Poznań, 4–7 IV 2013

Fate and significance of the legacy left behind by the monasteries dissolved in Greaterpoland under the Prussian reign (until 1871)

Kategorie: organised under the Project, conferences | Dodano: 7 April 2013 Dodane przez: Jarek Manek

Organisers:

National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education – Project: The cultural legacy of the monasteries resolved in the former Polish Commonwealth and in Silesia during 18th and 19th centuries: the fate, importance, inventory (11H 11 021280); Wrocław Friends of History Society, branch of the Polish Historical Society; Polish Academy of Sciences, The Kórnik Library of the Polish Academy of Sciences; The Archdiocesian Archive in Poznań

The Organising Committee:

prof. dr hab. Marek Derwich, mgr Katarzyna Bock, Angelika Lipka, mgr Mateusz Matuszyk, dr Alina Mądry, mgr Małgorzata Potocka, mgr Justyna Raczkowska

Programme:

browse / download

Book of summaries:

browse / download

Papers:

 1. ks. mgr Marek Babicz (Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie), Biblioteka WSD TS w Lądzie jako spadkobierczyni bibliotek istniejących dawniej w tym miejscu oraz gromadząca szczątki innych księgozbiorów (szczególnie z terenu Wielkopolski). Komunikat z badań [The Higher Seminary of the Salesians of Don Bosco Society librry in Ląd as the succesor of libraries formely existing in this place and collecting the remains of other book collections, especially from the area of western Poland, including Greater Poland. The report from research]
 2. dr Ondřej Bastl (Archiv hlavního města Prahy), Osudy pražských klášterů a kostelů po josefinském rušení v letech 1780–1790 [The Fate of Prague’s Monasteries and Churches after their dissolution by Joseph II (1780–1790)]
 3. dr Aldona Chlewicka (Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Losy księgozbiorów klasztorów bydgoskich po kasatach (stan i perspektywy badawcze) [The fate of book collections of Bydgoszcz after the dissolutions. The status and research perspectives]
 4. dr Irena Ciborowska-Rymarowicz (Ірина Ціборовська-Римарович, с. н. с. відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ), Stare druki z księgozbiorów klasztorów katolickich Wołynia, skasowanych w 2. poł. XVIII i XIX wieku w Bibliotece Narodowej Ukrainy im. V. Vernadskiego: losy historyczne, drogi wpływu, proweniencje [The old prints of Catholic monastic libraries of Volhynia dissolved in the second half of 18th and 19th centuries in the W. Wernadski National Library of Ukraine: historical fate, the way of inflow provenances]
 5. mgr Marianna Czapnik (Gabinet Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), Poklasztorne woluminy z bibliotek wielkopolskich w zbiorach książnicy uniwersyteckiej w Warszawie – przyczynek do rekonstrukcji rozproszonych księgozbiorów [Old prints of the monasteries dissolved in Greater Poland fund in collections of the University of Warsaw Library. A contribution to the reconstruction of scattered library collection]
 6. prof. dr hab. Marek Derwich, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Założenia, cele i znaczenie projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” [The organization and the first results of the project “Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in 18th and 19th c.: fate, significance, cataloguing”]
 7. dr Agnieszka Fluda-Krokos (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Kasata klasztoru franciszkanów w Inowrocławiu [Dissolution of the Franciscan convent in Inowrocław]
 8. dr Patryk Frankowski (Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), dr Alina Mądry (Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), Kultura muzyczna klasztoru cystersów w Obrze w obliczu kasaty [Postdissolution musical heritage of Greater Poland monasteries] Z udziałem zespołu muzycznego / with music ensemble]
 9. mgr Dorota Gołębiewska (Oddział Starodruków Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu), Starodruki po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce w zbiorach Biblioteki Raczyńskich [The old from the monasteries dissolved in the Greater Poland in the collection of Raczynski Library]
 10. prof. dr hab. Daniel Odon Hurel (CERCOR, Université Jean Monnet, Saint-Étienne), Dom Guéranger le fondateur de Solesmes en 1833 avec l’idée de réfléchir sur la destruction et la dissolution comme élément fondateur d’une restauration [Dom Gueranger, founder of Solesmes in 1833, with the idea of reflection on destruction and dissolution as elements underlying restoration]
 11. mgr Bernardeta Iwańska-Cieślik (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Struktura proweniencyjna Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku po przejęciu wielkopolskich księgozbiorów klasztornych (druki XV–XVI w.) [The provenance structure of Higher Clerical Seminary in Włocławek after the acquisiton of monastic book collections in Greater Poland (prints of 15th-16th centuries]
