Wrocław, 18–21 X 2012

Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej

Kategorie: konferencje z udziałem Projektu, konferencje | Dodano: 21 października 2012 Dodane przez: Mateusz

Organizatorzy:

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego; Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Marek Derwich, prof. Anna Pobóg-Lenartowicz, dr Marek L. Wójcik, mgr Katarzyna Bock, mgr Mateusz Maruszyk

Program:

przeglądaj / pobierz

Referaty:

 1. mgr Ewelina Bożek-Leszczyk (Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), Klasztory i ich sponsorzy. Inwestycje budowlane kanoników regularnych w Krzepicach, Kłobucku i Mstowie w kontekście działalności gospodarczej konwentów
 2. dr inż arch. Anna Bojęś-Białasik (Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej) dr Dariusz Niemiec (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Rola dominikanów w rozwoju gospodarczym średniowiecznego Krakowa w świetle źródeł archeologicznych i architektonicznych
 3. mgr inż. Iwona Brankiewicz (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Średniowieczna tradycja ogrodu klasztornego i jej obecność w strukturze urbanistycznej Lublina
 4. dr Dominika Burdzy (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), „Percepta et expensa”. Bilans dochodów i wydatków sandomierskich dominikanów w XVIII wieku
 5. prof. dr hab. Kateřina Charvátová (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Ekonomika cisterckých klášterů v Čechách ve 12.–14. století
 6. dr Artur Chojnacki (Kraków), Prawo patronatu nad kościołami a struktura uposażenia małopolskich klasztorów w średniowieczu
 7. dr hab., prof. UO Tomasz Ciesielski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Opolskiego), Aktywność gospodarcza klasztoru franciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim w połowie XVII w.
 8. dr hab., prof. UO Bogusław Czechowicz (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego), Klasztorne feudum i jego manifestowanie na ziemiach Korony Czeskiej doby wczesnonowożytnej
 9. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Stan i perspektywy badań nad gospodarką klasztorną
 10. dr Ołeh Duch (Ьвівський Національний Університет ім. Івана Франка, м. Львів = Wydział Historyczny Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie), Nici, świece i proskury. Miejsce rzemiosła w życiu gospodarczym prawosławnych i unickich monasterów żeńskich na terenie metropolii kijowskiej w XVII–XVIII wieku
 11. dr Patrycja Gąsiorowska (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, oddział w Krakowie), Obrót gotówką w klasztorze żeńskim na przykładzie nowożytnych ksiąg rachunkowych niektórych klasztorów krakowskich, lubelskich i lwowskich
 12. dr Maja Gąssowska (Warszawa), Uposażenie i gospodarka cystersów inflanckich
 13. dr Marek Robert Górniak (Instytut Leksykografii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Znaczenie posiadłości głogowskiego klasztoru klarysek w gospodarce Śląska i Wielkopolski
 14. ks. dr Henryk Gerlic (Parafia św. Michała Archanioła w Gliwicach), Regestrum (1659–1751) z Bojkowa i Diarium des Klosters Rauden (1716–1746). Dwa źródła do spraw gospodarczych klasztoru rudzkiego
 15. dr Piotr Guzowski (Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku), Klasztor jako firma – gospodarcze funkcje klasztorów średniowiecznych w poglądach historyków myśli ekonomicznej i ekonomistów
 16. dr Czesław Hadamik (Kielce), Czy klasztory partycypowały w rozwoju świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego w średniowieczu i czasach nowożytnych?
 17. dr Agnieszka Januszek-Sieradzka (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Dobra klasztorne w systemie stacyjnym w Polsce drugiej połowy XVI wieku
 18. dr hab. Krzysztof Kaczmarek (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Źródła do badań nad gospodarką klasztoru dominikanów we Wronkach w średniowieczu i czasach nowożytnych
 19. dr Sławomir Kościelak (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Majątek ruchomy i nieruchomy brygidek gdańskich u progu rozbiorów i kasat pruskich oraz jego losy na przełomie XVIII i XIX wieku
 20. dr Pavel Krafl (Historický ústav Akademie věd ČR, pobočka Brno), Hospodaření třeboňské kanonie ve třetí třetině 14. století
