Poznań, 4–7 IV 2013

Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r. ). W 180. rocznicę decyzji o likwidacji klasztorów w Wielkopolsce

Kategorie: konferencje zorganizowane przez Projekt, konferencje | Dodano: 7 kwietnia 2013 Dodane przez: Mateusz

Organizatorzy:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Projekt badawczy: Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280); Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego; Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka; Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Marek Derwich, mgr Katarzyna Bock, Angelika Lipka, mgr Mateusz Matuszyk, dr Alina Mądry, mgr Małgorzata Potocka, mgr Justyna Raczkowska

Program:

przeglądaj / pobierz

Księga streszczeń:

przeglądaj / pobierz

Referaty:

 1. ks. mgr Marek Babicz (Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie), Biblioteka WSD TS w Lądzie jako spadkobierczyni bibliotek istniejących dawniej w tym miejscu oraz gromadząca szczątki innych księgozbiorów (szczególnie z terenu Wielkopolski). Komunikat z badań
 2. dr Ondřej Bastl (Archiv hlavního města Prahy), Osudy pražských klášterů a kostelů po josefinském rušení v letech 1780–1790
 3. dr Aldona Chlewicka (Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Losy księgozbiorów klasztorów bydgoskich po kasatach (stan i perspektywy badawcze)
 4. dr Irena Ciborowska-Rymarowicz (Ірина Ціборовська-Римарович, с. н. с. відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ), Stare druki z księgozbiorów klasztorów katolickich Wołynia, skasowanych w 2. poł. XVIII i XIX wieku w Bibliotece Narodowej Ukrainy im. V. Vernadskiego: losy historyczne, drogi wpływu, proweniencje
 5. mgr Marianna Czapnik (Gabinet Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), Poklasztorne woluminy z bibliotek wielkopolskich w zbiorach książnicy uniwersyteckiej w Warszawie – przyczynek do rekonstrukcji rozproszonych księgozbiorów
 6. prof. dr hab. Marek Derwich, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Założenia, cele i znaczenie projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”
 7. dr Agnieszka Fluda-Krokos (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Kasata klasztoru franciszkanów w Inowrocławiu
 8. dr Patryk Frankowski (Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), dr Alina Mądry (Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), Kultura muzyczna klasztoru cystersów w Obrze w obliczu kasaty
 9. mgr Dorota Gołębiewska (Oddział Starodruków Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu), Starodruki po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce w zbiorach Biblioteki Raczyńskich
 10. prof. dr hab. Daniel Odon Hurel (CERCOR, Université Jean Monnet, Saint-Étienne), Dom Guéranger le fondateur de Solesmes en 1833 avec l’idée de réfléchir sur la destruction et la dissolution comme élément fondateur d’une restauration
 11. mgr Bernardeta Iwańska-Cieślik (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Struktura proweniencyjna Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku po przejęciu wielkopolskich księgozbiorów klasztornych (druki XV–XVI w.)
 12. br. dr Zbigniew Joskowski OFMConv. (Biblioteka Prowincjalna Franciszkanów w Gnieźnie), Księgozbiór biblioteki franciszkanów w Gnieźnie i jego losy po kasacie klasztoru. Komunikat z badań
 13. dr hab., prof. UAM Krzysztof Kaczmarek (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kasata klasztoru reformatów w Szamotułach
 14. mgr Małgorzata Kierczuk-Macieszko (Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Losy XVI-wiecznej srebrnej kadzielnicy z opactwa w Paradyżu po jego kasacie
 15. ks. prof. dr hab. Harm Klueting (Historisches Institut und Institut für katholische Theologie, Universität Köln; Faculté de théologie, Départment de patristique et d’histoire de l’Église, Université de Fribourg en Suisse), The Prussian dissolution of the monasteries in the Grand Duchy of Posen in 1833 in the tradition of Prussian dissolutions of monasteries since 1803 in the West of the Holy Roman Empire and 1810 in Prussian Silesia
 16. mgr Kamila Kłudkiewicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kasaty zakonów a prywatne kolekcjonerstwo w Wielkopolsce w XIX w.
 17. dr Sławomir Kościelak (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Akta kasat klasztornych z Księstwa Poznańskiego w zbiorach Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie. Raport. Proponowane kierunki badań
 18. dr Guido Kraus (RISM-Zentralredaktion, Frankfurt am Main), Die Datenbank des RISM und das Auffinden von Konkordanzen
 19. ks. dr hab., prof. UJP II Janusz Królikowski (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie), Kasata klasztoru paulinów w Topolnie i inne materiały do kasat pruskich w Wielkopolsce w Archiwum Paulinów na Jasnej Górze
