Jasna Góra, 5–8 V 2015

Monasteries and music from the Middle Ages to the present

Kategorie: with our contributions, conferences | Dodano: 1 October 2014 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

Klasztor-i-muzyka-PLAKAT-na-www

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historyczny i Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów, Stowarzyszenie “Kapela Jasnogórska”, Stowarzyszenie Miłośników Festiwalu “Gaude Mater”, Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze.

znak podstawowy kolor_RGB_EN
The conference is co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

The Organising Committee:

prof. Marek Derwich, o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, prof. Pobóg-Lenartowicz, prof. Remigiusz Pośpiech

Programme:

browse / download

Papers:

 1. Ivan Almes = Іван Альмес (Lwów), Релігійні пісні середини XVIII ст. на честь ікони Божої Матері Віцинського василіанського монастиря = Pieśni religijne z połowy XVIII w. ku czci obrazu Matki Boskiej z klasztoru bazyliańskiego w Wicyniu [Religious hymns from the mid-18th century in praise of the image of the Virgin Mary from the Basilian Monastery in Wicyn]
 2. Katarzyna Błoch (Toruń), Treść oraz stan zachowania źródeł muzycznych z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Trzemesznie, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy [The contents and state of preservation of musical sources from the Monastery of Canons Regular of St. Augustine in Trzemeszno kept in the State Archives in Bydgoszcz]
 3. s. Małgorzata Borkowska OSB (Staniątki), Muzyka w życiu staniąteckich benedyktynek, wiek XVII–XVIII [Music in the life of the Benedictine Nuns from Staniątki in the 17th-18th centuries
 4. Krzysztof Bracha (Warszawa), Zakaz jarmarku na Zielone Świątki pod opactwem łysogórskim w świetle przywileju z 1468 r. Musica sacra a musica profana w środowisku klasztornym [The ban on the Whitsun Fair by the Łysa Góra Abbey in the light of the 1468 privilege. Musica sacra and musica profana in monastic circles]
 5. Dominika Budzanowska (Warszawa), Beda Czcigodny o wczesnym chorale gregoriańskim w Anglii (Historia ecclesiastica IV 24) [The Venerable Bede on the early Gregorian chant in England (Historia ecclesiastica IV 24)]
 6. Dominika Burdzy (Kielce), Kapela przy kolegium jezuickim i jej udział w życiu religijnym Sandomierza [The Jesuit College ensemble and its contribution to the religious life of Sandomierz]
 7. Jolanta Byczkowska-Sztaba (Warszawa), Makulatura czy skarby muzyczne? Najstarsze zachowane zabytki liturgiczno-muzyczne monodii chorałowej w bibliotekach, archiwach i muzeach w Polsce [Waste paper or musical treasures? The oldest surviving liturgical-musical examples of choral monody in Polish libraries, archives and museums]
 8. ks. Dariusz Ciołka (Białystok), Bazyliańskie klasztory forpocztą rozpowszechniania zachodnich wartości muzycznych w Kościele unickim w XVIII i XIX w [Basilian monasteries as the vanguards of Western musical values in the Uniate Church in the 18th and 19th centuries]
 9. Marek Derwich (Wrocław), Program “Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” [The project “The cultural legacy of the monasteries resolved in the former Polish Commonwealth and in Silesia during 18th and 19th centuries: the fate, importance, inventory”]
 10. Marek Derwich (Wrocław), Muzyka w najstarszych klasztornych tekstach normatywnych [Music in the oldest monastic normative texts]
 11. o. Marcin Drąg OFMConv (Kraków), Śpiew Liturgii Godzin w klasztorach franciszkańskich w XVIII w. w świetle rubryki „Ad Cantores” w „Antyfonarzu franciszkańskim” z 1743 r. [The singing of Divine Office in Franciscan monasteries in the 18th century in the light of the “Ad Cantores” rubric in the 1743 Franciscan Antiphonary]
 12. Agnieszka Drożdżewska (Wrocław), Kontakty artystyczne Carla Dittersa von Dittersdorfa ze śląskimi klasztorami pijarów w Bilej Vodzie i bożogrobców w Nysie [Artistic contacts between Carl Ditters von Dittersdorf and Silesian monasteries of the Piarists in Bila Voda and of the Order of the Holy Sepulchre in Nysa]
 13. s. Susi Ferfoglia (Kraków), Muzyka w klasztorze klarysek krakowskich w średniowieczu [Music in the Poor Clares Monastery in Cracow in the Middle Ages]
 14. Kamila Folprecht (Kraków), Muzykalia poklasztorne w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie [Music collections from former monasteries in the National Archives in Cracow]