 21. ks. dr hab., prof. UJPII Janusz Królikowski (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie), Sprawy gospodarcze w prepozyturze tuchowskiej
 22. dr Rafał Kubicki (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Znaczenia młynarstwa w ekonomice cystersów (Oliwa. Pelplin, cysterki Żarnowiec) i kartuzów (Kartuzy) na Pomorzu Wschodnim od początku XIII do końca XVIII wieku
 23. dr Radosław Lolo (Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku), Wpływ kolegiów jezuickich na profil ekonomiczny miast mazowieckich w XVI i XVII wieku na wybranych przykładach
 24. dr Beata Lorens (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego), Stan gospodarczy męskich klasztorów bazyliańskich w Galicji w przeddzień kasat oraz losy majątku poklasztornego. Zarys problemu
 25. dr Walentyna Łoś (Instytut Rękopisów Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Wernadskiego w Kijowie), Gospodarka bazyliańskich klasztorów żeńskich w świetle dokumentów klasztornych oraz reguł biskupów (Wołyń, XVIII – początek XIX wieku) = Економічне життя Василіанських монастирів у світлі монастирських документів та єпископських правил (Волинь, XVIII – початок ХІХ століття)
 26. mgr Mateusz Matuszyk (doktorant, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocłąwskiego), Założenia, cele oraz metody realizacji projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”
 27. mgr Mateusz Matuszyk (doktorant, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocłąwskiego), Założenia, cele oraz metody realizacji projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”
 28. prof. dr hab. Ryszard Mączyński (Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ekonomia zakonnego budowania w realiach Rzeczpospolitej XVII i XVIII stulecia
 29. dr Norbert Mika (Racibórz), Nieznany kopiarz opactwa cystersów w Rudach z końca XVII wieku
 30. dr hab., prof. UPL, Małgorzata Milecka (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Ogrodnictwo małopolskich cystersów w pierwszej połowie XIX wieku
 31. o. Marek Miławicki OP (Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie), Kontrybucje klasztorne w prowincji ruskiej dominikanów w okresie nowożytnym
 32. dr hab. Piotr Oliński (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Atrakcyjność modlitewna a modele funkcjonowania gospodarki klasztornej na przykładzie klasztorów ziemi chełmińskiej
 33. dr hab., prof. UPK, Maria Pidłypczak-Majerowicz (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Książka majątkiem klasztoru
 34. dr hab. Elżbiet Piwowarczyk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Pobożne legaty jako źródło dochodu klasztoru bernardynów w Krakowie (1453–1530)
 35. mgr Arkadia Podgórska (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Majątek ziemski i gospodarka opactwa premonstratensów w Brzesku-Hebdowie do końca XVI wieku
 36. ks. dr hab., prof. KUL Roland Prejs OFMCap (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Z doświadczeń kapucyńskich kwestarzy przełomu XIX i XX wieku
 37. dr Olga Miriam Przybyłowicz (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Jak się panny zakonne liczyły. Rachunki klasztorów żeńskich na wybranych przykładach
 38. prof. dr hab. Jerzy Rajman (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Gospodarka w dobrach klasztoru bożogrobców miechowskich w XV i XVI wieku
 39. dr Witalij Rosowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Uposażenie klasztoru bernardynów w Janowie na Podolu w końcu XVIII w. oraz jego losy po kasacie klasztoru w 1832 r.
 40. dr hab., prof. UMK Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Na co ksieni Magdalena Mortęska wydawała pieniądze? O wydatkach benedyktynek w świetle Kroniki
 41. dr Halina Rusińska-Giertych (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego), Drukarnie klasztorne jako źródło dochodów (na przykładzie drukarni franciszkanów we Lwowie 1770–1776)
 42. dr Krzysztof Skwierczyński (Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego), Eremici, reformatorzy i ekonomia
 43. dr Rafał Simiński (Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, Obrót gotówką w klasztorze norbertanów w Białobokach w średniowieczu
 44. o. dr Jan Andrzej Spież OP (Klasztor Ojców Dominikanów w Warszawie), Dole, niedole i swawole poddanych dominikańskiego klasztoru Bożego Ciała we Lwowie z majątku w Dawidowie (XVIII wiek)
