Nowy Sącz, 17–19 X 2013

Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji)

Kategorie: konferencje zorganizowane przez Projekt, konferencje | Dodano: 19 października 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Projekt badawczy: Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280); Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego; Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Miasteczko Galicyjskie

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Marek Derwich, mgr Sławomir Czop, mgr Magdalena Gawrońska, mgr Angelika Lipka, mgr Katarzyna Romanow, dr Robert Ślusarek

Program:

przeglądaj / pobierz

Referaty:

 1. dr Dominika Burdzy (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Austriackie instrukcje dotyczące oszacowania dochodów instytucji kościelnych w Galicji (na przykładzie klasztorów dominikańskich w Krakowie i Sandomierzu)
 2. dr Oleh Duch (Львівський Національний Університет ім. Івана Франка, м. Львів = Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie), Źródła do badań nad dziejami bazylianek w Galicji w okresie józefinizmu
 3. dr Janina Dzik (Kraków), Losy relikwiarzy św. Kingi po kasacie klasztoru klarysek w Starym Sączu
 4. dr Janina Dzik (Kraków), Losy wyposażenia kaplicy Relikwii w kościele jezuickim śś. Piotra i Pawła w Krakowie
 5. mgr Stanisław Dziuba (Wrocław), Lwowskie benedyktynki w drodze do klasztoru krzeszowskiego na Dolnym Śląsku w 1946 r. – najnowsze ustalenia
 6. dr Anna Gąsior (Tarnów), Kasata klasztoru bernardynek w Tarnowie
 7. dr Jolanta Gwioździk (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Sytuacja żeńskich klasztorów Lwowa w oczach eksjezuity. Silva rerum Kazimierza Mazurkiewicza jako źródło do dziejów kasat józefińskich
 8. dr Cezary Jastrzębski (Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Rozproszone dziedzictwo klasztoru Franciszkanów w Chęcinach
 9. ks. dr Robert Kantor (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie), Przepisy austriackiego prawa kościelnego w sprawach zakonnych od czasów cesarzowej Marii Teresy do konkordatu z 1855 r.
 10. mgr Małgorzata Kośka (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Dokumenty klasztorne w zbiorach kolekcjonerów lwowskich
 11. ks. dr hab., prof. UJP II Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie), Problematyka zakonna w protokolarzach parafialnych z terenu diecezji tarnowskiej
 12. ks. dr hab., prof. UJP II Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie), Władysława Chotkowskiego badania nad kasatami klasztorów
 13. mgr Maksymilian Kuśka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie), Kasata klasztorów braci miłosiernych (bonifratrów) na terenie Galicji w okresie józefińskim oraz dziedzictwo po nich pozostałe
 14. dr Andrzej Laskowski (Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Dobre owoce złego ziarna. Przewartościowanie przestrzeni miasta poprzez świadome działanie władz samorządowych na przykładzie skasowanego klasztoru karmelitów trzewiczkowych w Jaśle
 15. dr Beata Lorens (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego), Kasata bazyliańskiego monasteru w Zawałowie w 1793 r.
 16. mgr Maria Marcinowska (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Miasteczko Galicyjskie), Spadkobiercy skasowanych klasztorów nowosądeckich
 17. mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań), Koncert życzeń w 1829 roku czyli oczekiwania „biednych kościołów” w Diecezji Poznańskiej na wyposażenie po skasowanych klasztorach. Skutki memoriału ks. Jana Kompałły do arcybiskupa Teofila Wolickiego
 18. dr hab., prof. UPL Małgorzata Milecka, mgr Ewelina Widelska (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Losy zespołu klasztornego franciszkanów lubelskich po kasacie w 1817 roku
 19. o. mgr Marek Miławicki OP (Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie), „Pod umiarkowanymi rządami Austrii”. Położenie Zakonu Kaznodziejskiego w Galicji w latach 1772–1918. Zarys problemu i postulaty badawcze
 20. ks. mgr Marcin Nabożny (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Kościół i parafia pw. św. Mikołaja w Lubli jako dziedzictwo po skasowanym opactwie cystersów w Koprzywnicy
 21. mgr Grzegorz Pisarski (Wrocław), Austriackie kasaty józefińskie na łamach współczesnej prasy Śląska pruskiego
 22. dr Elżbieta Piwowarczyk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Losy zabudowań po prepozyturze szpitalnej bożogrobców miechowskich z kościołem św. Jadwigi na Stradomiu w Krakowie
 23. dr Gregor Ploch (Archidiecezja Wiedeńska), Archiwalia do dziejów klasztorów na ziemiach Rzeczypospolitej pod zaborem austriackim w zbiorach Archiwum Państwowego w Wiedniu
 24. o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Kasaty klasztorów kapucyńskich w Galicji i ich następstwa
 25. dr Halina Rusińska-Giertych (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego), Losy mienia po klasztorach skasowanych w Galicji w świetle inseratów prasowych zamieszczonych w „Lwowskich Tygodniowych Wiadomościach”
 26. mgr Miłosława Sieradzka (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Projekt rewaloryzacji zabytkowego założenia ogrodowego sióstr niepokalanek w Nowym Sączu
 27. o. dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (Klasztor Bernardynów w Krakowie), Klasztory bernardyńskie Prowincji Galicyjskiej bł. Jana z Dukli i pod opieką NMP Niepokalanie Poczętej skasowane pod rządami austriackimi
 28. dr Karolina Stanilewicz (Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Znaczenie historyczne i wartość artystyczna szat liturgicznych z opactwa benedyktynów w Tyńcu
 29. dr Wacław Szetelnicki (Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; Instytut Historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu), Lwowskie ksieni opactwa benedyktynek obrządku łacińskiego wobec józefinizmu
 30. dr hab. Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Z dziejów skasowanego w 1782 r. klasztoru klarysek w Zamościu
 31. dr hab., prof. UO Magdalena Ujma (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego), Monaster bazylianów w Werchracie w świetle dokumentów sporządzonych przed jego kasatą w 1808 r.
 32. o. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek (Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach paulińskich skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi

Sprawozdania:

Informacje online:

Druk:

W przygotowaniu, przewidywany termin wydania – 2017 r.

1991 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1991 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top