 12. br. dr Zbigniew Joskowski OFMConv. (Biblioteka Prowincjalna Franciszkanów w Gnieźnie) Księgozbiór biblioteki franciszkanów w Gnieźnie i jego losy po kasacie klasztoru. Komunikat z badań [The collection of the Franciscan library in Gniezno and its histor y following the dissolution of the monastery. Report of research]
 13. dr hab., prof. UAM Krzysztof Kaczmarek (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kasata klasztoru reformatów w Szamotułach [The dissolution of Reformed Franciscan monastery in Szamotuły]
 14. mgr Małgorzata Kierczuk-Macieszko (Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Losy XVI-wiecznej srebrnej kadzielnicy z opactwa w Paradyżu po jego kasacie [History of the 16th centur y silver thurible belonging to the Cistercians from Paradyż after the monastery dissolution]
 15. ks. prof. dr hab. Harm Klueting (Historisches Institut und Institut für katholische Theologie, Universität Köln; Faculté de théologie, Départment de patristique et d’histoire de l’Église, Université de Fribourg en Suisse), The Prussian dissolution of the monasteries in the Grand Duchy of Posen in 1833 in the tradition of Prussian dissolutions of monasteries since 1803 in the West of the Holy Roman Empire and 1810 in Prussian Silesia
 16. mgr Kamila Kłudkiewicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kasaty zakonów a prywatne kolekcjonerstwo w Wielkopolsce w XIX w. [The dissolution of the monasteries and private collecting in the Greater Poland in the 19th century]
 17. dr Sławomir Kościelak (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku), Akta kasat klasztornych z Księstwa Poznańskiego w zbiorach Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie. Raport. Proponowane kierunki badań [Documents relating to dissolution of monasteries from the Grand Duchy of Posen in the collection of Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz in Berlin. Report. Suggested research directions]
 18. dr Guido Kraus (RISM-Zentralredaktion, Frankfurt am Main), Die Datenbank des RISM und das Auffinden von Konkordanzen [The RISM- database of music sources and how to find concordances for identifying musical works. Examples from Greater Poland]
 19. ks. dr hab., prof. UJP II Janusz Królikowski (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie), Kasata klasztoru paulinów w Topolnie i inne materiały do kasat pruskich w Wielkopolsce w Archiwum Paulinów na Jasnej Górze [The dissolution of Pauline monastery In Topolno and other materials to the Prussian dissolutions of Greater Poland in the Pauline Archive in Jasna Góra Monastery]
 20. mgr Maksymilian Kuśka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie), Problemy zakonu bonifratrów na terenie monarchii austriackiej w okresie reform józefińskich, ze szczególnym uwzględnieniem konwentu cieszyńskiego [Problems of the Brothers Hospitallers of St. John on God on the territory of Austrian Monarchy during Joseph’s II reforms with special attention paid to the monastery in Cieszyn]
 21. mgr Jerzy Łojko (Konin), Klasztorne posiadłości ziemskie w Wielkopolsce w dobie rozbiorowej. Próba bilansu [Rural monastery estates in Greater Poland at the time of partitions. Attempt at assessment]
 22. mgr Mateusz Matuszyk (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu), Bazy danych w projekcie „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIIIi XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” [Database in the project “Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in 18th and 19th c.: fate, significance, cataloguing”]
 23. mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań), Kasata klasztoru bernardynów w Ostrzeszowie oraz jego późniejsze losy [The dissolution of Bernardine friary in Ostrzeszów and its later fate]
 24. dr Antoni Maziarz (Instytut Historii Uniwersytetu w Opolu), Arcybiskup Marcin Dunin wobec polityki kasacyjnej władz pruskich [Archbishop Marcin Dunin in the face of the secularisation policy of the Prussian authorities]
 25. dr hab., prof. UPL Małgorzata Milecka (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Losy pocysterskich założeń ogrodowych w Wielkopolsce [The fate of the post-Cistercian garden in Greater Poland]
 26. mgr Alicja Nowak (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Akta pruskie z lat 1793–1806 dotyczące klasztorów w Prusach Południowych i Prusach Nowowschodnich w zasobie Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie [Prussian records from 1793–1806 concerning monasteries in South and New East Prussia in the collection of Central Archives of Historical Records in Warsaw]
 27. dr Paola Picardi (Rzym), The dissolution of monasteries, the case of Rome a&er 1870: destruction, dispersion, re-use of the artistic heritage
