Przysiek near Toruń, 7–9 XI 2013

Monasteries dissolved in the territory of West Prussia, East Prussia, Pomerania and Livonia: Their fate and the significance of their heritage

Kategorie: organised under the Project, conferences | Dodano: 9 November 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education – Project: The cultural legacy of the monasteries resolved in the former Polish Commonwealth and in Silesia during 18th and 19th centuries: the fate, importance, inventory (11H 11 021280); Wrocław Friends of History Society, branch of the Polish Historical Society; Institute Of History And Archival Sciences University of Mikołaj Kopernik in Toruń

The Organising Committee:

prof. dr hab. Marek Derwich, dr hab. Piotr Oliński, dr hab., prof. UMK Waldemar Rozynkowski, Joanna Adamska, mgr Angelika Lipka, mgr Alicja Mutrynowska, mgr Witold Konopka

Programme:

browse / download

Papers:

 1. mgr Katarzyna A. Błoch (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zespół poklasztorny w Trzemesznie. Stan badań archeologiczno-architektonicznych i perspektywy badawcze [Former monastery in Trzemeszno. State of archaeological and architectural research and research perspectives]
 2. mgr Andrzej Buczyło (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kasata i losy pokasacyjne klasztoru karmelitów w Bielsku Podlaskim [Dissolution and the fate after dissolution of the Carmelites monastery in Bielsk Podlaski]
 3. mgr Jolanta Byczkowska-Sztaba (Polskie Centrum RISM, Zakład Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Narodowa), Muzykalia po klasztorach skasowanych na Pomorzu [Musicalia of the monasteries dissolved in Pomerania]
 4. mgr Anna Cicha (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Klasztor benedyktynek toruńskich – od spichrza do muzeum [The Benedictine Monastery in Toruń – from the granary to the museum]
 5. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Bazy danych w Projekcie „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”: sporządzanie i korzystanie [Databases in the Project “The cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and Silesia in the 18th and 19th c.: fate, significance, cataloguing”: creation and usage]
 6. dr Maja Gąssowska (Warszawa), Reformacja jako koniec monastycyzmu inflanckiego w XVI w. – zarys problematyki [The Reformation as the end of the Livonian monasticism in the sixteenth century – an outline of the issues]
 7. dr Bożena Grabowska (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp.), Losy dziedzictwa po opactwie cystersów w Mironicach (sekularyzowane w 1539 r.) [Fate of the legacy of the Cistercian abbey in Mironice (secularised in 1539)]
 8. dr Krzysztof Guzikowski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie), Kasata opactw cysterskich na Pomorzu Zachodnim [Dissolution of the Cistercian abbeys in Western Pomerania]
 9. dr Sławomir Kościelak (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku), Mobilia ze skasowanych klasztorów dominikanów i karmelitów w Gdańsku w inwentarzach zbiorczych akt kasacyjnych pruskiego Ministerstwa Wyznań w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie [Movables from the dissolved Dominicans and Carmelites monasteries in Gdańsk in the inventories collective of the act of dissolution the Prussian Ministry of Religious Affairs in the Gehemes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz in Berlin]
 10. dr Rafał Kubicki (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku), Wybrane źródła dotyczące kasaty klasztorów bernardyńskich w Prusach Zachodnich w pierwszej połowie XIX w. [The selected sources on the suppression of Bernardine monasteries in West Prussia in the first half of the nineteenth century]
 11. mgr Maksymilian Kuśka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie), Kasata klasztorów braci miłosiernych w Gdańsku i Łowiczu i dziedzictwo po nich pozostałe [Decommissioning of the monasteries of the Brothers Hospitallers of St. John of God in Gdańsk and Łowicz and their heritage]
 12. mgr Ewa Lichnerowicz (Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku), Druki i rękopisy ze skasowanych klasztorów oliwskich w zbiorach Biblioteki PAN w Gdańsku [Prints and manuscripts of the dissolved Cistercian abbey of Oliwa in the PAN Library in Gdańsk]
 13. dr Karol Maciejko (Archiwum Państwowe w Olsztynie), Archiwalia poklasztorne w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie [Archival materials of the former monasteries in the National Archives of Olsztyn]
 14. dr hab., prof. UPL Małgorzata Milecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pokasacyjne losy kompozycji krajobrazowych cystersów oliwskich [The fate of the landscape after the dissolution of the Cistercians abbey in Oliwa]
 15. mgr Joanna Napierała (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie), Losy zabudowań kolegium jezuitów w Poznaniu po jego kasacie w 1773 r. [The fate of the buildings of the Jesuit College in Poznań after its dissolution in 1773]
 16. mgr Anna Niklas (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Historia i architektura dawnego kościoła reformatów w Grudziądzu [The history and architecture of the ancient church of Franciscan-Reformers in Grudziądz]
 17. dr hab. Piotr Oliński (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Spory benedyktynek toruńskich z władzami pruskimi w związku z działaniami kasacyjnymi [Disputes of Benedictines from Toruń with Prussian authorities in connection with the dissolution campaigns]
 18. dr Paola Picardi (Rzym), The fate of the artistic heritage of the Pope’s villa at the Magliana and the convent of Santa Maria della Concezione in Campo Marzio: cases of dissolution of monasteries in Rome after 1870
 19. o. prof. Roland Prejs OFMCap (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Kasata klasztoru kapucynów w Rywałdzie – losy mienia poklasztornego [Dissolution of the Capuchin monastery in Rywałd – fates of former monastery property]
 20. dr Wasilij Rosowski (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane. Losy cudownego obrazu Pana Jezusa z klasztoru ojców reformatów w Dederkałach na Wołyniu [From the Eastern borderlands to the Recovered Territories. The fate of the miraculous image of Jesus of the Franciscan Reformers monastery from Dederkały in Volyn]
 21. dr hab., prof. UMK Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dziedzictwo kulturowe po zakonie krzyżackim na obszarze Prus – wybrane zagadnienia [Cultural heritage of the Teutonic Order in Prussia – somes remarques]
 22. dr Rafal Simiński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie), Kasata klasztoru norbertanów w Białobokach w pierwszych dziesięcioleciach XVI wieku [Dissolution of the Premonstratensian monastery in Białoboki in the first decades of the sixteenth century]
 23. dr Karolina Stanilewicz (Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Paramenty sióstr Norbertanek w Żukowie – ich losy po kasacie klasztoru i znaczenie dla rozwoju kultury artystycznej Pomorza [Vestments of Norbertine convent in Żukowo – their fate after the dissolution of the monastery and their importance for the development of artistic culture of Pomerania]
 24. dr hab., prof. UAM Rafał Witkowski (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kasata kartuzji Domus Paradisi Mariae i losy majątku poklasztornego [Dissolution of the Charterhouse of Domus Paradisi Mariae and the fate of its assets]
 25. ks. dr hab., prof. UKSW Wojciech Zawadzki (Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Księgozbiory klasztorów męskich w Prusach Zachodnich w okresie ich kasaty [Libraries of monasteries in West Prussia during their suppression]
 26. doc. Leszek Zygner (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie), Kasata klasztorów w diecezji płockiej pod pruskim panowaniem [The dissolution of the monasteries in the diocese of Plock under Prussian rule]

 

Reports:

Print publications:

In preparation, expected date of publication – 2017.

1313 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1313 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top