 15. Michaela Freemanová (Praha), The Brothers Hospitallers and their music collections in Bohemia [Bonifratrzy i ich muzykalia w Czechach]
 16. Patrycja Gąsiorowska (Kraków), Pod rękę z muzami. Twórcy, odtwórcy i nauczyciele muzyki w klasztorach według biogramów w „Polskim słowniku biograficznym” [Hand in hand with the muses. The composers, performers and teachers of music in monasteries according to the Polish Biographical Dictionary]
 17. Maja Gąsowska (Warszawa), „Singende Frauen” z Rygi – okruchy muzyczne z dawnych Inflant [“Singenge Frauen” from Riga – musical remains of Livonia]
 18. Czesław Grajewski (Warszawa), Psalmodia universalis – psalmodia particularis. Kadencja psalmowa jako wyznacznik muzycznej tradycji zakonnej [Psalmodia universalis – psalmodia particularis. The psalmodic cadence as a characteristic of a musical monastic tradition]
 19. Ewa Hauptman-Fischer (Warszawa), Muzyczne podarunki. Dedykacje w śląskich rękopisach muzycznych proweniencji klasztornej [Musical gifts. Dedications in Silesian musical manuscripts of monastic provenance]
 20. Hildegard Herrmann-Schneider (Innsbruck), Die Musikgeschichte des Zisterzienserstiftes Stams/Tirol. Aktuelles zum Forschungsstand
 21. Tomasz Jeż (Warszawa), Strategie regulacji czasu w kulturze muzycznej jezuitów śląskich [The strategies of time regulation in the musical culture of the Silesian Jesuits]
 22. Grzegorz Joachimiak (Wrocław), Muzykalia pochodzące z opactwa cystersów w Krzeszowie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [The music collection from the Cistercian Abbey in Krzeszów kept in the Ossoliński National Institute]
 23. Maciej Jochymczyk (Kraków), Repertuar kapeli oo. dominikanów w Gidlach w świetle najnowszych badań [The repertoire of the musical ensemble of the Dominicans of Gidle in the light of latest research]
 24. o. Dominik Jurczak OP (Rzym), Klasztor dla muzyki czy muzyka dla klasztoru? [Monasteries for music or music for monasteries?]
 25. dr Małgorzata Kierczuk-Macieszko (Lublin), mgr Matylda Ptak (Lublin), Ikonografia introitów psalmów w księgach chóralnych bernardynów krakowskich z przełomu XV i XVI w. [The iconography of psalm introits in choral books of the Cracow Bernardines from the turn of the 16th century]
 26. o. Nikodem Kilnar OSPPE (Jasna Góra), Życie muzyczne w klasztorze oo. paulinów na Jasnej Górze w latach 1915–1945 [Musical life in the Pauline Monastery of Jasna Góra in 1915–1945]
 27. Vaclav Kapsa (Praga), Monasteries as a “target group” for the Central European music printing business in the first third of the 18th century [Klasztory jako “grupa docelowa” dla oficyn wydających muzykę w pierwszym trzydziestoleciu XVIII w.]
 28. Petr Koukal (Opawa), Zabytkowe organy w klasztorach na Morawach [Historic organs in monasteries in Moravia]
 29. Marcin A. Klemeński (Kraków), Muzyczne świadectwa kultu bł. Michała Giedroycia w archiwaliach po klasztorze kanoników regularnych od pokuty przy kościele św. Marka w Krakowie (komunikat) [Musical evidence of the cult of Blessed Michał Giedroyć in the archives of the Monastery of Canons Regular of Penance at the Church of St. Mark in Cracow (short communication paper)]
 30. Kamila Kłudkiewicz (Poznań), Losy muzykaliów ze skasowanych klasztorów wielkopolskich [The fate of music collections from the dissolved monasteries in Wielkopolska]
 31. Sławomir Kościelak (Gdańsk), Organy i służba muzyczna w poklasztornym kościele św. Brygidy w Gdańsku w XIX w. [The organs and musical service in the Church of St. Bridget in Gdańsk in the 19th century]
 32. Krzysztof Maciej Kowalski (Gdańsk), Dawne dzwony kościołów klasztornych na Pomorzu Nadwiślańskim. Studium kampanologiczne [Old church bells from monasteries in Pomerelia. A campanological study]
 33. Guido Kraus (Frankfurt am Main), Historical music sources of cloister holdings from different orders in German speaking countries. Repertories in comparison [Historyczne źródła muzyczne ze zbiorów klasztornych różnych zgromadzeń z krajów niemieckojęzycznych. Porównanie repertuarów]
 34. Pavel Krafl (Brno), Some remarks on normative regulation of music´s practising in Roudnice circle of Canons Regular of St. Augustine in 15th century [Kilka uwag o normach regulujących praktyki muzyczne w kręgu kanoników regularnych św. Augustyna w Roudnicach]
 35. ks. Janusz Królikowski (Tarnów), „Ut mens concordet voci” – reperkusje w wypowiedziach zakonników polskich na temat ducha śpiewu w liturgii [“Ut mens concordet voci” – repercussions in opinions by Polish monastics on the spirit of singing in liturgy]
