Wrocław, 18–21 X 2012

Monastery in the medieval and modern economy

Kategorie: with our contributions, conferences | Dodano: 21 October 2012 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

Wrocław Friends of History Society, branch of the Polish Historical Society; Institute of History of the University of Wrocław

The Organising Committee:

prof. dr hab. Marek Derwich, prof. Anna Pobóg-Lenartowicz, dr Marek L. Wójcik, mgr Katarzyna Bock, mgr Mateusz Maruszyk

Programme:

browse / download

Papers:

 1. mgr Ewelina Bożek-Leszczyk (Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), Klasztory i ich sponsorzy. Inwestycje budowlane kanoników regularnych w Krzepicach, Kłobucku i Mstowie w kontekście działalności gospodarczej konwentów [Monasteries and their sponsors. Construction investments of the Canons Regular in Krzepice, Kłobuck and Mstów in the context of economic activity of the convents]
 2. dr inż arch. Anna Bojęś Białasik (Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej) dr Dariusz Niemiec (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Rola dominikanów w rozwoju gospodarczym średniowiecznego Krakowa w świetle źródeł archeologicznych i architektonicznych [The role of Dominicans in economic development of medieval Kraków in the light of archeological and architectural sources]
 3. mgr inż. Iwona Brankiewicz (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Średniowieczna tradycja ogrodu klasztornego i jej obecność w strukturze urbanistycznej Lublina [Medieval tradition of monastic gardens and their presence in the urban structure of Lublin]
 4. dr Dominika Burdzy (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), „Percepta et expensa”. Bilans dochodów i wydatków sandomierskich dominikanów w XVIII wieku [“Percepta et expensa”. The statement of income and expenditure in 17th and 18th centuries concerning the Dominican monks in Sandomierz]
 5. prof. dr hab. Kateřina Charvátová (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Ekonomika cisterckých klášterů v Čechách ve 12.-14. století [Economy of Cistercian monasteries in Bohemia in 12th-14th century]
 6. dr Artur Chojnacki (Kraków), Prawo patronatu nad kościołami a struktura uposażenia małopolskich klasztorów w średniowieczu [The right of patronage over a church compared with salary structure of the monasteries in Lesser Poland during the Middle Ages and modern times]
 7. dr hab., prof. UO Tomasz Ciesielski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Opolskiego), Aktywność gospodarcza klasztoru franciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim w połowie XVII w. [The economic activity of the Franciscan monastery in Międzyrzecz Ostrogski in the middle of the 17th century]
 8. dr hab., prof. UO Bogusław Czechowicz (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego), Klasztorne feudum i jego manifestowanie na ziemiach Korony Czeskiej doby wczesnonowożytnej [The monastic feudum and its demonstration on the lands of the Bohemian Crown in the early modern period]
 9. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Stan i perspektywy badań nad gospodarką klasztorną [The monastic economy study – its condition and perspectives]
 10. dr Ołeh Duch (Ьвівський Національний Університет ім. Івана Франка, м. Львів = Wydział Historyczny Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie), Nici, świece i proskury. Miejsce rzemiosła w życiu gospodarczym prawosławnych i unickich monasterów żeńskich na terenie metropolii kijowskiej w XVII–XVIII wieku [Threads, candles and proskura bread. The place of crafts in economic lives of the Orthodox and Uniate monastery nuns within the territory of the Kiev metropolis in 17th and 18th centuries]
 11. dr Patrycja Gąsiorowska (Instytut Historii PAN, oddział w Krakowie), Obrót gotówką w klasztorze żeńskim na przykładzie nowożytnych ksiąg rachunkowych niektórych klasztorów krakowskich, lubelskich i lwowskich [Cash transactions in female monasteries based on modern ledgers of some convents in Kraków, Lublin and Lviv]
 12. dr Maja Gąssowska (Warszawa), Uposażenie i gospodarka cystersów inflanckich [The salaries and economy of the Livonian Cistercians]
 13. dr Marek Robert Górniak (Instytut Leksykografii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Znaczenie posiadłości głogowskiego klasztoru klarysek w gospodarce Śląska i Wielkopolski [The importance of the Clarisses’ estate in the economy of Silesia and Greater Poland]
 14. ks. dr Henryk Gerlic (Parafia św. Michała Archanioła w Gliwicach), Regestrum (1659–1751) z Bojkowa i Diarium des Klosters Rauden (1716–1746). Dwa źródła do spraw gospodarczych klasztoru rudzkiego [Regestrum (1659–1751) from Bojków and Diarium des Klosters Rauden (1716–1746). Two sources concerning economic matters of the monastery in Rudy]
