Nowy Sącz, 17–19 X 2013

Fates and importance of the heritage left after monasteries dissolved in Galicia (Central Europe) under the Austrian rule (in the 230th anniversary of the beginning of the dissolution process by the Emperor Joseph II)

Kategorie: organised under the Project, conferences | Dodano: 19 October 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education – Project: The cultural legacy of the monasteries resolved in the former Polish Commonwealth and in Silesia during 18th and 19th centuries: the fate, importance, inventory (11H 11 021280); Wrocław Friends of History Society, branch of the Polish Historical Society; The Nowy Sącz District Museum, The Galician Town

The Organising Committee:

prof. dr hab. Marek Derwich, mgr Sławomir Czop, mgr Magdalena Gawrońska, mgr Angelika Lipka, mgr Katarzyna Romanow, dr Robert Ślusarek

Programme:

browse / download

Papers:

 1. dr Dominika Burdzy (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Austriackie instrukcje dotyczące oszacowania dochodów instytucji kościelnych w Galicji (na przykładzie klasztorów dominikańskich w Krakowie i Sandomierzu) [The Austrian instructions concerning the assessment of the ecclesiastical institutions’ incomes in Galicia (for example Dominican monasteries in Kraków and Sandomierz)]
 2. dr Oleh Duch (Львівський Національний Університет ім. Івана Франка, м. Львів = Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie), Źródła do badań nad dziejami bazylianek w Galicji w okresie józefinizmu [Sources for the study of the history of the Basilian nuns in Galicia during Josephinism]
 3. dr Janina Dzik (Kraków), Losy relikwiarzy św. Kingi po kasacie klasztoru klarysek w Starym Sączu [Fate of the shrines of St. Kinga after the dissolution of the monastery of St. Clare in Stary Sącz]
 4. dr Janina Dzik (Kraków), Losy wyposażenia kaplicy Relikwii w kościele jezuickim śś. Piotra i Pawła w Krakowie [The fate of the equipment of Chapel of the Relics in the Jesuit church of St. Peter and Paul in Cracow]
 5. mgr Stanisław Dziuba (Wrocław), Lwowskie benedyktynki w drodze do klasztoru krzeszowskiego na Dolnym Śląsku w 1946 r. – najnowsze ustalenia [Lviv Benedectine Sisters on the way to the Krzeszów Nunnery in the Lower Silesia in 1946 – the most recent findings] (komunikat / communique)
 6. dr Anna Gąsior (Tarnów), Kasata klasztoru bernardynek w Tarnowie [Fate of the dissolution of the Bernardine convent in Tarnów]
 7. dr Jolanta Gwioździk (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Sytuacja żeńskich klasztorów Lwowa w oczach eksjezuity. Silva rerum Kazimierza Mazurkiewicza jako źródło do dziejów kasat józefińskich [Situation of female monasteries in the eyes of Lviv ex-Jesuit. Silva rerum of Casimir Mazurkiewicz as a source for the history of Josephine dissolution]
 8. dr Cezary Jastrzębski (Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Rozproszone dziedzictwo klasztoru Franciszkanów w Chęcinach [Scattered heritage of the Franciscan monastery in Chęciny]
 9. ks. dr Robert Kantor (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie), Przepisy austriackiego prawa kościelnego w sprawach zakonnych od czasów cesarzowej Marii Teresy do konkordatu z 1855 r. [The legal rules of the Austrian church law in matters of religious since the Empress Maria Theresa to the Concordat of 1855]
 10. mgr Małgorzata Kośka (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Dokumenty klasztorne w zbiorach kolekcjonerów lwowskich [Documents of monasteries in collections of the collectors from Lviv]
 11. ks. dr hab., prof. UJP II Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie), Problematyka zakonna w protokolarzach parafialnych z terenu diecezji tarnowskiej [Religious issues in the parish protocols of the Diocese of Tarnów]
 12. ks. dr hab., prof. UJP II Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie), Władysława Chotkowskiego badania nad kasatami klasztorów [Wladyslaw Chotkowski’s researches concerning dissolutions of monasteries]
 13. mgr Maksymilian Kuśka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie), Kasata klasztorów braci miłosiernych (bonifratrów) na terenie Galicji w okresie józefińskim oraz dziedzictwo po nich pozostałe [Dissolution of the monasteries of Brothers Hospitallers of St. John of God in Galicia during josephinism and their heritage]
 14. dr Andrzej Laskowski (Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Dobre owoce złego ziarna. Przewartościowanie przestrzeni miasta poprzez świadome działanie władz samorządowych na przykładzie skasowanego klasztoru karmelitów trzewiczkowych w Jaśle [Good fruits of a bad seed. The reevaluation of city space thanks to local goverment’s regulation on the example of the dissolved monastery of Carmelites in Jasło]
 15. dr Beata Lorens (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie), Kasata bazyliańskiego monasteru w Zawałowie w 1793 r. [The dissolution of the Basilian monastery in Zawałów in 1793]
 16. mgr Maria Marcinowska (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Miasteczko Galicyjskie), Spadkobiercy skasowanych klasztorów nowosądeckich [The heirs of dissolved monasteries in Nowy Sącz]