 36. o. Dawid Kusz OP (Kraków), Kapela dominikanów w Gidlach w XVIII i XIX w. [The musical ensemble of the Dominicans of Gidle in the 18th and 19th centuries]
 37. Maksymilian Kuśka (Kraków – Cieszyn), Muzyka w życiu cieszyńskich bonifratrów 1694–1914 [Music in the life of the Brothers Hospitallers of St. John of God in Cieszyn in 1694–1914]
 38. Helmut Loos (Lipsk), Die Darstellung von Klöstern in Opern des 19. und 20. Jahrhunderts.
 39. Beata Lorens (Rzeszów), Muzyka w działalności duszpasterskiej bazylianów w drugiej połowie XVIII w. [Music in the pastoral work of the Basilians in the second half of the 18th century]
 40. Walentyna Łoś = Валентина Лось (Kijów), Музичні книги в каталогах бібліотек уніатських монастирів Волині та Київщини (др.пол. 18 – поч. 19 ст.) = Muzykalia w katalogach bibliotek monasterów bazyliańskich z terenu Wołynia i Kijowszczyzny (druga połowa XVIII – początek XIX w.) [Music collections in the catalogues of libraries of Basilian monasteries from Volhynia and Kiev region (second half of the 18th–early 19th century)
 41. Mateusz Marszałkowski (Toruń), Średniowieczne księgi graduale ze zbiorów pelplińskich [Medieval Graduals from the Pelplin collection]
 42. Dorota Matyaszczyk (Poznań), Dekoracje muzyczne w kościołach klasztornych na wybranych przykładach [Musical decorations in monastic churches – selected examples]
 43. Ryszard Mączyński (Toruń), Z dziejów muzyki zakonnej w Warszawie XVIII i XIX stulecia [On the history of monastic music in Warsaw in the 18th and 19th centuries]
 44. Alina Mądry (Poznań), Kapele klasztorne w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej: panorama i znaczenie zjawiska [Monastery ensembles in 18th-century Poland: a panorama and significance of the phenomenon]
 45. ks. Anastazy Nadolny (Pelplin), Średniowieczne cysterskie rękopisy muzyczne w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie [Medieval Cistercian music manuscripts in the Diocesan Library in Pelplin]
 46. o. Maurycy Lucjan Niedziela OP (Warszawa), Śpiew liturgiczny w codzienności dominikańskiej [Liturgical singing in the daily life of the Dominicans]
 47. Jacek Partyka (Kraków), Starodruki muzyczne proweniencji klasztornej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej [Early printed music of monastic provenance in the Jagiellonian Library]
 48. Aleksandra Patalas (Kraków), Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich prowincji polskiej – wybrane przykłady [Musical life in the Dominican monasteries of the Polish Province – selected examples]
 49. Georg Ploch (Wiedeń), Muzykalia poklasztorne w zasobie Österreichisches Staatsarchiv w Wiedniu [Music collections from former monasteries in the Österreichisches Staatsarchiv in Vienna]
 50. prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Wrocław – Opole), Kolekcje dawnych muzykaliów z ośrodków religijnych i świeckich na Śląsku w kontekście kultury muzycznej Europy Środkowej. Katalogowanie zachowanych źródeł
 51. prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Wrocław – Opole), Muzyka dawna klasztorów paulińskich w badaniach Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów
 52. Remigiusz Pośpiech (Wrocław – Opole), Rok liturgiczny w muzyce środowisk klasztornych na przykładzie kapeli jasnogórskiej [The liturgical year in the music of monastic circles as exemplified by the ensemble of the Jasna Góra monastery]
 53. Adam Poznański (Wrocław), „Psallendi et cantandi modus”. Traktaty muzyczne z klasztorów skasowanych na Śląsku Pruskim zachowane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [“Psallendi et cantandi modus”. Musical treatises from monasteries dissolved in Prussian Silesia preserved in the University Library in Wrocław]
 54. o. Roland Prejs OFMCap (Lublin), Od odrzucenia do akceptacji. Ewolucja stosunku do muzyki kościelnej u reformatów i kapucynów w XIX i XX w. [From rejection to acceptance. The evolution of the attitude to music among the Reformati and the Capuchins in the 19th and 20th centuries]
 55. Juliusz Raczkowski (Toruń), Pelpliński, pocysterski Graduał L XIII – interdyscyplinarny projekt badawczo-konserwatorski w ramach programu MKiDzN [The former Cistercian Gradual L XIII from Pelplin – an interdisciplinary research and restoration project under the Ministry of Culture and National Heritage programme]