 15. dr Piotr Guzowski (Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku), Klasztor jako firma – gospodarcze funkcje klasztorów średniowiecznych w poglądach historyków myśli ekonomicznej i ekonomistów [A monastery as a company – economic functions of medieval monasteries as viewed by historians of economic thought and economist]
 16. dr Czesław Hadamik (Kielce), Czy klasztory partycypowały w rozwoju świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego w średniowieczu i czasach nowożytnych? [Did monasteries participate in the development of mining and ore metallurgy in the Middle Ages and modern times?]
 17. dr Agnieszka Januszek-Sieradzka (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Dobra klasztorne w systemie stacyjnym w Polsce drugiej połowy XVI wieku [Monastic goods in the station system in Poland in the second half of the 16th century]
 18. dr hab. Krzysztof Kaczmarek (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Źródła do badań nad gospodarką klasztoru dominikanów we Wronkach w średniowieczu i czasach nowożytnych [Research sources for the economy of the Dominican monastery in Wronki during the Middle Ages and modern period]
 19. dr Sławomir Kościelak (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Majątek ruchomy i nieruchomy brygidek gdańskich u progu rozbiorów i kasat pruskich oraz jego losy na przełomie XVIII i XIX wieku [Real estates and movables of the Bridgettines from Gdańsk and their history at the turn of the 18th and 19th centuries at the start of partitions and Prussian secularization]
 20. dr Pavel Krafl (Historický ústav Akademie věd ČR, pobočka Brno), Hospodaření třeboňské kanonie ve třetí třetině 14. Století [Management Trebon canony in the third third of the 14th century]
 21. ks. dr hab., prof. UJPII Janusz Królikowski (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie), Sprawy gospodarcze w prepozyturze tuchowskiej [The economic issues in the provostry in Tuchów]
 22. dr Rafał Kubicki (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Znaczenia młynarstwa w ekonomice cystersów (Oliwa. Pelplin, cysterki Żarnowiec) i kartuzów (Kartuzy) na Pomorzu Wschodnim od początku XIII do końca XVIII wieku [The significance of milling in the economies of the Cistercians (from Oliwa, Pelplin, Żarnowiec) and Carthusians on Eastern Pomerania from the beginning of the 13th to the end of the 18th century]
 23. dr Radosław Lolo (Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku), Wpływ kolegiów jezuickich na profil ekonomiczny miast mazowieckich w XVI i XVII wieku na wybranych przykładach [The influence of the Jesuit schools on the economic profile of Mazovian cities in the 16th and 17th centuries based on chosen examples]
 24. dr Beata Lorens (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego), Stan gospodarczy męskich klasztorów bazyliańskich w Galicji w przeddzień kasat oraz losy majątku poklasztornego. Zarys problemu [The economic condition of Basilian male monasteries in Galicia on the day before the order dissolution and the future of wealth formerly belonging to the monastery. The problem overview]
 25. dr Walentyna Łoś (Instytut Rękopisów Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Wernadskiego w Kijowie), Gospodarka bazyliańskich klasztorów żeńskich w świetle dokumentów klasztornych oraz reguł biskupów (Wołyń, XVIII – początek XIX wieku) [The economy of Basilian female monasteries in the light of monastic documents and bishops’ rules (Wołyń, 18th and the beginning of the 19th century)]
 26. mgr Mateusz Matuszyk (doktorant, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocłąwskiego), Założenia, cele oraz metody realizacji projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” [Premises, objectives and methods of the National Programme for the Development of Humanities project “Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in 18th and 19th centuries: fate, significance, cataloguing”]
 27. prof. dr hab. Ryszard Mączyński (Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ekonomia zakonnego budowania w realiach Rzeczpospolitej XVII i XVIII stulecia [The economy of monastic building trade in Polish realities of the 17th and 18th centuries]
 28. dr Norbert Mika (Racibórz), Nieznany kopiarz opactwa cystersów w Rudach z końca XVII wieku [An unknown manuscript of the Cistercians in Rudy dating back to the end of 17th century]
 29. dr hab., prof. UPL, Małgorzata Milecka (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Ogrodnictwo małopolskich cystersów w pierwszej połowie XIX wieku [Horticulture of Cistercians in Lesser Poland in the first half of the 19th century]
 30. o. Marek Miławicki OP (Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie), Kontrybucje klasztorne w prowincji ruskiej dominikanów w okresie nowożytnym [Monastic contributions in the Ruthenian Dominican province during modern Times]
