after the Second World War]
 24. dr Andrzej Legendziewicz (Zakład Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury i Zieleni Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu), Problematyka badawczo-konserwatorska bram miejskich w Namysłowie na tle innych bram miejskich na Śląsku [Research- and restoration-related problems concerning the Namysłów town gates compared to other Silesian town gates]
 25. dr Renata Madziara (Bibliotheca Silesiana), Historia parafii ewangelicko-augsburskich na Ziemi Namysłowskiej po II wojnie światowej [The history of parishes of the Evangelical Church of the Augsburg Confession in the Namysłów region after the Second World War]
 26. dr Beata Marcisz-Czapla (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), Namysłowskie tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu [Namysłów seal matrices in the National Museum in Wrocław]
 27. Mgr Magdalena Markowska (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Namysłowski ratusz w XIX w. [The Namysłów town hall in the 19th century]
 28. mgr Marcin Musiał (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Namysłowscy reformaci w latach 1675–1809 [The Namysłów Reformati in 1675–1809]
 29. mgr Joanna Nikel, mgr Kinga Janusiak (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Szpitalnictwo w Namysłowie w XIX i XX w. [Hospitals in Namysłów in the 19th and 20th centuries]
 30. dr hab., prof. UKW Tomasz Nowakowski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Traktat namysłowski (1348) i jego rola w stosunkach polsko-luksemburskich [The Treaty of Namysłów (1348) and its significance to Polish-Luxembourg relations]
 31. mgr Janusz Oszytko (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Opolu), Prześladowanie i Zagłada Żydów niemieckich na północno-wschodnich kresach województwa opolskiego na przykładzie wybranych gminy żydowskich: w Pokoju i w Miejscu [The persecution and extermination of German Jews in the north-eastern borderlands of the Opolskie province as evidenced by the case of selected Jewish communities: in Pokój and Miejsce]
 32. mgr Michał Palczyński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Udział Związku Walki Młodych w życiu społeczno-politycznym Namysłowa po drugiej wojnie światowej (1945–1948) [The participation of the Association of Fighting Youth in the social and political life of Namysłów after the Second World War (1945–1948)]
 33. dr Piotr Pałys (PIN – Instytut Śląski w Opolu), Kontakty Ziemi Namysłowskiej ze Związkiem Serbów Łużyckich Domowina w latach 1964–1997 [The relations of the Namysłów region with the Domowina Association of the Sorbs in 1964–1997]
 34. dr Mariusz Patelski (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu), Organizacja życia kulturalnego na Ziemi Namysłowskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej [The organisation of cultural life in the Namysłów region in the first few years after the Second World War]
 35. dr Sylwia Rodak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Ceramika późnośredniowieczna z badań archeologicznych przeprowadzonych na dziedzińcu zamkowym w Namysłowie w 2012 roku [Late medieval ceramics from archaeological research carried out in the Namysłów castle courtyard in 2012]
 36. mgr Iwona Rygiel (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Sprawa namysłowskich bonifratrów w latach 1948–1950 [The case of the the Brothers Hospitallers of St. John of God from Namysłów in 1948–1950]
 37. dr Jerzy Serafin (Zespół Antropologii Filozoficznej i Etyki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu), Zamek w Namysłowie – wstęp do badań [The Namysłów castle – an introduction to research]
 38. dr hab., prof. UŚ Jerzy Sperka (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Ziemia namysłowska w polityce książąt opolskich w II połowie XIV wieku wieku [The Namysłów region in the politics of the Opole dukes in the second half of the 14th century]
 39. dr Bartłomiej Stawiarski (Namysłów), Kościół ewangelicki w Starościnie w świetle dokumentów erekcyjnych [The Lutheran church in Starościn in the light of the foundation act]
 40. mgr Adam Szeląg (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Program ikonograficzny polichromii w kościele pw. św. Michała Archanioła w Michalicach [The iconographic programme of the polychromy in the Church of St. Michael the Archangel in Michalice]
 41. dr Agata Tarnas-Tomczyk (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Fundacje i posiadłości klasztorne na Ziemi Namysłowskiej w średniowieczu. Między Wrocławiem a Opolem [The monastic foundations and estates in the Namysłów region in the Middle Ages. Between Wrocław and Opole]
 42. dr hab., prof. UO Magdalena Ujma (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu), Jan Licinius Namysłowski a irenizm ariański przełomu XVI i XVII wieku [Jan Licinius Namysłowski and Arian irenicism at the turn of the 17th century]
 43. dr Miron Urbaniak (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Miejskie zakłady przemysłowe Namysłowa do 1945 r. [Municipal industrial plants in Namysłów before 1945]
 44. mgr Eryk Wodejko (Pracownia Archeologiczna AWALON we Wrocławiu), Badania archeologiczno-architektoniczne w Namysłowie w 2011 r. (odkrycia reliktów bramy Wrocławskiej, Krakowskiej, wschodniego traktu ratusza oraz pręgierza) [Archaeological and architectural research in Namysłów in 2011 (the discovery of the remains of the Wrocław and Kraków town gates, the eastern bay of the town hall, and the pillory)]
 45. dr Daniel Wojtucki (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Namysłowscy kaci w świetle zachowanych ksiąg metrykalnych z XVI–XVIII wieku [Namysłów executioners in the light of surviving birth, marriages and death registers from the 16th-18th century]
 46. dr Marek L. Wójcik (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Pieczęcie rycerstwa namysłowskiego w dobie przedhusyckiej [The seals of Namysłów knights in the pre-Hussite period]

Reports:

To be published in „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” [“Sobótka Silesian Historical Quarterly”]

Information online:

Print publication:

In preparation, expected date of publication – end of 2015.

1335 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1335 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top