Rytwiany, 12–15 VII 2012

Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku powstania listopadowego w 1831 r.

Kategorie: konferencje zorganizowane przez Projekt, konferencje | Dodano: 12 lipca 2012 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Projekt badawczy: Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280); Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego; Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Marek Derwich, mgr Katarzyna Bock, mgr Mateusz Matuszyk

Program:

przeglądaj / pobierz

Referaty:

 1. dr Mariusz Ausz (Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Sytuacja zakonu pijarów po powstaniu listopadowym
 2. mgr Elżbieta Bylinowa (Gabinet Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), Dokumentowanie strat bibliotek klasztornych na przykładzie księgozbioru kanoników regularnych laterańskich z Mstowa
 3. dr hab., prof. UO Tomasz Ciesielski (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego), Stan zachowania i wykorzystanie budynków poklasztornych w guberni wołyńskiej w latach 70. XIX w.
 4. mgr Marianna Czapnik (Gabinet Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), Stare druki proweniencji klasztornych pochodzące z Biblioteki Publicznej przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim w drukowanych katalogach i bazach elektronicznych. Stan badań
 5. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Losy księgozbioru wywiezionego przez B.S. Lindego z dawnego opactwa benedyktynów na Łysej Górze po 1831 roku
 6. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Projekt badawczy: „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” (11H 11 021280) Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 7. dr Anna Dymmel (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Z dziejów księgozbioru lubelskiego klasztoru Bonifratrów. Darowizna doktora Józefa Szteina dla Bonifratrów lubelskich w 1830 r. i dalsze losy biblioteki
 8. dr Agnieszka Fluda-Krokos (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Losy biblioteki puławskiej Czartoryskich w świetle rękopisów dotyczących majątku rezydencji z lat 1830–1878 (ze zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich)
 9. prof. dr hab. Piotr Paweł Gach (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), Przyczyny i rezultaty kasat zakonnych w Cesarstwie Rosyjskim w latach 1832–1843
 10. dr Anna Gąsior (Tarnów), Klasztor Trynitarzy w Krywiczach i jego losy
 11. dr Czesław Hadamik (Kielce), Porozbiorowe losy klasztoru wizytek w Lublinie (1809–1918)
 12. dr Cezary Jastrzębski (Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Dwukrotna kasata klasztoru w Piotrkowicach w pierwszej połowie XIX wieku
 13. dr Zbigniew Grzegorz Jędrychowski (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu), Dlaczego w roku 1831 zlikwidowano dominikańską szkołę w Nowogródku?
 14. dr Jerzy Kaliszuk (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego), Średniowieczne rękopisy w przedwojennym zasobie Biblioteki Narodowej jako przedmiot badań
 15. o. prof. dr hab. Marian Kanior OSB (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu), Końcowe dzieje męskich klasztorów mniszych pod zaborem rosyjskim
 16. mgr Małgorzata Kośka (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Działalność delegacji polskiej w Komisji Mieszanej Specjalnej (1921–1927) w zakresie rewindykacji zbiorów archiwalnych i bibliotecznych
 17. ks. dr hab., prof. UJP II Janusz Królikowski (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie), Kasaty klasztorów trynitarskich na terenie zaboru rosyjskiego
 18. dr Jerzy Kuzicki (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego), Zakonnicy z klasztorów położonych na tzw. ziemiach zabranych jako uczestnicy Wielkiej Emigracji (1831–1863)
 19. ks. dr Andrzej Kwaśniewski (Archiwum Diecezjalne w Kielcach), Księgi liturgiczne zachowane w bibliotece bożogrobców w Miechowie (XVII–VIII w.)
 20. dr Krzysztof Mastykarz (Bydgoszcz-Kielce), Zbiory archiwalne w Archiwum Diecezji Kieleckiej w Kielcach dotyczące klasztorów męskich i żeńskich w XIX wieku
 21. prof. dr hab. Ryszard Mączyński (Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Powstaniowe i popowstaniowe losy warszawskich pijarów (1830–1866)
 22. dr hab., prof. UPL Małgorzata Milecka, mgr Iwona Brankiewicz, mgr Ewelina Widelska (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Klasztor benedyktynek w Drohiczynie – ewolucja przekształceń przestrzennych zespołu klasztornego po ukazie carskim z 17 VII 1832 r.
 23. o. mgr Marek Miławicki OP (Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie), Udział dominikanów w Powstaniu Listopadowym na ziemiach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego i represje władz carskich
 24. dr Angelika Modlińska-Piekarz (Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Rękopisy po klasztorach skasowanych i materiały na temat kasat klasztornych w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
 25. dr hab., prof. UPKr Maria Pidłypczak-Majerowicz (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Straty bibliotek zakonnych w wyniku represji po powstaniu listopadowym
 26. dr Iwona Pietrzkiewicz (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Działalność komitetów do podziału bibliotek poklasztornych na terenie guberni północno-zachodnich byłego WKL po powstaniu listopadowym
 27. mgr Grzegorz Pisarski (Wrocław), Śląskie echa ukazu carskiego o kasatach klasztorów z 1832 r.
 28. o. dr hab., prof. KUL Roland Prejs OFMCap (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Kasata klasztorów kapucynów na ziemiach zabranych – pokasacyjne losy kapucynów
 29. dr Witalij Rosowski (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Kasata rzymskokatolickich klasztorów 1832 roku na Podolu, Wołyniu i Kijowszczyźnie: przyczyna, przebieg, skutki
 30. dr hab., prof. UMK Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Powstanie bezhabitowego zgromadzenia sióstr serafitek jako przykład reakcji na represje wobec zakonów w zaborze rosyjskim
 31. o. mgr Denis Rusnak OSBM (Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku), Monastery bazylianów w Wielkim Księstwie Litewskim na początku XIX w.
 32. o. dr. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (Klasztor Bernardynów w Krakowie), Udział bernardynów w Powstaniu Listopadowym i popowstaniowe losy klasztorów
 33. dr Piotr Sławiński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Dzieje pokamedulskiego kompleksu klasztornego Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach w latach 1819 (1820)–1867
 34. dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska (Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Losy potrynitarskich zespołów architektonicznych z terenu zaboru rosyjskiego
 35. mgr Robert Stępień (Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Losy zbiorów poklasztornych benedyktynów z Sieciechowa po 1819 roku
 36. dr Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Bernardynki lubelskie i ich klasztor (1832–1864–1885)
 37. dr Zdzisław Włodarczyk (Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu), Polityka władz wobec zgromadzeń zakonnych w Prusach Południowych 1793–1806
 38. dr Irena Wodzianowska (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Rozporządzenia władz świeckich odnośnie majątku nieruchomego skasowanych klasztorów w guberniach kijowskiej, podolskiej, wołyńskiej w latach 1832–1834
 39. dr Irena Wodzianowska (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), „Rozpatrywałem z przyjemnością”. Ukaz carski o „zniesieniu niektórych klasztorów rzymskokatolickich” z 19 VII 1832 r.
 40. ks. prof. dr hab. Franciszek Wolnik (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego), Sekularyzacja opactwa cysterskiego w Wistyczach
 41. mgr Emilia Ziółkowska (Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Działalność budowniczych rządowych w świetle likwidacji klasztorów rzymskokatolickich po 1831 roku

Sprawozdania:

Druk:

W przygotowaniu, przewidywany termin wydania – 2017 r.

2039 Views since 27 V 2015 1 Views Today
2039 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top