 31. dr hab. Piotr Oliński (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Atrakcyjność modlitewna a modele funkcjonowania gospodarki klasztornej na przykładzie klasztorów ziemi chełmińskiej [Prayer attractiveness compared with modes of monastic economy functioning; exemplified by the monasteries on the Chełmno lands]
 32. dr hab., prof. UPK, Maria Pidłypczak-Majerowicz (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Książka majątkiem klasztoru [Books as monastic wealth]
 33. dr hab. Elżbiet Piwowarczyk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Pobożne legaty jako źródło dochodu klasztoru bernardynów w Krakowie (1453–1530) [Pious legates as a source of income for the Bernardine monastery in Kraków (1453–1530)]
 34. mgr Arkadia Podgórska (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Majątek ziemski i gospodarka opactwa premonstratensów w Brzesku-Hebdowie do końca XVI wieku [The lands and economy of the Premonstratensian Abbey in Brzesko-Hebdów up to the end of the 16th century]
 35. ks. dr hab., prof. KUL Roland Prejs OFMCap (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Z doświadczeń kapucyńskich kwestarzy przełomu XIX i XX wieku [The experiences of the Capuchin funds collectors at the turn of 19th and 20th centuries]
 36. dr Olga Miriam Przybyłowicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie), Jak się panny zakonne liczyły. Rachunki klasztorów żeńskich na wybranych przykładach [How the maiden nuns counted. The bills in the female monasteries based on chosen examples]
 37. prof. dr hab. Jerzy Rajman (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Gospodarka w dobrach klasztoru bożogrobców miechowskich w XV i XVI wieku [Economy in the monasteries of the Order of the Holy Sepulchre in the 15th and 16th centuries]
 38. dr Witalij Rosowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Uposażenie klasztoru bernardynów w Janowie na Podolu w końcu XVIII w. oraz jego losy po kasacie klasztoru w 1832 r. [The salaries for the Bernardines in Janów at Podolia at the end of the 18th century and its history after the dissolution of the monastery in 1832]
 39. dr hab., prof. UMK Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Na co ksieni Magdalena Mortęska wydawała pieniądze? O wydatkach benedyktynek w świetle Kroniki [What did Abbess Magdalena Mortęska spend her money on? Concerning the Benedictine expenses based on the Chronicle]
 40. dr Halina Rusińska-Giertych (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego), Drukarnie klasztorne jako źródło dochodów (na przykładzie drukarni franciszkanów we Lwowie 1770–1776) [Monastic printing houses as a source of income (on the basis of Franciscans’ printing house in Lviv, 1770–1776)]
 41. dr Krzysztof Skwierczyński (Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego), Eremici, reformatorzy i ekonomia [Hermits, reformers and economy]
 42. dr Rafał Simiński (Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, Obrót gotówką w klasztorze norbertanów w Białobokach w średniowieczu [Cash transactions in the Norbertine monastery in Białoboki during the Middle Ages]
 43. o. dr Jan Andrzej Spież OP (Klasztor Ojców Dominikanów w Warszawie), Dole, niedole i swawole poddanych dominikańskiego klasztoru Bożego Ciała we Lwowie z majątku w Dawidowie (XVIII wiek) [Ups, downs and pranks of the subjects of the Corpus Christi Dominican monastery in Lviv with the estate in Dawidów (18th century)]
 44. Dipl. Ing. (FH), Landschaftsarchitekt Jerzy Sporek (Wrocław), Uprawa winorośli i produkcja wina jako istotny element gospodarki opactwa benedyktynów w Gengenbach w Badenii [Grape cultivation and wine production as an essential element of the economy of Benedictine Abbey from Gengenbach in Baden]
 45. dr hab., prof. AJD Maria Starnawska (Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), Relikwiarze i relikwie jako element majątku klasztornego. Wybrane przykłady [Reliquaries and relics as an element of monastic wealth. Chosen examples]
 46. dr Marek Stawski (Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie), Gospodarka w dobrach klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku [The economy in the goods of the Canons Regular in Czerwińsk]
 47. dr Roman Stelmach (Archiwum Państwowe we Wrocławiu), Pozadokumentowe źródła do badań nad gospodarką klasztoru magdalenek w Lubaniu [Research sources, other than documents, for the economy of the Magdalene monastery in Lubań]
 48. dr hab., prof. UMK Krystyna Sulkowska-Tuszyńska (Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), O produkcji cegieł u norbertanek polskich [Concerning brick production by Polish Norbertine nuns]
 49. dr Wacław Szetelnicki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Gospodarka i uposażenie klasztoru Wszystkich Świętych we Lwowie w świetle kronik benedyktynek lwowskich obrządku łacińskiego [The economy and salaries of All Saints’ Convent in Lviv based on the chronicles of the Lviv Benedictines of the Latin Church]