 17. mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań), Koncert życzeń w 1829 roku czyli oczekiwania „biednych kościołów” w Diecezji Poznańskiej na wyposażenie po skasowanych klasztorach. Skutki memoriału ks. Jana Kompałły do arcybiskupa Teofila Wolickiego [“Request Concert” in 1829 or expectations of “poor churches” in Poznan diocese for the equipment left after the dissolved monasteries. The effects of the memorial of fr. Jan Kampałła to archbishop Teofil Wolicki]
 18. dr hab., prof. UPL Małgorzata Milecka, mgr Ewelina Widelska (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Losy zespołu klasztornego franciszkanów lubelskich po kasacie w 1817 roku [Fates of the Franciscan monastery complex in Lublin after its dissolution in 1817]
 19. o. mgr Marek Miławicki OP (Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie), „Pod umiarkowanymi rządami Austrii”. Położenie Zakonu Kaznodziejskiego w Galicji w latach 1772–1918. Zarys problemu i postulaty badawcze [Under the moderate governments of Austria. Situation of the Order of Preachers in Galicia in the years 1772–1918. Outline of the problem and research demands]
 20. ks. mgr Marcin Nabożny (Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie), Kościół i parafia pw. św. Mikołaja w Lubli jako dziedzictwo po skasowanym opactwie cystersów w Koprzywnicy [The church and the parish of st. Nicholas in Lubla as heritage of the dissolved Cistercian abbey in Koprzywnica]
 21. mgr Grzegorz Pisarski (Wrocław), Austriackie kasaty józefińskie na łamach współczesnej prasy Śląska pruskiego [Austrian Dissolutions by Emperor Joseph II from 1783 in the pages of the contemporary press of the Prussian Silesia]
 22. dr Elżbieta Piwowarczyk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Losy zabudowań po prepozyturze szpitalnej bożogrobców miechowskich z kościołem św. Jadwigi na Stradomiu w Krakowie [Fates of the buildings of the provostship of the Holy Sepulchre in Miechów including the Saint Jadwiga Church in Cracow-Stradom]
 23. dr Gregor Ploch (Archidiecezja Wiedeńska), Archiwalia do dziejów klasztorów na ziemiach Rzeczypospolitej pod zaborem austriackim w zbiorach Archiwum Państwowego w Wiedniu [Archives for the history of the monasteries on the lands of the Respublica under Austrian rule in the collections of the National Archives in Vienna]
 24. o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Kasaty klasztorów kapucyńskich w Galicji i ich następstwa [Dissolution of the Capuchin monasteries in Galicia (Central Europe) and its consequences]
 25. dr Halina Rusińska-Giertych (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Losy mienia po klasztorach skasowanych w Galicji w świetle inseratów prasowych zamieszczonych w „Lwowskich Tygodniowych Wiadomościach” [Fate of the property of monasteries dissolved in Galicia in the light of inserts carried by “Lwowskie Tygodniowe Wiadomości”]
 26. mgr Miłosława Sieradzka (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Projekt rewaloryzacji zabytkowego założenia ogrodowego sióstr niepokalanek w Nowym Sączu [The restoration project of the historic garden complex of Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Nowy Sącz]
 27. o. dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (Klasztor Bernardynów w Krakowie), Klasztory bernardyńskie Prowincji Galicyjskiej bł. Jana z Dukli i pod opieką NMP Niepokalanie Poczętej skasowane pod rządami austriackimi [Bernardine monasteries of Blessed John of Dukla and of Our Lady of Immaculate Conception in Galician Province dissolved under the Austrian rule]
 28. dr Karolina Stanilewicz (Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Znaczenie historyczne i wartość artystyczna szat liturgicznych z opactwa benedyktynów w Tyńcu [Historical significance and artistic value of vestments from the Benedictine Abbey in Tyniec]
 29. dr Wacław Szetelnicki (Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; Instytut Historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu), Lwowskie ksieni opactwa benedyktynek obrządku łacińskiego wobec józefinizmu [Abbesses of the Benedictine abbey of the Latin rite in Lviv regarding Josephinism]
 30. dr hab. Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Z dziejów skasowanego w 1782 r. klasztoru klarysek w Zamościu [From the history of Poor Clares monastery in Zamość dissolved in 1782]
 31. dr hab., prof. UO Magdalena Ujma (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu), Monaster bazylianów w Werchracie w świetle dokumentów sporządzonych przed jego kasatą w 1808 r. [Basilian monastery in Werchrata in the light of the documents produced before his dissolution in 1808]
 32. o. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek (Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach paulińskich skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi [Fate and the importance of the heritage from dissolved Paulines monasteries in the Galicia under Austrian rule]

Reports:

Information online:

 

Print publication:

In preparation, expected date of publication: 2017

1105 Views since 27 V 2015 2 Views Today
1105 Views since 27 V 2015 2 Views Today
Top