Jarosław, 11–14 VII 2013

Losy dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej

Kategorie: konferencje zorganizowane przez Projekt, konferencje | Dodano: 14 lipca 2013 Dodane przez: Mateusz

Organizatorzy:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Projekt badawczy: Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280); Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego; Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego; Opactwo Benedyktynek w Jarosławiu; MOSiR w Jarosławiu

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Marek Derwich, Magdalena Jakubczyk, Angelika Lipka, ks. Marek Pieńkowski, Marcin Zdyb

Program:

przeglądaj / pobierz

Referaty:

 1. dr hab. Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Losy budowli pojezuickich na obszarze dawnego województwa ruskiego po likwidacji zakonu
 2. mgr Doris Bieñko de Peralta (Escuela Nacional de Antropología e Historia, I.N.A.H., Meksyk D.F.), mgr Paweł Drabarczyk (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa), „Vos estis sal terrae”. Działalność, dziedzictwo i wygnanie Towarzystwa Jezusowego z Nowej Hiszpanii
 3. mgr Jolanta Byczkowska-Sztaba (Polskie Centrum RISM, Zakład Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Narodowa w Warszawie), Muzykalia po kapeli wokalno-instrumentalnej przy Kościele SJ Jezuitów w Świętej Lipce
 4. dr Irena Ciborowska-Rymarowicz (Ірина Ціборовська-Римарович, с. н. с. відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ), Biblioteka kolegium jezuickiego w Łucku: losy księgozbioru oraz jego stare druki w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W. Wernadskiego
 5. dr hab., prof. UJK Ewa Danowska (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Materiały do dziejów kasaty jezuitów i początków KEN w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie
 6. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Projekt „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”
 7. dr Anna Dymmel (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie; Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Biblioteka kolegium jezuitów w Lublinie i jej losy
 8. mgr Joanna M. Dziewulska (Polska Akademia Umiejętności w Krakowie), Historia pojezuickiego kolegium i kościoła śś. Piotra i Pawła w Krakowie
 9. dr Janina Dzik (Kraków), Ikonografia św. Stanisława Kostki w kościołach jezuickich w Jarosławiu
 10. dr Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie), Nieruchomości jezuickie w Krakowie i ich losy po kasacie zakonu
 11. dr Anna Gąsior (Tarnów), Losy jezuitów na terenie diecezji tarnowskiej i przemyskiej po ich wygnaniu z Rosji w 1820 r.
 12. dr Anna Gąsior (Tarnów), Umowa między Komisją Edukacji Narodowej a biskupem wileńskim Ignacym Massalskim w sprawie dóbr po skasowanym zakonie jezuitów w Wilnie (1777 r.)
 13. dr Patrycja Gąsiorowska (Instytut Historii PAN, oddział w Krakowie), dr hab. Stefan Gąsiorowski (Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Osiemnastowieczni jezuici w „Polskim Słowniku Biograficznym” i ich losy po kasacie zakonu
 14. dr Bożena Grabowska (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Gorze, Delegatura w Gorzowie Wlkp.), Losy kościoła i kolegium jezuitów w Międzyrzeczu po kasacie zakonu
 15. o. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ (Katedra Historii Oświaty i Wychowania Akademii Ignatianum w Krakowie), Refleksja nad historiografią KEN w ostatnich 50 latach
 16. mgr Małgorzata Kierczuk Macieszko (Katolicki Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II), Losy wyposażenia ruchomego z kościoła jezuitów w Lublinie
 17. dr Sławomir Kościelak (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Inwentarze pojezuickiego dobytku w zespole akt szkolnych Wolnego (Napoleońskiego) Miasta Gdańska z lat 1808–1811
 18. mgr Małgorzata Kośka (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Zagospodarowanie dóbr pojezuickich w pierwszej połowie XIX w. na przykładzie dóbr Białołęka pod Warszawą
 19. ks. dr hab., prof. UJP II Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie), Bulla „Dominus ac Redemptor” papieża Klemensa XIV i inne dokumenty papieskie dotyczące kasaty jezuitów
 20. ks. dr hab., prof. UJP II Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie), Reperkusje kasaty jezuitów w rozporządzeniach oficjalatu tarnowskiego
 21. dr Ewa Kubiak (Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego), Losy świątyń zakonu jezuitów po kasacie Towarzystwa Jezusowego w Wicekrólestwach Peru, La Platy i Nowej Garanady
 22. mgr Józef Kus (Archiwum Państwowe w Lublinie), Akta pojezuickie w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie
 23. mgr Andrea Mariani (Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Wino tak podrożało, że tylko przy ołtarzu, abo we dnie galowe, używać go przyjdzie”. Życie codzienne byłych jezuitów w Nieświeżu między pracą szkolną a posługą parafialną