 20. mgr Maksymilian Kuśka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie), Problemy zakonu bonifratrów na terenie monarchii austriackiej w okresie reform józefińskich, ze szczególnym uwzględnieniem konwentu cieszyńskiego
 21. mgr Jerzy Łojko (Konin), Klasztorne posiadłości ziemskie w Wielkopolsce w dobie rozbiorowej. Próba bilansu
 22. mgr Mateusz Matuszyk (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Bazy danych w projekcie „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIIIi XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”
 23. mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań), Kasata klasztoru bernardynów w Ostrzeszowie oraz jego późniejsze losy
 24. dr Antoni Maziarz (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego), Arcybiskup Marcin Dunin wobec polityki kasacyjnej władz pruskich
 25. dr hab., prof. UPL Małgorzata Milecka (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Losy pocysterskich założeń ogrodowych w Wielkopolsce
 26. mgr Alicja Nowak (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Akta pruskie z lat 1793–1806 dotyczące klasztorów w Prusach Południowych i Prusach Nowowschodnich w zasobie Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie
 27. dr Paola Picardi (Rzym), The confiscation of ecclesiastical properties, the case of Rome after 1870: destructions, dispersions, re-use
 28. mgr Joanna Pietrowicz (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), Powstanie i rozwój Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk a gromadzenie obiektów ze zbiorów poklasztornych (rękopisy, stare druki, spolia)
 29. mgr Grzegorz Pisarski (Wrocław), Recepcja Flotwellowskich rozporządzeń kasacyjnych dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego na Śląsku Pruskim
 30. o. dr hab., prof. KUL Roland Prejs OCAP (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Kasata klasztorów w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 30. i 40. XIX w. a kasaty klasztorne na Śląsku Pruskim w 1810 roku oraz w Królestwie Polskim w 1864 roku. Podobieństwa i różnice
 31. dr Olga Miriam Przybyłowicz (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Rękopisy klarysek w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie ze szczególnym uwzględnieniem „Księgi spraw wszystkich Konwentu św. Klary”
 32. dr Krzysztof Ratajczak (Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kasata klasztoru cysterek w Owińskach: źródła i stan badań
 33. mgr Marek Romaniuk, mgr Agnieszka Woźniak-Hlebionek (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy), Archiwalia poklasztorne i kasacyjne w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
 34. dr hab., prof. UMK Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Powstanie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek (1850 r.) – nowe zgromadzenie zakonne w trudnym okresie kasat
 35. o. dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (Klasztor Bernardynów w Krakowie), Losy prowincji wielkopolskiej bernardynów pod rządami pruskimi
 36. dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska (Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Kasata klasztoru trynitarzy w Krotoszynie i jego późniejsze losy
 37. mgr inż. Jerzy Sporek (Wrocław), Ostatni żywi świadkowie kasat klasztorów w południowo-wschodniej Wielkopolsce
 38. dr Alicja Szulc (Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu), Rękopisy i archiwalia poklasztorne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 39. prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Markowie w Miednikach (diecezja wileńska) pod panowaniem rosyjskim 1795–1834
 40. mgr Renata Wilgosiewicz-Skutecka (Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu), Fragmenty księgozbiorów poklasztornych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
 41. dr Zdzisław Włodarczyk (Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu), Losy duchowieństwa z klasztorów skasowanych w Wielkim Księstwie Poznańskim (do 1841 r.)
 42. mgr Zofia Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Archiwalia klasztorne z XII–XIX w. oraz akta urzędów z lat 1793–poł. XIX w. związane a kasatą klasztorów, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu
 43. dr hab. Zbigniew Zyglewski (Instytut Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Sekularyzacyjne decyzje w sprawie majątku ruchomego klasztorów bydgoskich na przełomie XVIII i XIX w.

Sprawozdania:

Informacje online:

Druk:

W przygotowaniu, przewidywany termin wydania – 2017r.

1981 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1981 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top