Płock, 5–7 VI 2014

Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych w Płocku oraz na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej

Kategorie: konferencje zorganizowane przez Projekt, konferencje | Dodano: 7 czerwca 2014 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Projekt badawczy: Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280); Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego; Towarzystwo Naukowe Płockie; Muzeum Diecezjalne w Płocku

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Marek Derwich, mgr Angelika Lipka, mgr Katarzyna Romanow, mgr Piotr Piętkowski, mgr Maciej Wróbel

Program:

przeglądaj / pobierz

Referaty:

 1. mgr Krzysztof Augustyniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Zakonnicy a powstanie listopadowe w świetle zespołu Akta Władz Centralnych Powstania Listopadowego w AGAD (na obszarze województwa płockiego)
 2. dr hab., prof. UW Agnieszka Bartoszewicz (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Zabudowania poklasztorne w obrazie kartograficznym Pułtuska XIX w.
 3. dr Henryk Bartoszewicz (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Miejsce klasztoru benedyktynek w Sierpcu i jego dóbr w obrazie kartograficznym miasta i okolicznych wsi w XVIII–XIX w.
 4. mgr Andrzej Buczyło (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kasata klasztoru marianów w Skórcu w świetle archiwaliów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych, zespół „Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego”
 5. mgr Elżbieta Bylinowa (Gabinet Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), Stare druki po kanonikach regularnych laterańskich z Czerwińska zachowane w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
 6. ks. Stefan Cegłowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku), Zachowane wyposażenie ruchome z klasztoru norbertanek płockich (komunikat)
 7. dr Irena Ciborowska-Rymarowicz (Ірина Ціборовська-Римарович, с. н. с. відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ), Księgozbiór ojców reformatów z Krzemieńca: losy historyczne i stare druki w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W. Wernadskiego
 8. dr Maria Cubrzyńska-Leonarczyk (Gabinet Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), Z dziejów biblioteki norbertanek płockich
 9. mgr Marianna Czapnik (Gabinet Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), Książki z biblioteki dominikanów płockich w zbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 10. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Aktualny stan prac nad realizacją projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”
 11. dr Tomasz Gałwiaczek (Instytut Pamięci Narodowej, oddz. Wrocław), Losy klasztorów na Mazowszu w świetle polskiej prasy z XIX w.
 12. ks. prof. dr hab. Michał Grzybowski (Sekcja Historyczna Towarzystwa Naukowego Płockiego), Kasata klasztorów w diecezji płockiej w 1864 r. i w latach następnych
 13. dr Barbara Kalinowska (Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce), Losy zabudowań i majątku ruchomego po skasowanym w 1864 r. klasztorze OO. Bernardynów w Ostrołęce
 14. dr Kamila Kłudkiewicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Proces likwidacji biblioteki klasztornej pod zaborem pruskim Kobylina, Grabowa i Woźnik oraz innych, wybranych klasztorów
 15. mgr Małgorzata Kośka (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Przejęcie zabudowań poklasztornych w Górze Kalwarii przez Komisję Rządową Wojny
 16. mgr Tomasz Kowalski (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Losy kościoła i klasztoru benedyktynek w Sierpcu od ukazu kasacyjnego z 1864 r. do restytucji opactwa w 1947 r.
 17. prof. dr hab. Robert Kunkel (Politechnika Warszawska), Kościół opactwa norbertanek w Płocku – losy budowli i jej wyposażenia
 18. mgr Justyna Lijka (Gabinet Rycin Muzeum Zamkowego w Malborku), Malbork – Śliwice – Biała Podlaska. Jeszcze raz w kwestii cudownego wizerunku Matki Boskiej z kościoła zamkowego w Malborku
 19. ks. dr Dariusz Majewski (Archiwum Diecezjalne w Płocku), Archiwalia po skasowanych klasztorach płockich w Archiwum Diecezjalnym w Płocku
 20. dr hab., prof. UPL Małgorzata Milecka, mgr Ewelina Widelska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Krajobraz kulturowy oo. filipinów w Studziannej – zachowane i utracone dziedzictwo
 21. mgr Piotr Piętkowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Aktualny stan prac nad bazami danych w ramach projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”
 22. o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Kasata klasztorów w 1864 r. w oczach świadków
 23. o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Losy zakonników franciszkańskich z Królestwa Polskiego po 1864 r. Syntetyczne ujęcie problemu
 24. dr Jolanta Sawicka-Jurek (Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach), „Maryja ich tam wzywa…”. Uwag kilka o losach i działalności pisarskiej o. Rafała Mazurkiewicza i o. Prokopa Leszczyńskiego
 25. o. dr Aleksander Sitnik OFM (Klasztor Bernardynów w Krakowie), Klasztory bernardynów skasowane na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej
 26. mgr Michał Skoczyński (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Schyłkowy okres funkcjonowania dominikańskiego klasztoru i kościoła św. Mikołaja w Sochaczewie (1795–1864)
 27. dr Michał Spandowski (Biblioteka Narodowa), Zaginione inkunabuły z klasztorów płockich (na podstawie przedwojennej rejestracji K. Piekarskiego w Bibliotece Seminaryjnej w Płocku)
 28. dr Jacek Szpak (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Sytuacja ekonomiczna klasztoru paulinów w Łęczeszycach w latach 1795–1819
 29. dr Krzysztof Wiśniewski (Muzeum Mazowieckie w Płocku), Benedyktyni pułtuscy pod panowaniem pruskim 1795–1806
 30. ks dr Ireneusz Wysokiński OP (Klasztor Dominikanów w Krakowie), Źródła do dziejów dominikanek i dominikanów płockich w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów
 31. doc. Leszek Zygner (PWSZ w Ciechanowie), Kasata klasztoru misjonarzy św. Wincentego à Paulo w Mławie (1864) i losy majątku poklasztornego

Sprawozdania:

Informacje online:

Druk:

W przygotowaniu, przewidywany termin wydania – 2018 r.

2188 Views since 27 V 2015 1 Views Today
2188 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top