 24. dr Neringa Markauskaite (Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie), Losy kościoła św. Kazimierza (jezuitów) w Wilnie po kasacie zakonu
 25. mgr Katarzyna Mączewska (Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Losy kolegiów jezuickich na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego po kasacie zakonu w kontekście problematyki konserwatorskiej zabytków architektury
 26. prof. dr hab. Ryszard Mączyński (Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kłopotliwe dziedzictwo, czyli losy pojezuickich nieruchomości w gestii Komisji Edukacji Narodowej
 27. dr hab., prof. UPL Małgorzata Milecka, mgr Iwona Brankiewicz (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Przekształcenia kompozycji krajobrazowych zespołu jezuickiego w Lublinie po kasacie klasztoru w 1773 r.
 28. dr Joanna Nastalska-Wiśnicka (Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie), Wizerunki Matki Bożej z kościołów pojezuickich dawnej Rzeczypospolitej, ich losy i kult. Zarys problematyki
 29. dr Michał Nowicki (Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Szkolnictwo średnie Poznania w latach 1773–1780
 30. dr Kazimierz S. Ożóg (Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego), Pamięć o Piotrze Skardze po zniesieniu zakonu jezuitów. Na przykładzie losów jego wizerunków znajdujących się w skasowanych domach jezuickich
 31. prof. dr hab. Roman Pelczar (Instytut Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli), Losy szkół jezuickich z terenu województwa ruskiego po kasacie zakonu
 32. dr Gregor Ploch (Archidiecezja Wiedeńska) Kasata zakonu jezuickiego w Austrii z uwzględnieniem Śląska Austriackiego
 33. dr hab. Dariusz Rolnik (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Pamiętnikarze czasów stanisławowskich o nauczaniu w szkołach zakonnych (1764–1795)
 34. dr Witalij Rosowski (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Losy kościoła i kolegium jezuickiego w Winnicy na Bracławszczyźnie po likwidacji zakonu
 35. dr hab., prof. UMK Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Inwentarz ,,Rzeczy kościelnych” kolegium jezuickiego w Toruniu z 1773 r.
 36. Anna Rusnok (Dział Zbiorów Specjalnych Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie), Pozostałości biblioteki i archiwum cieszyńskiej rezydencji jezuitów w kolekcji rękopisów eksjezuity Leopolda Jana Szersznika
 37. o. dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (Klasztor Bernardynów w Krakowie), Szkoły bernardyńskie na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1772–1864
 38. dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska (Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Losy kościoła i kolegium jezuitów w Lublinie po kasacie zakonu
 39. mgr Jadwiga Stęchły (Jarosław), Wyposażenie i wystrój zakrystii w kościele pojezuickim pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu w świetle prac konserwatorskich wykonanych w latach 2006–2009
 40. dr hab., prof. UMK Krystyna Sulkowska-Tuszyńska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Tumult w Toruniu – historia na naczyniu zapisana
 41. dr hab. Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu), „W łzach prawie tonący, jękiem i łkaniem wydawali, co usty wymówić nie zdołali…” – jezuici a benedyktynki sandomierskie (XVII–XVIII w.)
 42. dr Beata Topij-Stempińska (Katedra Historii Oświaty i Wychowania Akademii Ignatianum w Krakowie), Kasata zakonu jezuitów w polskiej historiografii XX wieku
 43. dr hab., prof. UO Magdalena Ujma (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego), Spuścizna pojezuicka w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie
 44. dr Magdalena Walter-Mazur (Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pojezuickie rękopisy muzyczne w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu
 45. dr Agata Wdowik (Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego), Edukacja – laicyzacja – polskość. Wokół dwusetnej rocznicy kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN na łamach prasy w roku 1973
 46. mgr Ewelina Widelska (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Przekształcenia założenia klasztornego jezuitów w Drohiczynie po kasacie w 1773 r.
 47. ks. dr hab., prof. UKSW Wojciech Zawadzki (Instytut Nauk Historycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1618–1780
 48. dr Maciej Zdanek (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Komisja Edukacji Narodowej, mnisi i uniwersytet. Karta z dziejów kolegium pojezuickiego w Krakowie
 49. dr hab. Ewa Ziółek (Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Z Towarzystwa Jezusowego do Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Myśl pedagogiczna Grzegorza Piramowicza a Ratio Studiorum

Sprawozdania:

Druk:

W przygotowaniu, przewidywany termin wydania – 2018 r.

2473 Views since 27 V 2015 1 Views Today
2473 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top