 50. dr Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu), „Sprawa o tym, jak benedyktynki gospodarstwo prowadziły…” – sposób organizacji i funkcjonowania gospodarki klasztornej mniszek sandomierskich w XVII i XVIII wieku [Concerning the way the Benedictines ran their house…” – a manner of organizing the activity of monastic economy by nuns from Sandomierz in the 17th and 18th centuries]
 51. mgr Hermina Święch (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Próba rekonstrukcji budżetu klasztoru bernardynek p. w. św. Agnieszki w Krakowie do końca 1788 roku [A trial to recreate the monastic budget of the Bernardines from St. Agnes Convent in Kraków up to 1788]
 52. dr Agata Tarnas-Tomczyk (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Uposażenie i gospodarka śląskich placówek Zakonu NMP (Krzyżaków) w średniowieczu [The salaries and economy of the Silesian monasteries of Saint Mary’s Order (the Teutonic Order) in the Middle Ages]
 53. dr Michał Tomaszek (Instytut Historii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Materialny niedostatek jako przeszkoda w prowadzeniu życia zgodnego z regułą: Ekkehard z Sankt Gallen o dolach i niedolach swojego klasztoru [Material poverty as an obstacle in leading lives in accordance with religious rule: Ekkehard of Saint Gall writing about ups and downs of his abbey]
 54. prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos (Instytut Historii PAN w Warszawie), Dobra i dochody klasztoru augustianów w Brześciu Litewskim w świetle archiwaliów konwentualnych [Goods and income of the Augustinian monastery in Brest-Litovsk in the light of convent archivists]
 55. mgr Katarzyna Warda (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Miejsce klasztoru w życiu gospodarczym małego miasta średniowiecznego (na przykładzie klasztoru franciszkanów w Radziejowie kujawskim) [The place of a monastery in economic life of a small Medieval town (on the basis of a Franciscan monastery in Radziejów)]
 56. mgr inż. Ewelina Widelska (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Ogrody klasztorne reformatów i ich znaczenie w krajobrazie kulturowym Kazimierza Dolnego [The monastic gardens of Reformati monks and their significance in cultural landscape of Kazimierz Dolny]
 57. dr Irena Wodzianowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Losy majątku klasztoru bazyliańskiego w Zahorowie na Wołyniu po jego kasacie w 1839 roku [The future of the Basilian monastery in Zahorów in Wołyń after its dissolution in 1839]
 58. ks. prof. dr hab. Franciszek Wolnik (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego), Działalność gospodarcza cystersów z Jemielnicy [Economic activity of the Cistercians from Jemielnica]
 59. dr Marek L. Wójcik (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Kondycja ekonomiczna cystersów jemielnickich w świetle protokołu wizytacyjnego z 1628 roku [The economic shape of Cistercians from Jemielnica in the light of the inspection report from the year 1628]
 60. dr Anna Zajchowska (Kraków), Zagadnienia ekonomiczne w zbiorach kazań modelowych z dominikańskich bibliotek klasztornych [Economic issues in the model sermon collections found in Dominican monastic libraries]
 61. dr Maciej Zdanek (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Dochodowość majątku opactwa Cystersów w Mogile w połowie XVI wieku na podstawie inwentarza dóbr z lat 1560–1566 [The profitability of the Cistercian Abbey estate in Mogila in the middle of the 16th century on the basis of the inventory of goods from 1560 to 1566]
 62. dr Raisa Zianiuk (Instytut Historii NAN Białorusi w Mińsku), Źródła do badań nad gospodarką klasztorną oraz majątkiem poklasztornym w latach 1772–1914 znajdujące się w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku [Research sources for monastic economy and wealth formerly belonging to the monasteryies between 1772 and 1914, which can be found in the National Historical Archives of Belarus in Minsk]
 63. dr hab. Zbigniew Zyglewski (Instytut Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Gospodarka cystersów koronowskich na przełomie XVII i XVIII wieku [The economy of the Cistercians from Koronowo at the turn of the 17th and 18th centuries]
 64. prof. dr hab. Rościsław Żerelik (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Sprawozdawczość gospodarcza klasztoru cystersów w Henrykowie na tle jego kryzysu gospodarczego na przełomie pierwszej i drugiej kwarty XIV wieku [Economic reports of the Cistercian Monastery in Henryków during its economic crisis at the turn of the first and second quarter of the 14th century]

Reports:

Information online:

Print publication:

Marek Derwich (red.), Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej = De monasterio in oeconomiam medii et recenztioris aevi posito et agende [Monasteries in the Medieval and Early Modern Economy]

1426 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1426 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top