 56. Jerzy Rajman (Kraków), Organy i organiści w średniowiecznych klasztorach na obszarze Małopolski [Organs and organists in medieval monasteries in Małopolska]
 57. Fryderyk Rozen (Warszawa), Muzyka w „Missale Fratrum Eremitarum” Johannesa Amerbacha [Music in Johannes Amerbach’s Missale Fratrum Eremitarum]
 58. Waldemar Rozynkowski (Toruń), Śpiew w liturgii zakonu krzyżackiego w świetle reguły, statutów oraz wybranych wizytacji [Singing in the liturgy of the Teutonic Order in the light of the Order’s rule, statutes and selected visitations]
 59. Anna Ryszka-Komarnicka (Warszawa), „Tryumf Fides” i „Fortitudo” we włoskich utworach oratoryjnych na okazję obłóczyn [Triumphus Fidei and Fortitudo in Italian oratorios for the taking the veil ceremony]
 60. Ludmiła Sawicka (Warszawa), Muzykalia z kamienieckiego opactwa cystersów zachowane w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Kamienieckiej Izby Pamiątek przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Kamienieckiej [The music collection from the Cistercian Abbey in Kamieniec preserved in the parish Church of the Assumption and St. James the Greater in Kamieniec Ząbkowicki and the Commemoration Room of the Friends of the Kamieniec Region Society]
 61. o. Aleksander Krzysztof Sitnik OP (Kraków), Bł. Władysław z Gielniowa – twórca i popularyzator pieśni polskich [Blessed Ladislaus of Gielniów – composer and populariser of Polish hymns]
 62. ks. Dariusz Smolarek (Lublin), Repertuar muzyki instrumentalnej w klasztorach Rzeczpospolitej XVIII w. [The repertoire of instrumental music in monasteries in 18th-century Poland]
 63. Katarzyna Spurgiusz (Warszawa), Sposób na prawdziwe szczęście. XVIII-wieczne oratorium z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu [A way to true happiness. An 18th-century oratorio from the Monastery of Canons Regular of St. Augustine in Żagań]
 64. Piotr Szukiel (Wrocław), „Cantare debet”. Regulacje dotyczące śpiewu i muzyki liturgicznej w „Liber ordinarius” (1440/1584 r.) opactwa kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku we Wrocławiu [“Cantare debet”. Regulations concerning singing and liturgical music in the Liber ordinarius (1440/1584) of the Abbey of the Canons Regular of St. Augustine on the Sand Island in Wrocław]
 65. Martina Šárovcová (Praga), Liturgical music manuscripts from the Augustinian-ermits monastery in Dolní Ročov [Liturgiczne rękopisy muzyczne z klasztoru augustianów w Dolní Ročov]
 66. Magdalena Walter-Mazur (Poznań), Zakonnicy – kompozytorzy, skryptorzy i posesorzy rękopisów muzycznych przechowanych w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu [Monks – composers, scribes and possessors of musical manuscripts kept in the Diocesan Library in Sandomierz]
 67. ks. Piotr Wiśniewski (Lublin), Muzykalia z klasztoru oo. karmelitów w Oborach [The music collection from the Carmelite Monastery in Obory]
 68. Arkadiusz Wojtyła (Wrocław), Motywy muzyczne w programach ikonograficznych barokowych kompleksów klasztornych na Śląsku i w dawnym hrabstwie kłodzkim [Musical motifs in the iconographic programmes of Baroque monasteries in Silesia and the former Country of Kłodzko]
 69. Sonia Wronkowska (Warszawa), Muzyczne zapożyczenia w repertuarze kapel klasztornych działających na terenie Rzeczypospolitej [Musical borrowings in the repertoire of monastery ensembles in Poland]
 70. Paweł Wróblewski (Wrocław), Święte dźwięki z Góry Atos, czyli o związkach bizantyjskiej psalmodii z hezychazmem [Holy sounds from Mount Athos or on the relations between Byzantine psalmody and hesychasm]
 71. Dorota Żurek (Kraków), Muzyka w krakowskich klasztorach w świetle ich ksiąg rachunków z XVI–XVIII w. [Music in Cracow monasteries in the light of their account books from the 16th-18th centuries]

Concert programme:

 1. 4.05.2015: Misterium Stabat Mater Włodka Pawlika na fortepian i chór gregoriański (Stabat Mater for piano and Gregorian choir)
 2. 5.05.2015: Paco Peña Requiem dla Ziemi (Requiem for the Earth)
 3. 6.05.2015: Igor Strawiński, Symfonia Psalmów (Symphony of Psalms), Paweł Łukaszewski, III Symfonia (Symphony of Angels)
 4. 7.05.2015: Commune de Beatae Mariae Virginis (średniowieczny chorał gregoriański ze zbiorów muzycznych klasztoru jasnogórskiego) (Commune de Beatae Mariae Virginis (medieval Gregorian chant from the music collection of the Jasna Góra Monastery)

Information online:

1944 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1944 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top