 45. Dipl. Ing. (FH), Landschaftsarchitekt Jerzy Sporek (Wrocław), Uprawa winorośli i produkcja wina jako istotny element gospodarki opactwa benedyktynów w Gengenbach w Badenii
 46. dr hab., prof. AJD Maria Starnawska (Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), Relikwiarze i relikwie jako element majątku klasztornego. Wybrane przykłady
 47. dr Marek Stawski (Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie), Gospodarka w dobrach klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku
 48. dr Roman Stelmach (Archiwum Państwowe we Wrocławiu), Pozadokumentowe źródła do badań nad gospodarką klasztoru magdalenek w Lubaniu
 49. dr hab., prof. UMK Krystyna Sulkowska-Tuszyńska (Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), O produkcji cegieł u norbertanek polskich
 50. dr Wacław Szetelnicki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Gospodarka i uposażenie klasztoru Wszystkich Świętych we Lwowie w świetle kronik benedyktynek lwowskich obrządku łacińskiego
 51. dr Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu), „Sprawa o tym, jak benedyktynki gospodarstwo prowadziły…” – sposób organizacji i funkcjonowania gospodarki klasztornej mniszek sandomierskich w XVII i XVIII wieku
 52. mgr Hermina Święch (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Próba rekonstrukcji budżetu klasztoru bernardynek p.w. św. Agnieszki w Krakowie do końca 1788 roku
 53. dr Agata Tarnas-Tomczyk (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Uposażenie i gospodarka śląskich placówek Zakonu NMP (Krzyżaków) w średniowieczu
 54. dr Michał Tomaszek (Instytut Historii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Materialny niedostatek jako przeszkoda w prowadzeniu życia zgodnego z regułą: Ekkehard z Sankt Gallen o dolach i niedolach swojego klasztoru
 55. prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Dobra i dochody klasztoru augustianów w Brześciu Litewskim w świetle archiwaliów konwentualnych
 56. mgr Katarzyna Warda (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Miejsce klasztoru w życiu gospodarczym małego miasta średniowiecznego (na przykładzie klasztoru franciszkanów w Radziejowie kujawskim)
 57. mgr inż. Ewelina Widelska (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Ogrody klasztorne reformatów i ich znaczenie w krajobrazie kulturowym Kazimierza Dolnego
 58. dr Irena Wodzianowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Losy majątku klasztoru bazyliańskiego w Zahorowie na Wołyniu po jego kasacie w 1839 roku
 59. ks. prof. dr hab. Franciszek Wolnik (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego), Działalność gospodarcza cystersów z Jemielnicy
 60. dr Marek L. Wójcik (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Kondycja ekonomiczna cystersów jemielnickich w świetle protokołu wizytacyjnego z 1628 roku
 61. dr Anna Zajchowska (Kraków), Zagadnienia ekonomiczne w zbiorach kazań modelowych z dominikańskich bibliotek klasztornych
 62. dr Maciej Zdanek (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Dochodowość majątku opactwa Cystersów w Mogile w połowie XVI wieku na podstawie inwentarza dóbr z lat 1560–1566
 63. dr Raisa Zianiuk (Instytut Historii NAN Białorusi w Mińsku), Źródła do badań nad gospodarką klasztorną oraz majątkiem poklasztornym w latach 1772–1914 znajdujące się w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku = Крыніцы Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Мінску па гісторыі гаспадарчай дзейнасці каталіцкіх кляштараў і пакляштарнай маёмасці ў 1772–1914 гг.
 64. dr hab. Zbigniew Zyglewski (Instytut Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Gospodarka cystersów koronowskich na przełomie XVII i XVIII wieku
 65. prof. dr hab. Rościsław Żerelik (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Sprawozdawczość gospodarcza klasztoru cystersów w Henrykowie na tle jego kryzysu gospodarczego na przełomie pierwszej i drugiej kwarty XIV wieku

Sprawozdania:

Informacje online:

Druk:

Marek Derwich (red.), Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej = De monasterio in oeconomiam medii et recentioris aevi posito et agende (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, Series I, Colloquia, 9), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, LARHCOR, 2013, ss. 848

2554 Views since 27 V 2015 2 Views Today
2554 Views since 27 V 2015 2 Views Today
Top