 28. mgr Joanna Pietrowicz (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), Powstanie i rozwój Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk a gromadzenie obiektów ze zbiorów poklasztornych (rękopisy, stare druki, spolia) [The creation and development of the Poznań Society of Friends of Science and gathering the objects from post-monastic collections (manuscripts, early printed books, spolia)]
 29. mgr Grzegorz Pisarski (Wrocław), Recepcja Flotwellowskich rozporządzeń kasacyjnych dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego na Śląsku Pruskim [Reception of Flotwell’s dissolution order for the Grand Duchy of Posen in Prussian Silesia]
 30. o. dr hab., prof. KUL Roland Prejs OCAP (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Kasata klasztorów w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 30. i 40. XIX w. a kasaty klasztorne na Śląsku Pruskim w 1810 roku oraz w Królestwie Polskim w 1864 roku. Podobieństwa i różnice [Monastery dissolutions in the Grand Duchy of Posen in the 1830s and 1840s versus the dissolutions in Prussian Silesia in 1810 and Congress Poland in 1864. Similarities and differences]
 31. dr Olga Miriam Przybyłowicz (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Rękopisy klarysek w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie ze szczególnym uwzględnieniem „Księgi spraw wszystkich Konwentu św. Klary” [Manuscripts of the nuns of St. Clare from Gniezno in the Archdiocesan Archive of Gniezno with particular consideration of “The Book of All Things of the St. Clara’s Convent”]
 32. dr Krzysztof Ratajczak (Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kasata klasztoru cysterek w Owińskach: źródła i stan badań [Dissolution of the Cistercian nuns’ convent in Owińska. Sources and current state of research]
 33. mgr Marek Romaniuk, mgr Agnieszka Woźniak-Hlebionek (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy), Archiwalia poklasztorne i kasacyjne w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy [Post-monastery and secularization archival materials kept in the National Archive in Bydgoszcz]
 34. dr hab., prof. UMK Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Powstanie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek (1850 r.) – nowe zgromadzenie zakonne w trudnym okresie kasat [Foundation of the Congregation of the Sisters Servants (1850) – a new congregation in the difficult period of monastery suppressions]
 35. o. dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (Klasztor Bernardynów w Krakowie), Losy prowincji wielkopolskiej bernardynów pod rządami pruskimi [History of the Bernardine Province in Wielkopolska under the Prussian reign, 1772–1841]
 36. dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska (Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Kasata klasztoru trynitarzy w Krotoszynie i jego późniejsze losy [Dissolution of monastery of Trinitarian friars in Krotoszyn and its subsequent fate]
 37. mgr inż. Jerzy Sporek (Wrocław), Ostatni żywi świadkowie kasat klasztorów w południowo-wschodniej Wielkopolsce [Last living witnesses of the dissolution of monasteries in South-Eastern Wielkopolska]
 38. dr Alicja Szulc (Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu), Rękopisy i archiwalia poklasztorne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [Manuscripts and archival materials from dissolved monasteries in the collection of the University Library in Poznan]
 39. prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Markowie w Miednikach (diecezja wileńska) pod panowaniem rosyjskim 1795–1834 [The Canons Regular of Penance in Miedniki (Vilnius diocese) under the Russian reign 1795–1834]
 40. mgr Renata Wilgosiewicz-Skutecka (Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu), Fragmenty księgozbiorów poklasztornych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu [Fragments of book collections from the dissolved monasteries in the University Library in Poznań]
 41. dr Zdzisław Włodarczyk (Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu), Losy duchowieństwa z klasztorów skasowanych w Wielkim Księstwie Poznańskim (do 1841 r.) [The history of monks and nuns from the monasteries dissolved In the Grand Duchy of Posen (till 1841)]
 42. mgr Zofia Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Archiwalia klasztorne z XII–XIX w. oraz akta urzędów z lat 1793–poł. XIX w. związane a kasatą klasztorów, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu [Post-monastery archival materials and official documents relating to dissolution of monasteries in the collection of the State Archives in Poznań]
 43. dr hab. Zbigniew Zyglewski (Instytut Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Sekularyzacyjne decyzje w sprawie majątku ruchomego klasztorów bydgoskich na przełomie XVIII i XIX w. [Secularization decisions concerning movable property of monasteries in Bydgoszcz at the turn of 18th and 19th centuries]]

Reports:

Information online:

Print publication:

In preparation, expected date of publication – 2017.

1298 Views since 27 V 2015 1 Views Today
1298 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top